Li­mi­te­le li­ber­tății de ex­pri­ma­re

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Pe­ter Mul­len

In­sti­tuți­i­le eu­ro­pe­ne au în rândul lor tră­dă­tori și dușmani ai ju­ris­pru­de­nței noas­tre is­to­ri­ce și ai mo­du­lui nos­tru tra­diți­o­nal de viață.

De pil­dă, la sfârși­tul lu­nii oc­tom­brie 2018, Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă a Drep­tu­ri­lor Omu­lui a de­cis că „de­făi­ma­rea Pro­fe­tu­lui Ma­ho­med tre­ce de li­mi­te­le per­mi­si­bi­le ale unei dez­ba­teri obi­ec­ti­ve, ar pu­tea stârni pre­ju­de­căți și ame­ni­nța pa­cea re­li­gi­oa­să, de­pășind li­mi­te­le per­mi­se ale li­ber­tății de ex­pre­sie”. În prac­ti­că, ace­as­ta înse­am­nă că ori­ce fel de cri­ti­că a Pro­fe­tu­lui îl fa­ce pe cri­tic sus­cep­ti­bil de a fi an­che­tat și, în ca­zul în ca­re es­te gă­sit vi­no­vat,pa­si­bil de o pe­de­ap­să se­ve­ră.

De­ci­zia, lua­tă de o in­sta­nță for­ma­tă din șap­te ju­de­că­tori, a sur­venit du­pă ce s-a con­si­de­rat că o pro­fe­soa­ră din Aus­tria, iden­ti­fi­ca­tă pu­blic sub nu­me­le de doam­na S., a de­făi­mat ma­ria­jul Pro­fe­tu­lui Ma­ho­med, în ca­drul a do­uă se­mi­na­rii din 2009, des­fășu­ra­te sub nu­me­le „Infor­mații ese­nția­le des­pre Islam”. Con­form re­la­tă­ri­lor, doam­na S.ar fi afir­mat în le­gă­tu­ră cu ma­ria­jul Pro­fe­tu­lui cu o fe­tiță de 6 ani: „Ce es­te asta da­că nu pe­do­fi­lie?”. O între­ba­re jus­tă, v-ați pu­tea gândi.

Ho­tă­rârea Cu­rții a venit în ace­e­ași săp­tă­mână în ca­re Asia Bi­bi a fost eli­be­ra­tă din închi­soa­rea din Pa­kis­tan un­de a fost închi­să timp de no­uă ani pen­tru ur­mă­toa­rea vi­nă: în iu­nie 2009,Asia, ca­re es­te crești­nă, cu­le­gea fruc­te împreu­nă cu un grup de fe­mei mu­sul­ma­ne, când au înce­put să se cer­te între ele cu pri­vi­re la ci­ne ar tre­bui să bea pri­ma din­tr-o căl­da­re cu apă. Ace­la a fost mo­men­tul în ca­re Asia a co­mis ne­le­gi­u­i­rea. A pre­su­pus că poa­te fo­lo­si o ca­nă ca­re apa­rți­nea uneia din­tre co­le­ge­le ei mu­sul­ma­ne. Fe­mei­le au fost îngro­zi­te și au pre­tins că nu se mai pot atin­ge de ca­nă de­oa­re­ce cre­di­nța crești­nă a Asi­ei a mur­dă­rit-o.Fe­mei­le mu­sul­ma­ne i-au ce­rut Asi­ei să își re­pa­re greșe­a­la și să se con­ver­te­as­că la Islam. Dar fe­meia nu s-a „po­căit” și, mai mult, a fă­cut trei re­marci de­ri­zo­rii des­pre Pro­fet. Fe­mei­le au bă­tut-o, iar când a reușit să ajun­gă aca­să alte fe­mei mu­sul­ma­ne i-au ad­mi­nis­trat o no­uă run­dă de pumni. În acel mo­ment, a apă­rut po­liția re­li­gi­oa­să, ca­re a bă­gat-o la închi­soa­re, un­de a stat vre­me de no­uă ani, adi­că până la re­cen­ta eli­be­ra­re. Însă spi­ri­te­le s-au încins din nou, iar Asia a pri­mit ame­ni­nțări cu moar­tea.

Isto­ri­i­le ce­lor do­uă fe­mei ri­di­că o se­rie de pro­ble­me. În ca­zul Asi­ei exis­tă o pro­ble­mă de ine­xac­ti­ta­te ter­mi­no­lo­gi­că de­oa­re­ce cri­ma pen­tru ca­re a fost ju­de­ca­tă în ur­mă cu no­uă ani era blas­fe­mia. Însă nu pu­tea fi vor­ba de așa ce­va, de­oa­re­ce blas­fe­mia re­pre­zin­tă o cri­mă împo­tri­va lui Dum­ne­zeu și doar a lui Dum­ne­zeu. Asia l-a învi­nu­it, in­sul­tat și chiar de­făi­mat pe Pro­fet. Dar Ma­ho­med a fost un om și nici mă­car mu­sul­ma­nii nu pre­tind că a fost Dum­ne­zeu. În al doi­lea rând, doam­na S. a fă­cut un co­men­ta­riu cri­tic re­zo­na­bil des­pre Pro­fet pe ba­za unor evi­de­nțe is­to­ri­ce fur­ni­za­te de tex­te is­la­mi­ce.

În ni­ci­u­nul din­tre aces­te do­uă ca­zuri pre­su­pu­se­le ofen­se nu ar pu­tea fi con­si­de­ra­te blas­fe­mii. Însă, „cri­ma” in­ven­ta­tă de blas­fe­mie es­te fo­lo­si­tă de au­to­ri­tăți­le is­la­mo­fi­le din in­sti­tuți­i­le eu­ro­pe­ne – dușma­nii și tră­dă­to­rii la ca­re m-am re­fe­rit mai sus – ca un pre­text pen­tru împi­e­di­ca­rea sta­tu­ta­ră a li­ber­tății de ex­pri­ma­re.

Me­ri­tă amin­tit în tre­ce­re că nu­me­le lui Ii­sus Hris­tos a fost de­făi­mat și bles­te­mat în mod pu­blic de ne­nu­mă­ra­te ori și cu toa­te aces­tea au­to­crații co­re­cți po­li­tic de la Cur­tea Eu­ro­pe­a­nă a Drep­tu­ri­lor Omu­lui nu au încer­cat nici mă­car o da­tă să-i pe­dep­se­as­că pe ca­lom­nia­tori. Aș mai adău­ga și că în ca­zul lui Ii­sus Hris­tos ar fi co­rec­tă des­cri­e­rea de blas­fe­mie, de­oa­re­ce, spre de­o­se­bi­re de Ma­ho­med, Ii­sus es­te Dum­ne­zeu, a do­ua per­soa­nă a Sfin­tei Trei­mi.

Cur­tea are în rându­ri­le ei tră­dă­tori și dușmani toc­mai pen­tru că de­fa­vo­ri­ze­a­ză ci­vi­li­zația creștin-eu­ro­pe­a­nă împo­tri­va că­reia Isla­mul a pur­tat un răz­boi timp de aproa­pe un se­col și ju­mă­ta­te.

Arti­col tra­dus din en­gle­ză cu per­mi­si­u­nea „The Sa­lis­bu­ry Re­vi­ew“, www. sa­lis­bu­ry­re­vi­ew.com.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.