Fo­to­gra­fia Zi­lei

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Ce­re­mo­nia de inau­gu­ra­re a mo­nu­men­tu­lui „Ște­fan cel Ma­re și Sfânt“, eveni­ment or­ga­ni­zat de Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei prin Admi­nis­tra­ţia Mo­nu­men­te­lor și Pa­tri­mo­ni­u­lui Tu­ris­tic, pe ale­ea cen­tra­lă din Par­cul Obor.

FOTO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.