Sfântul Apos­tol Andrei, Ocro­ti­to­rul Ro­mâni­ei

Ma­re săr­bă­toa­re nați­o­na­lă, al doi­lea hram al Ca­te­dra­lei Mântu­i­rii Ne­a­mu­lui, un sfânt iu­bit de po­por: aproa­pe 700.000 de ro­mâni îi poar­tă nu­me­le

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Cris­tian Ha­gi

30 noi­em­brie es­te zi de săr­bă­toa­re le­ga­lă, în ca­re Bi­se­ri­ca Orto­do­xă îl cin­stește pe Sf. Apos­tol Andrei, Ocro­ti­to­rul Ro­mâni­ei și Cel Din­tâi Che­mat din­tre apos­to­li. A adus cu­vântul Evan­ghe­li­ei pe pă­mântul Do­bro­gei de astă­zi.

Sfântul Apos­tol Andrei s-a năs­cut în Bet­sai­da, lo­ca­li­ta­te afla­tă pe ma­lul La­cu­lui Ghe­ni­za­ret din Ga­li­le­ea, și es­te fra­te­le Sfântu­lui Apos­tol Pe­tru. Inițial, era uce­ni­cul Sfântu­lui Ioan Bo­te­ză­to­rul, de la ca­re au­de că Hris­tos es­te Me­sia cel aștep­tat. Ast­fel, de­vi­ne uce­nic al lui Ii­sus Hris­tos, che­mând și pe fra­te­le său, Si­mon, ca­re va de­ve­ni Apos­to­lul Pe­tru. De ace­ea es­te nu­mit Cel Din­tâi Che­mat. Cei doi au re­nu­nțat la înde­let­ni­ci­rea de pes­cari, i-au ur­mat lui Hris­tos și, du­pă Învi­e­rea Dom­nu­lui, au de­venit „pes­cari de oa­meni”, adi­că apos­to­li. Du­pă Înăl­ţa­rea Dom­nu­lui, sor­ţii au de­cis ca Andrei să pro­po­vă­du­ias­că în Bi­ti­nia, Tra­cia, Ma­ce­do­nia și Sci­ţia Mi­nor (Da­cia Pon­ti­că, Do­bro­gea de astă­zi, în ce­tă­ţi­le To­mis, Cal­la­tis, His­tria), apoi Bi­zanţ și Gre­cia. De ace­ea es­te cu­nos­cut drept „apos­to­lul ro­mâni­lor”.

Con­form is­to­ri­ci­lor bi­se­ri­cești, Sfântul Apos­tol Andrei a fost mar­ti­ri­zat în ce­ta­tea Pa­tras, din Gre­cia de astă­zi, prin răs­tig­ni­re, cu ca­pul în jos, pe o cru­ce în for­mă de X, nu­mi­tă „cru­cea Sfântu­lui Andrei”. Moaște­le sa­le au fost du­se la Con­stan­ti­no­pol în anul 350. În anul 850, împă­ra­tul Va­si­le I Ma­ce­do­nea­nul a re­dat lo­cu­i­to­ri­lor din Pa­tras ca­pul Sfântu­lui Apos­tol. În ur­ma ce­lei de-a pa­tra cru­cia­de, moaște­le Sfântu­lui Andrei au ajuns la Amal­fi, în Ita­lia, apoi, în 1462, ele au fost du­se la Ro­ma. În anul 1964, ca­pul Sfântu­lui Andrei a fost îna­poiat lo­cu­i­to­ri­lor din Pa­tras.

În anul 1995, Si­no­dul Bi­se­ri­cii Orto­do­xe Ro­mâne l-a de­cla­rat sfânt cu cru­ce roșie, fi­ind cin­stit în toa­tă Pa­triar­hia Ro­mână, iar în 1997 Sf. Andrei a fost nu­mit Ocro­ti­tor al Ro­mâni­ei. În anul 2012, 30 noi­em­brie a de­venit zi de săr­bă­toa­re le­ga­lă.

Sfântul Andrei es­te ocro­ti­to­rul Ro­mâni­ei, al Ru­si­ei, al Gre­ci­ei și al Sco­ţi­ei (ca­re are un X pe ste­ag).

Aproa­pe 700.000 de ro­mâni poar­tă nu­me­le Sfântu­lui Apos­tol Andrei.

