CV

Romania Libera - Friday Edition - - Special - Ba­si­li­ca.ro

Pă­rin­te­le Ni­co­lae Bor­da­şiu, măr­tu­ri­si­tor al lui Hris­tos în tem­nițe­le co­mu­nis­te, a tre­cut la ce­le veșni­ce vi­neri se­a­ră, 9 noi­em­brie 2018. S-a năs­cut în sa­tul Sa­bol­ciu din ju­de­ţul Bi­hor. A ur­mat cur­su­ri­le Fa­cul­tă­ţi­lor de Te­o­lo­gie şi Far­ma­cie din Bu­cu­reş­ti. A fă­cut par­te din gru­pul de ti­neri de la „Ru­gul Aprins” de la Mă­năs­ti­rea Antim. Pă­rin­te­le Ni­co­lae Bor­da­şiu a stat as­cuns șap­te ani prin sa­te­le bi­ho­re­ne, fi­ind cău­tat de Se­cu­ri­ta­te pen­tru o con­dam­na­re în lip­să la 20 de ani închi­soa­re. Des­co­pe­rit şi ares­tat în 1955, a ur­mat ani grei de închi­soa­re în Ti­mi­şoa­ra, Ji­la­va, Ora­dea şi Ai­ud, fi­ind de­ţi­nut po­li­tic în pe­ri­oa­da 1955-1964. Du­pă eli­be­ra­re a lu­crat ca mun­ci­tor, apoi teh­ni­cian la Insti­tu­tul Ioan Can­ta­cu­zi­no, un­de a fă­cut par­te din­tr-un co­lec­tiv ca­re a pre­pa­rat pen­tru pri­ma oa­ră în Ro­mânia ga­ma glo­bu­li­na din sânge re­tro­pla­cen­tar.

A fost hi­ro­to­nit dia­con şi apoi pre­ot, de săr­bă­toa­rea Sfântu­lui Apos­tol Andrei, pe 30 noi­em­brie 1969. În acest timp a ur­mat stu­di­i­le de doc­to­rat la Fa­cul­ta­tea de Te­o­lo­gie, avându-l ca îndru­mă­tor pe Pă­rin­te­le Pro­fe­sor Du­mi­tru Stă­ni­loae.

În 1973 a ple­cat la stu­dii la Pa­ris, un­de a ob­ţi­nut la Insti­tu­tul Ca­to­lic un „Cer­ti­fi­cat d’ha­bi­li­ta­ti­on po­ur le doc­to­rat de 3-eme cy­cle”.

Pă­rin­te­le Ni­co­lae Bor­dașiu a fost de­co­rat în 2017 cu cea mai înal­tă dis­tin­cție a Bi­se­ri­cii Orto­do­xe Ro­mâne, Cru­cea Pa­triar­ha­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.