Ce efec­te poa­te avea de­se­cre­ti­za­rea pro­to­coa­le­lor SRI

Romania Libera - Friday Edition - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

De­cla­si­fi­ca­rea pro­to­coa­le­lor din­tre SRI și DNA, DIICOT, CSM și ICCJ va fi ur­ma­tă de re­vi­zu­i­rea sen­ti­nțe­lor ba­za­te pe in­ter­cep­tări re­a­li­za­te pe ba­za aces­tor do­cu­men­te, pre­ve­de o le­ge vo­ta­tă de Par­la­ment.

Ple­nul Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor a adop­tat proi­ec­tul de le­ge pri­vind de­cla­si­fi­ca­rea pro­to­coa­le­lor cu SRI,cu 174 de vo­turi „pen­tru”, 92 „împo­tri­vă” și pa­tru ab­ţi­neri.Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor es­te for de­ci­zi­o­nal în acest caz. Proi­ec­tul a fost apro­bat cu vo­tu­ri­le PSD, ALDE și UDMR, în timp ce de­pu­tații PNL,USR și PMP au fost împo­tri­vă. PNL și USR se vor adre­sa Cu­rții Con­sti­tuți­o­na­le (CCR). Po­tri­vit le­gii, sunt su­pu­se re­vi­zu­i­rii sen­tin­ţe­le în ca­re s-au ad­mi­nis­trat „pro­be prin mij­loa­ce teh­ni­ce spe­cia­le” în pe­ri­oa­da de exis­ten­ţă a do­cu­men­te­lor iz­vo­râte din ho­tă­rârea ca­re fa­ce obi­ec­tul le­gii.

Pro­pu­ne­rea le­gis­la­ti­vă vi­ze­a­ză de­cla­si­fi­ca­rea Ho­tă­rârii CSAT nr. 17/2005 pri­vind com­ba­te­rea co­rup­ţi­ei, frau­dei și spă­lă­rii ba­ni­lor, pre­cum și toa­te do­cu­men­te­le ca­re con­ţin in­for­ma­ţii cla­si­fi­ca­te în ba­za aces­teia.

În plus, de la da­ta in­tră­rii în vi­goa­re a pre­zen­tei le­gi, se de­se­cre­ti­ze­a­ză toa­te pro­to­coa­le­le și acor­du­ri­le de co­la­bo­ra­re și coo­pe­ra­re încheia­te între in­sti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui ro­mân - Ser­vi­ci­ul Ro­mân de In­for­ma­ţii (SRI), Di­rec­ţia Na­ţi­o­na­lă Anti­co­rup­ţie (DNA), Di­rec­ţia de Inves­ti­ga­re a Infrac­ţi­u­ni­lor de Cri­mi­na­li­ta­te Or­ga­ni­za­tă și Te­ro­rism (DIICOT), Con­si­li­ul Su­pe­ri­or al Ma­gis­tra­tu­rii (CSM) și Par­che­tul de pe lângă Înal­ta Cur­te de Ca­sa­ţie și Jus­ti­ţie (PICCJ). De ase­me­nea, se de­se­cre­ti­ze­a­ză toa­te pla­nu­ri­le de coo­pe­ra­re re­a­li­za­te de DNA și SRI în ba­za Pro­to­co­lu­lui din fe­brua­rie 2009.Actul nor­ma­tiv pre­ve­de că de la da­ta in­tră­rii în vi­goa­re a le­gii „înce­te­a­ză efec­te­le ju­ri­di­ce ale do­cu­men­te­lor” amin­ti­te.

Cum se con­tes­tă de­ci­zi­i­le

Do­cu­men­te­le la ca­re fa­ce re­fe­ri­re proi­ec­tul sunt cen­tra­li­za­te de Co­mi­sia par­la­men­ta­ră pen­tru con­tro­lul SRI și pot fi con­sul­ta­te de per­soa­ne­le in­te­re­sa­te la se­di­ul aces­teia.

