De la ro­bo­tul ca­re crește stu­ri­oni la au­to­ma­tul de „mi­cro­gre­ens“și „că­ma­ra in­te­li­gen­tă“

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Ti­cu Ci­o­bo­ta­ru

Prin­tre proi­ec­te­le cu ca­re echi­pe­le din Ro­mânia se vor pre­zen­ta anul aces­ta la „Wor­ld Ro­bot Olym­piad“din Thai­lan­da se află ro­bo­tul ca­re crește plan­te, de la însă­mânța­re și asi­gu­ra­rea fo­to­sin­te­zei până la am­ba­la­re și vânza­re, dar și ro­bo­tul ca­re se ocu­pă de ma­na­ge­men­tul sto­cu­ri­lor de ali­men­te.

Impac­tul IT-ului și al noi­lor teh­no­lo­gii în spe­cial în rândul ti­ne­ri­lor a ge­ne­rat un in­te­res cres­cut al aces­to­ra nu nu­mai pen­tru uti­li­za­rea gad­get-uri­lor în viața de zi cu zi, ci și pen­tru ino­va­re. Așa se ex­pli­că și am­ploa­rea pe ca­re au luat-o în ul­ti­mii ani com­pe­tiți­i­le de ro­bo­ti­că.Cea mai im­por­tan­tă din­tre aces­tea es­te fa­za nați­o­na­lă a Olim­pia­dei de ro­bo­ti­că, afla­tă la a șa­sea ediție, pen­tru că mi­za es­te par­ti­ci­pa­rea la „Wor­ld Ro­bot Olym­piad“– Olim­pia­da Inter­nați­o­na­lă de Ro­bo­ti­că Edu­cați­o­na­lă,cea mai pres­ti­gi­oa­să com­pe­tiție în do­me­niu, ca­re în toa­te fa­ze­le sa­le reu­nește pes­te 22.000 de echi­pe din 60 de țări. Fe­no­me­nul a luat am­ploa­re și la noi du­pă ce echi­pe­le ca­re au re­pre­zen­tat Ro­mânia la olim­pia­da inter­nați­o­na­lă au obți­nut re­zul­ta­te din ce în ce mai bu­ne. Vor­bim de echi­pe for­ma­te din ele­vi de cla­se­le VI-VII, dar și de li­ceu. Crește­rea pa­si­u­nii ti­ne­ri­lor pen­tru ro­bo­ti­că a de­ter­mi­nat apa­riția în li­cee a clu­bu­ri­lor de ro­bo­ti­că, un­de lu­cre­a­ză echi­pe ce își pro­pun să re­a­li­ze­ze proi­ec­te cât mai com­ple­xe.

Per­for­ma­nța ro­mâneas­că, lo­cul 6 la ni­vel mon­dial

La ediția de anul tre­cut a „Wor­ld Ro­bot O l y m p ia d “, or­ga­ni­zat ăla S an Jo­se,în Cos­ta Ri­ca, ța­ra noas­tră a fost re­pre­zen­ta­tă de cinci echi­pe, se­lec­ta­te du­pă ce s-au pla­sat pe lo­cul 1 la cea de-a cin­cea edi­ţie a fa­zei na­ţi­o­na­le a olim­pia­dei, la ca­re au par­ti­ci­pat 54 de echi­pe. Re­zul­ta­te­le obți­nu­te de Ro­mânia la „Wor­ld Ro­bot Olym­piad“2017 au fost: la ca­te­go­ria „Re­gu­lar Ele­men­ta­ry“– lo­cul 62, obți­nut de echi­pa „Stem Kids Mars“din Pi­tești; ca­te­go­ria „Re­gu­lar Ju­ni­or“– lo­cul 11 – echi­pa „Ro­bot­ma­nia“din Bu­cu­rești; ca­te­go­ria „Re­gu­lar Se­ni­or“– lo­cul 68 – echi­pa „Char­ge­less“din Fo­cșani. La ca­te­go­ria „Open Se­ni­or“, echi­pa „Hot Ste­el“din Ga­lați a obți­nut lo­cul 6, iar echi­pa „Me­men­to 21“din Fo­cșani s-a pla­sat pe lo­cul 20.Lo­cul 6 obți­nut de echi­pa „Hot Ste­el“la ni­vel inter­nați­o­nal, echi­va­lent cu lo­cul 3 în Eu­ro­pa, a fost cel mai bun re­zul­tat obți­nut de Ro­mânia la ace­as­tă com­pe­tiție: „Am reușit să obți­nem cel mai bun re­zul­tat pe ca­re l-a avut Ro­mânia vre­o­da­tă la ace­as­tă com­pe­tiție: lo­cul 6 în lu­me. Es­te fan­tas­tic și ne bu­cu­răm că mun­ca noas­tră de 7 luni, zi de zi, nu a ră­mas ne­re­com­pen­sa­tă”, a fost pos­ta­rea de pe Fa­ce­book prin ca­re și-au anu­nțat per­for­ma­nța. Echi­pa „Hot Ste­el“era for­ma­tă din ele­va Ale­xan­dra Bu­ru­ia­nă de la Co­le­gi­ul Na­ţi­o­nal „Va­si­le Alec­san­dri“și ele­vii Mi­hai Pro­fir, Ro­bert Ena­che și Dă­nuţ Oprea de la Co­le­gi­ul Na­ţi­o­nal „Ale­xan­dru Ioan Cu­za“. Sunt de la co­le­gii di­fe­ri­te, dar sunt mem­brii Clu­bu­lui de Ro­bo­ti­că „Ro­bo­tics“. No­ta­bil es­te fap­tul că ace­as­tă echi­pă s-a ca­li­fi­cat și la ediția din 2018 a olim­pia­dei, a că­rei te­mă es­te do­me­ni­ul ali­men­tați­ei: „Food Mat­ters“.

