Să­nă­ta­te Me­di­ci­na la Cen­te­nar: Sa­va­nți ro­mâni ca­re au fă­cut is­to­rie

NI­CO­LAE PAU­LES­CU, des­co­pe­ri­to­rul in­su­li­nei

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

Ni­co­lae Pau­les­cu, des­co­pe­ri­to­rul in­su­li­nei, Ghe­or­ghe Ma­ri­nes­cu, fon­da­to­rul șco­lii ro­mânești de neu­ro­lo­gie, Con­stan­tin Ion Par­hon,„pă­rin­te­le “en­do­cri­no­lo­gi­ei ro­mânești, și Vic­tor Ba­beș,au­to­rul pri­mu­lui tra­tat de bac­te­ri­o­lo­gie, sunt sa­va­nți ro­mâni ca­re au mar­cat evo­luția me­di­ci­nei ro­mânești și in­ter­nați­o­na­le.

Me­dic şi fi­zi­o­log, de nu­me­le lui Ni­co­lae Pau­les­cu se le­a­gă una din­tre ce­le mai im­por­tan­te des­co­pe­riri me­di­ca­le ale se­co­lu­lui tre­cut: in­su­li­na, sub­stan­ţă ca­re, de-a lun­gul tim­pu­lui, sal­ve­a­ză via­ţa a su­te de mi­li­oa­ne de bol­na­vi de dia­bet din între­a­ga lu­me. A stu­diat la Pa­ris, un­de şi-a luat doc­to­ra­tul în me­di­ci­nă, fi­zi­o­lo­gie şi şti­in­ţe na­tu­ra­le şi l-au pre­o­cu­pat me­ta­bo­lis­mul glu­ci­de­lor, pro­ce­sul de coa­gu­la­re a sânge­lui, me­ca­nis­mul mor­ţii su­bi­te, dar şi ro­lul pan­cre­a­su­lui în asi­mi­la­ţia nu­tri­ti­vă. Dr. Ni­co­lae Pau­les­cu a fost un ino­va­tor în chi­rur­gia hi­po­fi­zei şi a ela­bo­rat un tra­ta­ment împo­tri­va ane­vris­mu­lui. Prin­ci­pa­la sa pre­o­cu­pa­re me­di­ca­lă a con­stat în des­co­pe­ri­rea hor­mo­nu­lui se­cre­tat de pan­cre­as şi ro­lul aces­tu­ia în tra­ta­rea dia­be­tu­lui. În anii pri­mu­lui răz­boi mon­dial a pu­bli­cat, în lim­ba fran­ce­ză, o lu­cra­re in­ti­tu­la­tă „Trai­té de Phy­si­o­lo­gie Médi­ca­le”, în ca­re apar pen­tru pri­ma da­tă re­zul­ta­te­le ex­pe­ri­men­te­lor sa­le re­fe­ri­toa­re la se­cre­ţia en­do­cri­nă a pan­cre­a­su­lui. El a nu­mit ace­as­tă sub­stan­ţă „pan­crei­nă”, iar într-un ar­ti­col pu­bli­cat la sfârşi­tul lu­nii au­gust 1921, într-o re­vis­tă me­di­ca­lă bel­gia­nă, afir­mă că es­te efi­ci­en­tă în re­du­ce­rea can­ti­tă­ţii de za­hăr din sânge. Un an mai târziu ob­ţi­ne, de la Mi­nis­te­rul Indus­tri­ei şi Co­mer­ţu­lui din Ro­mânia, bre­ve­tul de in­ven­ţie in­ti­tu­lat „Pan­crei­na şi pro­ce­deul său de fa­bri­ca­re”. Sub­stan­ţa, ace­e­a­şi des­co­pe­ri­tă de Pau­les­cu, avea să fie nu­mi­tă „in­su­li­nă” de doi me­dici ca­na­di­eni, Fre­de­rick G. Ban­ting şi John Ma­cle­od, ca­re au pri­mit în anul 1923 Pre­mi­ul No­bel. Însă, spre de­o­se­bi­re de dr. Pau­les­cu, ca­re a fă­cut ex­pe­ri­men­te­le pe ani­ma­le, ei au mers mai de­par­te şi i-au de­mon­strat efi­ca­ci­ta­tea în tra­ta­rea dia­be­tu­lui la om. În pre­zent, pe so­clul sta­tu­ii sa­le de lângă Fa­cul­ta­tea de Me­di­ci­nă din Bu­cu­reş­ti scrie: „Ni­co­lae Pau­les­cu – des­co­pe­ri­to­rul in­su­li­nei”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.