9 lu­cruri pe ca­re să le achi­zi­ţi­o­ne­zi la re­du­ce­re pen­tru ti­ne și gar­de­ro­ba ta

Romania Libera - Friday Edition - - Lifestyle - Dia­na Mol­do­ve­a­nu Fas­hi­on lo­ver & sty­le ad­dict

Black Fri­day poa­te fi o va­rian­tă per­fec­tă pen­tru cei ca­re simt ne­voia să dea un re­fresh gar­de­ro­bei. Și cel mai bi­ne es­te când poți fa­ce acest lu­cru fă­ră ca bu­ge­tul să fie afec­tat pes­te mă­su­ră, așa că vi­ne­rea cea mai po­tri­vi­tă pen­tru shop­ping es­te cea a ma­ri­lor re­du­ceri.

La noi, ce­le mai mul­te bran­duri or­ga­ni­ze­a­ză Black Fri­day între 16 și 19 noi­em­brie, însă aces­ta es­te doar înce­pu­tul se­zo­nu­lui de pro­moții și de re­du­ceri, așa că ar fi bi­ne să vă pu­neți de­ja wis­hlist-ul la punct. Pen­tru că achi­ziți­i­le ce­le mai pro­fi­ta­bi­le sunt ce­le ca­re au fost bi­ne do­cu­men­ta­te în pre­a­la­bil. Așa că ia­tă 9 lu­cruri pe ca­re ai pu­tea să le achi­ziți­o­ne­zi acum la preț re­dus:

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.