Uti­li­ta­tea ro­bo­tu­lui es­te pri­o­ri­ta­ră

Tre­bu­ie su­bli­niat că ro­boții re­a­li­zați sunt de uti­li­ta­te în viața de zi cu zi sau în eco­no­mie. Lo­cul 6 la „Wor­ld Ro­bot Olym­piad“2017 a fost obți­nut pen­tru re­a­li­za­rea unui ro­bot au­to­nom ca­re se ocu­pă de crește­rea și îngri­ji­rea s tur ion i lor. Pe ș t i i sunt ţi­nu­ţi într-un ba­zin, iar ro­bo­tul îi hră­nește, le cu­ră­ţă ba­zi­nul și re­gle­a­ză ca­li­ta­tea apei. La fi­nal, ro­bo­tul se­pa­ră peștii aju­nși la ma­tu­ri­ta­te pen­tru a fi eli­be­ra­ţi în ape na­tu­ra­le, to­tul cu aju­to­rul unor mo­toa­re sin­cro­ni­za­te și al ener­gi­ei re­ge­ne­ra­bi­le. În sep­tem­brie, la Ga­lați a fost or­ga­ni­za­tă ex­po­zi­ţia „Ro­bo­gal“2018, la ca­re au fost pre­zen­tați 10 ro­bo­ţi cu di­fe­ri­te func­ţii. Ve­de­te­le ex­po­zi­ţi­ei au fost doi ro­bo­ţi re­a­li­za­ţi de ele­vii de la Clu­bul de ști­i­nță și teh­ni­că „By­teFor­ce CNVA“, de la Co­le­gi­ul Na­ţi­o­nal „Va­si­le Alec­san­dri“și Clu­bul „Sop­hia Sci­en­ce“din ca­drul Aso­cia­ţi­ei „Ga­lat­zi 2020“,for­mat din 30 de ele­vi de la ze­ce șco­li și li­cee gă­lă­ţe­ne,am­be­le clu­buri fi­ind coor­do­na­te de prof. Ma­ri­ne­la Bu­ru­ia­nă.

Pri­ma „ve­de­tă“a ex­po­zi­ţi­ei es­te „Au­to­ma­tul de plan­te“, ca­re se ocu­pă de crește­rea unor plan­te.A do­ua „ve­de­tă“a fost „Că­ma­ra in­te­li­gen­tă“, ca­re re­a­li­ze­a­ză un ma­na­ge­ment efi­ci­ent al sto­cu­ri­lor, pen­tru a pre­ve­ni ri­si­pa de ali­men­te. Au mai fost pre­zen­tați în ex­po­ziție un ro­bot ca­re mer­ge pe sârmă pen­tru a-i învă­ţa pe cei mici cum se ob­ţi­ne și se me­nți­ne cen­trul de greu­ta­te,dar și un „ro­bot­pi­si­că“, aces­ta cântând de fi­e­ca­re da­tă când pri­mește lap­te.

