TAROM

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Com­pa­nia ae­ria­nă na­ţi­o­na­lă anun­ţă re­du­ceri de 20% la pre­ţul bi­le­te­lor achi­zi­ţi­o­na­te pen­tru ru­te­le in­ter­ne, în pe­ri­oa­da 29 noi­em­brie - 1 de­cem­brie. Ofer­ta a fost lan­sa­tă cu oca­zia Cen­te­na­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.