Ini­ţia­ti­va le­gis­la­ti­vă mai sti­pu­le­a­ză că per­soa­ne­le ca­re se con­si­de­ră vă­tă­ma­te într-un drept ori într-un in­te­res le­gi­tim de efec­te­le pro­du­se de do­cu­men­te­le de­cla­si­fi­ca­te au po­si­bi­li­ta­tea, în ter­men de trei ani de la in­tra­rea în vi­goa­re a pre­zen­tei le­gi, să se adre­se­ze in­stan­ţe­lor com­pe­ten­te pen­tru ”con­sta­ta­rea încăl­că­rii drep­tu­ri­lor și li­ber­tă­ţi­lor fun­da­men­ta­le și re­pa­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui su­fe­rit”. „Cau­ze­le în ca­re au fost pro­nun­ţa­te ho­tă­râri de­fi­ni­ti­ve și în ca­re au fost ad­mi­nis­tra­te pro­be prin mij­loa­ce teh­ni­ce spe­cia­le în pe­ri­oa­da de exis­ten­ţă a do­cu­men­te­lor pre­vă­zu­te la art. 1 și până la in­tra­rea în vi­goa­re a pre­zen­tei le­gi sunt su­pu­se re­vi­zu­i­rii. Com­pe­ten­ţa re­vi­ne pri­mei in­stan­ţe ca­re a so­lu­ţi­o­nat fon­dul cau­zei” – ace­as­ta es­te o altă pre­ve­de­re. Pe ba­za pro­to­coa­le­lor me­nți­o­na­te, toa­te in­ter­cep­tă­ri­le DNA sau DIICOT s-au fă­cut cu in­fras­truc­tu­ra SRI.

„Lu­cră­to­rii din SRI, pre­cum și cei din toa­te in­sti­tu­ţi­i­le emi­ten­te ca­re pun la dis­po­zi­ţia Co­mi­si­ei co­mu­ne a Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor și Se­na­tu­lui pen­tru exer­ci­ta­rea con­tro­lu­lui par­la­men­tar asu­pra ac­ti­vi­tă­ţii SRI do­cu­men­te și de­cla­ra­ţii ca­re au ca te­mei Ho­tă­rârea nr.17/2005 a CSAT nu răs­pund pe­nal, dis­ci­pli­nar, ad­mi­nis­tra­tiv sau fi­nan­ciar pen­tru ac­ţi­u­ni­le între­prin­se în acest sens”, pre­ve­de un alt amen­da­ment adop­tat de de­pu­tați.

Argu­men­te pro și con­tra

De­pu­ta­tul USR Ste­lian Ion l-a ca­rac­te­ri­zat pe Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu drept „pă­rin­te­le pro­to­coa­le­lor” pen­tru că, în 2005, în ca­li­ta­te de pre­mi­er,a sem­nat Ho­tă­rârea CSAT ca­re sta­bi­lea obli­ga­ti­vi­ta­tea închei­e­rii pro­to­coa­le­lor. „Ce­ea ce ur­mă­ri­ţi es­te să re­des­chi­de­ţi toa­te do­sa­re­le din 2005 până la in­tra­rea în vi­goa­re a aces­tei le­gi”, a acu­zat de­pu­ta­tul USR Ste­lian Ion. De­pu­ta­tul PNL Ga­bri­el Andro­na­che a spus că li­be­ra­lii se vor opu­ne și ei proi­ec­tu­lui, iar de­pu­ta­tul PMP Ma­ri­us Pașcan a spus și el că par­ti­dul său nu vo­te­a­ză le­gea.

În re­pli­că, de­pu­ta­tul UDMR Mar­ton Arpad a spus că a ajuns în ace­lași sis­tem po­li­ţi­e­nesc de ca­re a spe­rat că va scă­pa în 1989,cu as­cul­tări ne­le­ga­le și cu imix­ti­u­nea ser­vi­ci­i­lor se­cre­te în jus­ti­ţie. De­pu­ta­tul PSD Mir­cea Dră­ghici, unul din­tre ini­ţia­to­rii proi­ec­tu­lui de le­ge, a între­bat opo­zi­ţia de ce se te­me de de­cla­si­fi­ca­rea pro­to­coa­le­lor. „Pro­to­coa­le­le au adău­gat la le­ge, de ace­ea le de­cla­si­fi­căm, ca să ve­dem ce con­ţin ele. Vă adu­ce­ţi amin­te de bi­lan­ţul la ca­re se vor­bea de pes­te 300 de echi­pe ope­ra­ti­ve mix­te ca­re au lu­crat pen­tru înfăp­tu­i­rea jus­ti­ţi­ei? De ce vă te­me­ţi să ne ui­tăm la aces­te pro­to­coa­le? De ce vă es­te fri­că? Hai să le ve­dem!”, a de­cla­rat Dră­ghici.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.