Ro­bo­tul ca­re însă­mânțe­a­ză, crește și vin­de „mi­cro­gre­ens“

Pen­tru ediția 2018 a „Wor­ld Ro­bot Olym­piad“, ce se va des­fășu­ra în Thai­lan­da în pe­ri­oa­da 16-18 noi­em­brie, s-au ca­li­fi­cat do­uă echi­pe din Ga­lați. Echi­pa „Mi­cro­bots INC“, for­ma­tă din ele­vii Da­vid Că­lu­gă­ru și Da­vid Mi­hai, din cla­sa a VI-a, res­pec­tiv a VII-a – Co­le­gi­ul Nați­o­nal „Va­si­le Alec­san­dri“, și Ște­fan Stoian, elev în cla­sa a VII-a la Li­ceul „Mir­cea Elia­de“, coor­do­na­tor fi­ind prof. Ma­ri­ne­la Bu­ru­ia­nă. Cei trei ele­vi au cre­at un sis­tem ro­bo­ti­zat de crește­re a „mi­cro­gre­ens“, plan­te mici, ca­re au o crește­re ra­pi­dă, dez­vol­tând pri­me­le frun­ze ime­diat du­pă ger mi n are. Spe­cia­li ș t i iau de­mon­strat că „mi­cro­gre­ens“sunt de 40 de ori mai hră­ni­toa­re, mai aro­ma­te și au mult mai mul­te vi­ta­mi­ne de­cât ver­si­u­nea lor adul­tă. Cei trei mici in­ven­ta­tori spun că ro­bo­tul lor es­te o fer­mă în mi­nia­tu­ră,fi­ind au­to­ma­ti­zat întreg pro­ce­sul,de la însă­mânța­re și crește­rea plan­te­lor la am­ba­la­re,de­po­zi­ta­re și vânza­re: „Sis­te­mul nos­tru es­te, de fapt, o fer­mă, o fer­mă ver­ti­ca­lă au­to­ma­tă, ca­re crește plan­te pen­tru sa­la­tă și nu nu­mai. Ace­as­ta poa­te fi mon­ta­tă ori­un­de: în su­per­mar­ket, aco­lo un­de înve­ţi sau lu­cre­zi, chiar și în blo­cul în ca­re lo­cu­i­ești. Ro­bo­tul pre­gă­tește pa­tul de ger­mi­na­re, însă­mânţe­a­ză, udă se­min­ţe­le, ur­când apoi cu­ti­i­le ast­fel pre­gă­ti­te în tur­nul ver­ti­cal de crește­re, pen­tru a eco­no­mi­si spa­ţi­ul. La trei zi­le du­pă ce se­min­ţe­le au fost uda­te, sis­te­mul au­to­nom fur­ni­ze­a­ză prin­tr-un sis­tem de LED-uri lu­mi­na ne­ce­sa­ră pen­tru fo­to­sin­te­ză. Du­pă încă trei zi­le, mi­cro­gre­ens pot fi vându­te.Tot ro­bo­tul fa­ce acest lu­cru prin pro­gra­ma­rea de ma­na­ge­ment al sto­cu­ri­lor. Plan­te­le pot fi uti­li­za­te pen­tru hra­na zil­ni­că.Da­că aces­tea nu sunt vându­te, ro­bo­tul mu­tă tă­vi­le cu mi­cro­gre­ens în spa­ţi­ul de de­po­zi­ta­re, aco­lo un­de dă dru­mul la un sis­tem de ră­ci­re“,a ex­pli­cat Mi­hai Da­vid. De­pla­sa­rea echi­pei „Mi­cro­bots INC“la olim­pia­da din Thai­lan­da es­te su­sți­nu­tă fi­nan­ciar de Com­bi­na­tul Si­de­rur­gic Ga­lați, ca­re anul tre­cut a su­sți­nut fi­nan­ciar de­pla­sa­rea în Cos­ta Ri­ca a echi­pei „Hot Ste­el“.

„Că­ma­ra in­te­li­gen­tă“eli­mi­nă ri­si­pa de ali­men­te

Cea de-a do­ua echi­pă gă­lățe­a­nă ca­li­fi­ca­tă la olim­pia­da inter­nați­o­na­lă din Thai­lan­da vi­ne de la „Ro­bo­tics Club“– Co­le­gi­ul Nați­o­nal „Va­si­le Alec­san­dri“, ca­re anul tre­cut a obți­nut per­for­ma­nța cla­să­rii pe lo­cul 6 cu ro­bo­tul ce se ocu­pă de crește­rea stu­ri­o­ni­lor. Echi­pa com­pu­să din ele­vii Mi­hai Pro­fir, Dra­goș Anca și Cos­min Mi­hai Va­si­le (toți în cla­sa a XI-a) și Da­ni­el Albu (cla­sa a X-a),coor­do­na­ţi de pro­fe­soa­re­le Că­tă­li­na Stan­ca, Mag­da­le­na Gri­go­re și Ele­na Da­ni­e­la Ilie, vor mer­ge la „Wor­ld Ro­bo­tic Olym­piad“cu un sis­tem au­to­nom de se­lec­ta­re și co­lec­ta­re a ali­men­te­lor pro­veni­te de la res­tau­ran­te, lan­ţuri de ma­ga­zi­ne și de la per­soa­ne ca­re do­resc să do­ne­ze. Du­pă des­căr­ca­rea apli­ca­ţi­ei dez­vol­ta­te în proi­ect, do­na­to­rii de ali­men­te își fac un cont, com­ple­te­a­ză da­te­le, apli­ca­ţia ge­ne­rând un cod QR prin ca­re se află de un­de pot fi pre­lua­te con­tai­ne­re­le spe­cia­le pen­tru mânca­re și ce con­ţi­nut au. O mași­nă au­to­no­mă vi­ne la fi­e­ca­re adre­să în par­te și co­lec­te­a­ză con­tai­ne­re­le cu mânca­re, le du­ce la ba­za de ana­li­ză și, în func­ţie de di­ve­rși pa­ra­me­tri,le re­dis­tri­bu­ie la alţi con­su­ma­tori, da­că aceștia sunt înde­pli­ni­ţi, sau vor avea alte des­ti­na­ţii da­că ali­men­te­le nu sunt co­mes­ti­bi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.