Ele­vii, che­ma­ţi la ore în afa­ra pro­gra­mu­lui, din co­mo­di­ta­tea Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Lau­re­nțiu Mușoiu

Nu­me­roși pă­ri­nți ai ele­vi­lor și pro­fe­sori din învăță­mântul pri­mar (învăță­tori) din ju­dețul Dâmbo­vița sunt ne­mu­lțu­miți că Inspec­to­ra­tul Șco­lar îi obli­gă să vi­nă la ore sâmbă­ta, din cau­za unui cerc pe­da­go­gic pro­gra­mat ma­rțea în tim­pul cur­su­ri­lor. Pro­ble­ma per­tur­bă­rii ore­lor ele­vi­lor cu ast­fel de ac­ti­vi­tăți la ca­re sunt aduși obli­ga­to­riu pro­fe­so­rii nu es­te însă una no­uă pen­tru Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei și es­te ex­tin­să la ni­vel nați­o­nal.

Inspec­to­ra­tul Șco­lar Ju­dețe­an (ISJ) Dâmbo­vița a pro­gra­mat un cerc pe­da­go­gic pen­tru învăță­tori,în ace­as­tă săp­tă­mână, în mai mul­te cen­tre (Târgo­viște 1A, Târgo­viște 1B, Târgo­viște 2, Ti­tu, Gă­ești, Pu­ci­oa­sa, Fi­eni și Mo­reni),în mai mul­te șco­li, cu sus­pen­da­rea ore­lor de curs și re­cu­pe­ra­rea obli­ga­to­rie a aces­to­ra sâmbă­ta.Acest lu­cru a stârnit ne­mu­lțu­mi­rea pă­ri­nți­lor și das­că­li­lor, ca­re con­si­de­ră că cer­cul pe­da­go­gic tre­bu­ia or­ga­ni­zat,ca și până acum,în afa­ra ore­lor des­ti­na­te pre­dă­rii la cla­să.

Avan­ta­jați de aces­te pro­gra­mări sunt cei din Inspec­to­rat, ca­re nu au ore de pre­da­re de re­cu­pe­rat. De ase­me­nea, mu­lți învăță­tori și pă­ri­nți ai ele­vi­lor, ca­re fac na­ve­ta până la școa­lă, sunt ne­mu­lțu­miți de re­pro­gra­ma­rea ore­lor sâmbă­ta, când mij­loa­ce­le de tran­sport în co­mun cir­cu­lă mai rar sau nu cir­cu­lă pe une­le tra­see. Du­pă ore, re­cu­pe­ra­rea ore­lor nu se poa­te fa­ce în șco­li­le un­de se învață în do­uă sau trei schim­buri și nici nu es­te efi­ci­en­tă da­to­ri­tă gra­du­lui ri­di­cat de obo­se­a­lă al ele­vi­lor. Ast­fel nu se res­pec­tă cur­ba de efort zil­nic al ele­vu­lui. „La cer­cu­ri­le pe­da­go­gi­ce, ca­dre­le di­dac­ti­ce nu tre­bu­ie să par­ti­ci­pe din obli­gație. Tre­bu­ie să par­ti­ci­pe da­că se con­si­de­ră că ac­ti­vi­tăți­le des­fășu­ra­te sunt atrac­ti­ve. Nu sunt atrac­ti­ve. Sunt im­pu­se. Aces­te ac­ti­vi­tăți tre­bu­ie des­fășu­ra­te du­pă cur­suri, nu în tim­pul cur­su­ri­lor, pen­tru că se ce­re re­cu­pe­ra­rea ore­lor. Re­cu­pe­ra­rea ore­lor se poa­te fa­ce sâmbă­ta.Asta înse­am­nă să fim plă­tiți mai mult pen­tru ore­le din tim­pul li­ber, ce­ea ce nu se fa­ce,iar pă­ri­nții nu sunt de acord cu re­cu­pe­ra­rea ore­lor sâmbă­ta. Aces­te ac­ti­vi­tăți nu sunt de ni­ci­un fo­los. Sunt ac­ti­vi­tăți re­gi­za­te pe ca­re le întâlnim, iar și iar, la anu­mi­te in­ter­va­le de timp”, ne-a de­cla­rat un învăță­tor din ju­dețul Dâmbo­vița, cu pes­te trei zeci de ani de ex­pe­ri­e­nță la ca­te­dră.

Sur­se din ca­drul ISJ Dâmbo­vița au de­cla­rat pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“că nea­tract ivi­ta­tea cer­cu­lui pe­da­go­gic pen­tru învăță­tori și ab­se­nța aces­to­ra de la ce­le or­ga­ni­za­te pre­ce­dent au dus la pro­gra­ma­rea din tim­pul ore­lor de pre­da­re.

Inspec­to­rul șco­lar ge­ne­ral al ju­dețu­lui Dâmbo­vița, So­rin Ion, nu a pu­tut fi con­tac­tat te­le­fo­nic pen­tru a co­men­ta su­bi­ec­tul.

Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei arun­că între­a­ga res­pon­sa­bi­li­ta­te pe Inspec­to­rat

Ca­zul din ju­dețul Dâmbo­vița nu es­te însă unul sin­gu­lar și pu­tem vor­bi de o pro­ble­mă la ni­vel nați­o­nal în ce­ea ce pri­vește per­tur­ba­rea pro­ce­su­lui di­dac­tic de or­ga­ni­za­rea ine­fi­ci­en­tă a unor ac­ti­vi­tăți mai mult sau mai puțin im­por­tan­te, în ca­re sunt an­gre­na­te obli­ga­to­riu ca­dre­le de pre­da­re.

Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei Nați­o­na­le (MEN) su­sți­ne că res­pon­sa­bi­li­ta­tea or­ga­ni­ză­rii cer­cu­ri­lor pe­da­go­gi­ce re­vi­ne in­spec­to­ra­te­lor șco­la­re ju­dețe­ne și,du­pă caz, Inspec­to­ra­tu­lui Șco­lar al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești.

To­tuși, po­tri­vit Ordi­nu­lui Mi­nis­tru­lui Edu­cați­ei nr. 5561 din 7 oc­tom­brie 2011 pen­tru apro­ba­rea Me­to­do­lo­gi­ei pri­vind for­ma­rea con­ti­nuă a per­so­na­lu­lui din învă­ţă­mântul preu­ni­ver­si- tar, la Arti­co­lul 78, ali­nea­tul 7, se pre­ci­ze­a­ză că “ac­ti­vi- tă­ţi­le me­to­di­co-ști­in­ţi­fi­ce și psi­ho­pe­da­go­gi­ce la ni­vel ju­de­ţe­an or­ga­ni­za­te și re­a­li­za­te prin cer­cu­ri­le pe­da­go­gi­ce sunt cu­prin­se în Ca­len­da­rul ac­ti­vi­tă­ţi­lor me­to­di­co-ști­in­ţi­fi­ce, pu­bli­cat la înce­pu­tul fi­e­că­rui an șco­lar de ISJ/ ISMB”. ISJ Dâmbo­vița nu a res­pec­tat însă ace­as­tă pre­ve­de­re.

În ace­lași do­cu­ment se mai pre­ci­ze­a­ză,tot la Arti­co­lul 78: “(1) Acti­vi­tă­ţi­le me­to­di­co-ști­in­ţi­fi­ce și psi­ho­pe­da­go­gi­ce la ni­vel lo­cal, zo­nal sau ju­de­ţe­an sunt or­ga­ni­za­te și re­a­li­za­te prin cer­cu­ri­le pe­da­go­gi­ce. (2) Un cerc pe­da­go­gic se con­sti­tu­ie ca struc­tu­ră dis­tinc­tă da­că nu­mă­rul mem­bri­lor es­te de mi­ni­mum 15 ca­dre di­dac­ti­ce. (3) În func­ţie de nu­mă­rul ca­dre­lor di­dac­ti­ce și de struc­tu­ra re­ţe­lei șco­la- re, cer­cu­ri­le pe­da­go­gi­ce se pot con­sti­tui pe ci­cluri de învă­ţă­mânt, an­te­preșco­lar, res­pec­tiv preșco­lar, pri­mar, gim­na­zial etc., pe ti­puri sau pro­fi­luri de uni­tă­ţi, res­pec­tiv învă­ţă­mânt spe­cial, învă­ţă­mânt teh­nic și pro­fe­si­o­nal, învă­ţă­mânt de ar­tă și spor­tiv, pa­la­te și clu­buri ale co­pi­i­lor etc., iar în ca­drul aces­to­ra pe dis­ci­pli­ne sau gru­puri de dis­ci­pli­ne.(4) Sta­bi­li­rea struc­tu­rii și coor­do­na­rea ac­ti­vi­tă­ţii cer­cu­ri­lor pe­da­go­gi­ce sunt atri­bu­ţii ale in­spec­to­ra­te­lor șco­la­re ju­de­ţe­ne/al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești. Par­ti­ci­pa­rea la acti­vi­tă­ţi­le or­ga­ni­za­te în ca­drul cer­cu­ri­lor pe­da­go­gi­ce es­te obli­ga­to­rie pen­tru to­ţi mem­brii aces­tu­ia. (5) Acti­vi­ta­tea cer­cu­ri­lor pe­da­go­gi­ce se des­fășoa­ră în se­si­uni, de do­uă-pa­tru ori în cur­sul unui an șco­lar.(6) Acti­vi­ta­tea de cerc pe­da­go­gic a pro­fe­so­ri­lor do­cu­men­ta­riști es­te or­ga­ni­za­tă de ca­se­le cor­pu­lui di­dac­tic în co­la­bo­ra­re cu in­spec­to­ra­te­le șco­la­re”. Con­form me­to­do­lo­gi­ei apro­ba­te de Mi­nis­te­rul Edu­cați­ei, “in­spec­to­ra­te­le șco­la­re ju­de­ţe­ne/al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești coor­do­nea­ză, la ni­ve­lul ju­de­ţu­lui/Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești, acti­vi­ta­tea de for­ma­re con­ti­nuă/dez­vol­ta­re pro­fe­si­o­na­lă a per­so­na­lu­lui di­dac­tic, re­a­li­za­tă prin: a) ac­ti­vi­tă­ţi me­to­di­co-ști­in­ţi­fi­ce și psi­ho­pe­da­go­gi­ce, or­ga­ni­za­te la ni­ve­lul uni­tă­ţi­lor de învă­ţă­mânt sau pe gru­pe de uni­tă­ţi, res­pec­tiv co­mi­sii me­to­di­ce, ca­te­dre și cer­curi pe­da­go­gi­ce; b) se­si­uni me­to­di­co-ști­in­ţi­fi­ce de co­mu­ni­cări; c) schim­buri de ex­pe­ri­en­ţă pe pro­ble­me de spe­cia­li­ta­te și psi­ho­pe­da­go­gi­ce; d) in­spec­ţii cu­ren­te și in­spec­ţii spe­cia­le pen­tru acor­da­rea gra­de­lor di­dac­ti­ce II și I”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.