Bi­se­ri­ca din Do­bro­gea cti­to­ri­tă de Mi­hail Ko­găl­ni­ce­a­nu

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Cris­tian Ha­gi

Bi­se­ri­ca a fost cti­to­ri­tă în anul 1884 și se con­fun­dă cu is­to­ria ți­nu­tu­lui.

Crești­nii or­to­do­cși săr­bă­to­resc, pe 25 noi­em­brie, pe Sfânta Ma­re Mu­ce­niță Eca­te­ri­na, pri­lej pen­tru ca­re Înal­tprea sfi­nți­tul Te­o­do­sie, Arhi­e­pis­co­pul To­mi­su­lui, va ofi­cia Tai­na Sfântu­lui Mas­lu la bi­se­ri­ca „Sf. Eca­te­ri­na” din lo­ca­li­ta­tea Tuz­la (str. Con­sta­nței, nr. 71).

Es­te una din­tre ce­le mai ve­chi bi­se­rici din Do­bro­gea. Așe­ză­mântul de cult a fost cti­to­rit în anul 1884, de că­tre Mi­hail Ko­găl­ni­ce­a­nu, om po­li­tic și is­to­ric, așa­dar la nu­mai șa­se ani de la uni­rea Do­bro­gei cu pa­tria ma­mă.

Ko­găl­ni­ce­a­nu a fost unul din­tre ar­ti­za­nii aces­tui act is­to­ric și a con­si­de­rat că es­te da­to­ria sa să in­ves­te­as­că în re­gi­u­ne. Nu nu­mai că a cti­to­rit ace­as­tă bi­se­ri­că, dar ar fi cum­pă­rat mai mul­te te­re­nuri în zo­nă, fi­ind con­vins și că va­loa­rea lor va crește. În da­ta de 9 iu­nie 1878, Mi­hail Ko­găl­ni­ce­a­nu și Ion C. Bră­tia­nu au par­ti­ci­pat la lu­cră­ri­le Con­gre­su­lui de la Ber­lin,iar în iu­lie Ro­mânia sem­na Tra­ta­tul de la Ber­lin, prin ca­re ma­ri­le pu­teri re­cu­noște­au in­de­pen­den­ţa to­ta­lă a Ro­mâni­ei fa­ţă de Impe­ri­ul Oto­man și atri­bu­iau Ro­mâni­ei Do­bro­gea for­ma­tă din in­su­le­le ca­re al­că­tu­iau Del­ta Du­nă­rii, san­gia­cul Tul­cei cu dis­tric­te­le Ki­lia, Su­li­na, Mah­mu­dia, Isac­cea, Tul­cea, Mă­cin, Ba­ba­dag, Hârșo­va, Ki­us­ten­ge și Med­gi­dia, pre­cum și ţi­nu­tul „la sud de Do­bro­gea” până la o li­nie ca­re ple­ca de la vest Si­lis­tra și până la Man­ga­lia.

Ro­ma­nii i-au tăiat ca­pul

Sfânta Ma­re Mu­ce­ni­ţă Eca­te­ri­na s-a năs­cut în anul 294, într-o fa­mi­lie no­bi­lă, un­de a pri­mit o edu­ca­ţie ale­a­să. S-a con­ver­tit la crești­nism pe vre­mea împă­ra­ţi­lor pri­go­ni­tori Di­o­cle­ţian și Ma­xi­mian. „Da­to­ri­tă înţe­lep­ci­u­nii de ca­re a dat do­va­dă, a reușit să de­mon­stre­ze su­pe­ri­o­ri­ta­tea cre­din­ţei crești­ne față de fi­lo­so­fia pă­gână gre­ce­as­că și să îi con­ver­te­as­că la Hris­tos pe mul­ţi învă­ţa­ţi ai tim­pu­lui. Din acest mo­tiv a fost ares­ta­tă și du­să la ju­de­ca­tă înain­tea au­to­ri­tă­ţi­lor ro­ma­ne, apoi a fost su­pu­să la chi­nuri și, în ce­le din ur­mă, a fost con­dam­na­tă la moar­te tăin­du-i-se ca­pul.”, spun re­pre­zen­ta­nții Arhi­e­pis­co­pi­ei To­mi­su­lui. Moaște­le se află în mă­năs­ti­rea „Sf. Eca­te­ri­na”, de pe Mun­te­le Si­nai, din Egipt.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.