Ale­ge­rea con­du­ce­rii ASF, con­tes­ta­tă la CCR

Romania Libera - Friday Edition - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

PNL va ata­ca la Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă a Ro­mâni­ei pro­ce­du­ra de se­le­cție și nu­mi­re a con­du­ce­rii ASF, a anu­nțat li­de­rul se­na­to­ri­lor li­be­ra­li, Flo­rin Cîțu,ca­re acu­ză fap­tul că noii șe­fi ai au­to­ri­tății nu întru­nesc con­diți­i­le de pro­fe­si­o­na­lism și ex­pe­ri­e­nță ce­ru­te de le­ge.

Cîțu mai spu­ne că PSD a ter­gi­ver­sat pro­ce­sul de nu­mi­re a noii con­du­ceri în așa fel încât să nu ge­ne­re­ze noi cri­tici în ra­por­tul Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne. „PSD a tran­sfor­mat și ASF într-o ane­xă PSD. PNL va ata­ca la CCR pro­ce­du­ra de se­le­cție și nu­mi­re a con­du­ce­rii ASF! Acum aveți ex­pli­cația pen­tru ca­re PSD amână acest pro­ces de se­le­cție de câte­va săp­tă­mâni.Ar mai fi fost încă o bi­lă nea­gră în ra­por­tul MCV“, a su­sți­nut li­de­rul se­na­to­ri­lor PNL.

Le­o­nar­do Ba­dea a fost va­li­dat mi­er­curi în ple­nul Parlamentului pen­tru un nou man­dat în fun­cția de preșe­din­te al Au­to­ri­tății de Su­pra­ve­ghe­re Fi­nan­cia­ră cu 213 vo­turi „pen­tru“și 118 „împo­tri­vă“. Func­ţia de preșe­din­te al ASF deți­nu­tă de Ba­dea es­te re­mu­ne­ra­tă cu cir­ca 14.000 de eu­ro pe lu­nă. În afa­ră de Ba­dea, și cei­la­lți opt mem­bri ai Con­si­li­u­lui ASF au fost va­li­dați de ple­nul Parlamentului.

Po­tri­vit ac­tu­lui nor­ma­tiv ca­re re­gle­men­te­a­ză fun­cți­o­na­rea ASF (OUG 93/2012), mem­brii Con­si­li­u­lui ASF tre­bu­ie „să ai­bă o ex­pe­ri­en­ţă pro­fe­si­o­na­lă în do­me­ni­ul fi­nan­ciar, al in­sti­tu­ţi­i­lor de cre­dit și/sau al in­sti­tu­ţi­i­lor fi­nan­cia­re ne­ban­ca­re de mi­ni­mum 9 ani de la da­ta ab­sol­vi­rii stu­di­i­lor”. Le­o­nar­do Ba­dea a ocu­pat func­ţia de preșe­din­te al ASF timp de un an și trei luni fă­ră să înde­pli­neas­că cri­te­ri­ul din le­ge pri­vind ex­pe­ri­en­ţa pro­fe­si­o­na­lă. Și asta pen­tru că la ale­ge­rea sa Par­la­men­tul, do­mi­nat de PSD și ALDE, a asi­mi­lat ex­pe­ri­en­ţa lui Ba­dea de pro­fe­sor la Uni­ver­si­ta­tea Va­la­hia din Târgo­viște cu ex­pe­ri­en­ţa pro­fe­si­o­na­lă pre­vă­zu­tă de OUG 93/2012.

Într-un caz si­mi­lar, în 2014,Cur­tea Con­sti­tuți­o­na­lă a res­pins ale­ge­rea lui Vic­tor Ci­or­bea în con­du­ce­rea ASF, din cau­za lip­sei de ex­pe­ri­en­ţă pro­fe­si­o­na­lă obli­ga­to­rie pen­tru ocu­pa­rea aces­tei func­ţii. „Dom­nul Vic­tor Ci­or­bea a des­fășu­rat ac­ti­vi­ta­te pro­fe­si­o­na­lă în ur­mă­toa­re­le func­ţii, res­pec­tiv dem­ni­tă­ţi, du­pă caz: ju­de­că­tor, pro­cu­ror, ca­dru di­dac­tic, avo­cat, pri­mar ge­ne­ral al Bu­cu­rești­u­lui, prim-mi­nis­tru, se­na­tor. Or, ni­ci­u­na din­tre aces­te func­ţii, res­pec­tiv dem­ni­tă­ţi, nu poa­te fi de na­tu­ră să sus­ţi­nă întru­ni­rea con­di­ţi­ei con­stând în «ex­pe­ri­en­ţă pro­fe­si­o­na­lă în do­me­ni­ul fi­nan­ciar, al in­sti­tu­ţi­i­lor de cre­dit și/sau al in­sti­tu­ţi­i­lor fi­nan­cia­re ne­ban­ca­re»“, a sta­tuat CCR.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.