Mă­năs­ti­rea Pește­ra Sfântu­lui Apos­tol Andrei

Con­form scri­e­ri­lor te­o­lo­gi­ce și is­to­ri­ce, Sf. Ap. Andrei a ajuns pe pă­mântul do­bro­ge­an în ju­rul anu­lui 60 d.Hr. și s-a oprit cu uce­ni­cii săi aici, un­de a gă­sit trei pre­o­ţi pă­gâni ca­re slu­je­au în pește­ră, ge­ţi de neam, cu­nos­cu­ţi sub nu­me­le Innal, Rim­mal și Pin­nal. Pește­ra es­te si­tua­tă în De­a­lul Urlu­i­u­lui, la 4 km de lo­ca­li­ta­tea Ion Cor­vin și apro­xi­ma­tiv 80 de ki­lo­me­tri de Con­sta­nța.

Con­form tra­diți­ei, aici s-a adă­pos­tit Sfântul Apos­tol Andrei, fi­ind con­si­de­ra­tă pri­mul lă­caș de cult de pe te­ri­to­ri­ul ţă­rii noas­tre și poar­ta de pă­trun­de­re a crești­nis­mu­lui pe te­ri­to­ri­ul Ro­mâni­ei.

I-a bo­te­zat în apa unu­ia din iz­voa­re­le ca­re cur­ge lângă pește­ră (Pârâul Cuz­gun), du­pă ca­re au fost hi­ro­to­ni­ţi ca pre­o­ţi creștini. Iz­voa­re­le se văd și astă­zi, iar lo­cal­ni­cii și pe­le­ri­nii le con­si­de­ră iz­voa­re­le cu apa cea mai bu­nă din tot cu­prin­sul Do­bro­gei. Acest loc de ru­gă­ci­u­ne și vi­e­ţu­i­re du­hov­ni­ce­as­că a de­venit o ade­vă­ra­tă va­tră mo­na­ha­lă, cu­nos­cu­tă bi­ne în zo­nă, așa cum de­mon­stre­a­ză to­po­ni­mia lo­cu­lui. Pă­du­rea ca­re adă­pos­tea si­hăs­tria s-a nu­mit în po­por sfântă, iar va­lea din împre­ju­ri­mi Va­lea Că­lu­gă­ri­lor.

Pes­te timp, în va­ra anu­lui 1990, doi vi­e­ţu­i­tori de la Mă­năs­ti­rea Si­hăs­tria, ie­ro­mo­na­hul Vic­tor Ghin­dăoa­nu și mo­na­hul Ni­co­dim Din­că, ca­re era de fel din par­tea lo­cu­lui, din sa­tul Zo­ri­le, au so­sit în Do­bro­gea cu gândul de a re­fa­ce ve­chea va­tră mo­na­ha­lă. S-au ri­di­cat chi­lii, un pa­ra­clis, iar pe 17 oc­tom­brie 1993 s-a pus pia­tra de te­me­lie a bi­se­ri­cii mari.

Es­te ocro­ti­to­rul Do­bro­gei, un­de i s-a ri­di­cat o ca­te­dra­lă ce a fost sfi­nți­tă în anul 2006, de că­tre IPS Te­o­do­sie. În sfântul lă­caș se află o păr­ti­ci­că din moaște­le Sf. Apos­tol, adu­să din Gre­cia.

Zi­le­le tre­cu­te a fost sfi­nți­tă Ca­te­dra­la Nați­o­na­lă sau a Mântu­i­rii Ne­a­mu­lui Ro­mânesc, un eveni­ment înca­drat în Anul Cen­te­na­ru­lui Ma­rii Uniri, la ca­re a par­ti­ci­pat, ală­turi de PF Da­ni­el, Sanc­ti­ta­tea Sa Bar­to­lo­meu, Pa­triar­hul Con­stan­ti­no­po­lu­lui. Astă­zi, 30 noi­em­brie 2018, cu pri­le­jul săr­bă­to­rii Sf. Ap. Andrei, cel de-al doi­lea hram al Ca­te­dra­lei Nați­o­na­le, de la ora 9.30, va fi să­vârși­tă Sf. Li­tur­ghie de că­tre PF Te­o­fil al III-lea, Pa­triar­hul Ie­ru­sa­li­mu­lui și a toa­tă Pa­les­ti­na, și PF Da­ni­el, Pa­triar­hul BOR, împreu­nă cu un so­bor de ie­rar­hi, pre­oți și dia­coni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.