Con­struc­ţi­i­le de­vin do­me­niu pri­o­ri­tar. Sa­la­ri­ul mi­nim brut – 3.000 lei

Ta­xe­le de mun­că pen­tru an­ga­ja­to­rii din do­me­niu, des­fi­in­ţa­te

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Ma­ri­le­na Dan

Sa­la­ri­ul mi­nim brut lu­nar în con­struc­ţii va fi de 3.000 lei, iar ta­xe­le de mun­că pen­tru an­ga­ja­tori vor fi eli­mi­na­te. Gu­ver­nul va de­cla­ra acest sec­tor „pri­o­ri­tar și de im­por­tan­ţă na­ţi­o­na­lă“pen­tru ur­mă­to­rul de­ce­niu, a anun­ţat pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă.

Prim-mi­nis­trul a pre­ci­zat, înain­te de șe­din­ţa so­lem­nă de Gu­vern de la Alba Iu­lia,că vor fi apro­ba­te prin me­mo­ran­du­muri „do­uă acor­duri în do­me­nii pri­o­ri­ta­re pen­tru Ro­mânia con­struc­ţii și edu­ca­ţie”, ca­re vor fi sem­na­te cu sin­di­ca­te­le și pa­tro­na­te­le ime­diat du­pă reu­ni­u­ne.

„Acor­dul în do­me­ni­ul con­struc­ţi­i­lor: vom de­cla­ra acest sec­tor pri­o­ri­tar și de im­por­tan­ţă na­ţi­o­na­lă pen­tru eco­no­mia ro­mâneas­că pen­tru ur­mă­to­rii 10 ani. Pen­tru sec­to­rul con­struc­ţi­i­lor, vom sta­bi­li un sa­la­riu mi­nim brut lu­nar de 3.000 de lei, vom eli­mi­na ta­xe­le pe mun­că pen­tru an­ga­ja­tori, iar pen­tru an­ga­jat le vom sta­bi­li ast­fel încât sa­la­ri­ul mi­nim net lu­nar să de­pășe­as­că echi­va­len­tul în lei a 500 de eu­ro”, a ex­pli­cat Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă, ci­ta­tă de Ager­pres.

Șe­ful Gu­ver­nu­lui a pre­ci­zat că vor fi in­tro­du­se și alte mă­suri su­pli­men­ta­re pen­tru com­ba­te­rea mun­cii la ne­gru în acest sec­tor: “O altă mă­su­ră va con­sta în in­tro­du­ce­rea obli­ga­ti­vi­tă­ţii de acor­da­re a avan­su­lui pen­tru con­trac­te de lu­crări, în pro­cent de 30%, in­di­fe­rent de sur­sa de fi­nan­ţa­re, și res­ti­tu­i­rea aces­tu­ia prin re­du­ceri pro­cen­tua­le la fi­e­ca­re fac­tu­ră, până la fi­na­li­za­rea proi­ec­tu­lui”.

În spri­ji­nul fi­nan­ţă­rii aces­tui sec­tor va fi înfi­in­ţat “un fond de ga­ran­ta­re pen­tru con­struc­ţii cu par­ti­ci­pa­rea sta­tu­lui în pro­cent de 80% și a fir­me­lor de con­struc­ţii cu 20%”, a in­for­mat pre­mi­e­rul.

Po­tri­vit unui co­mu­ni­cat al Gu­ver­nu­lui, acor­dul cu Fe­de­ra­ţia Pa­tro­na­te­lor So­ci­e­tă­ţi­lor din Con­struc­ţii a fost sem­nat la sfârși­tul șe­din­ţei Exe­cu­ti­vu­lui de că­tre pre­mi­e­rul Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă și preșe­din­te­le FPSC,Va­len­tin Pe­tres­cu.

Gu­ver­nul a mai in­for­mat că va fi in­tro­du­să cer­ti­fi­ca­rea pro­fe­si­o­na­lă fă­cu­tă de un or­ga­nism de cer­ti­fi­ca­re neu­tru, al­că­tu­it din mem­bri ai or­ga­ni­za­ţi­i­lor pa­tro­na­le re­pre­zen­ta­ti­ve, or­ga­ni­za­ţi­i­lor pro­fe­si­o­na­le, in­sti­tu­ţi­i­lor de învă­ţă­mânt și spe­cia­liștii din do­me­niu.

În do­me­ni­ul le­gis­la­ţi­ei, se va adop­ta le­gea Ca­sei So­cia­le a Con­struc­to­ri­lor în for­ma ac­tua­li­za­tă și se va per­fec­ţi­o­na le­gis­la­ţia pri­vind achi­zi­ţi­i­le pu­bli­ce. “O altă mă­su­ră va con­sta în in­tro­du­ce­rea obli­ga­ti­vi­tă­ţii de acor­da­re a avan­su­lui pen­tru con­trac­te de lu­crări în pro­cent de 30%, în spe­cial pen­tru ce­le din fon­duri eu­ro­pe­ne și pen­tru con­trac­te­le de in­te­res na­ţi­o­nal, și res­ti­tu­i­rea aces­tu­ia prin re­du­ceri pro­cen­tua­le la fi­e­ca­re fac­tu­ră, până la fi­na­li­za­rea proi­ec­tu­lui”, se mai ara­tă în co­mu­ni­ca­tul Exe­cu­ti­vu­lui.

FOTO: AGER­PRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.