Li­ber la po­se­sia de ar­me le­ta­le

Proi­ect adop­tat de Se­nat

Romania Libera - Friday Edition - - Politică - Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Aproa­pe ori­ci­ne își va pu­tea cum­pă­ra ar­me de foc da­că nu are o con­dam­na­re pe viață. Iar ar­me­le le­ta­le vor pu­tea pot fi fo­lo­si­te pen­tru apă­ra­re. Sunt doar câte­va din­tre mo­di­fi­că­ri­le adu­se la Le­gea pri­vind re­gi­mul ar­me­lor, vo­ta­te de Se­nat.

Se­na­tul a apro­bat no­ua le­ge a ar­me­lor și mu­niți­i­lor cu 57 de vo­turi ”pen­tru” și șap­te abți­neri. Proi­ec­tul a fost inițiat de Gu­ver­nul Dăn­ci­lă, dar se­na­to­rii au apro­bat o se­rie de amen­da­men­te ca­re mo­di­fi­că ra­di­cal tex­tul ac­tu­lui nor­ma­tiv. Amen­da­men­te­le ce­le mai im­por­tan­te îi apa­rțin se­na­to­ru­lui PSD Tit-Li­viu Brăi­loiu.

Prin­tre mo­di­fi­că­ri­le adu­se la Le­gea pri­vind re­gi­mul ar­me­lor și mu­niți­i­lor se nu­mă­ră in­clu­de­rea în ca­te­go­ria ar­me­lor de au­toa­pă­ra­re a ce­lor le­ta­le. No­ua de­fi­niție a ar­me­lor de au­toa­pă­ra­re - ”ar­me le­ta­le și ne­le­ta­le scur­te, spe­cial con­fe­cți­o­na­te pen­tru a împrăștia ga­ze no­ci­ve, iri­tan­te, de neu­tra­li­za­re și proi­ec­ti­le de cau­ci­uc, în scop de au­toa­pă­ra­re”. Până acum, în ca­te­go­ria ar­me­lor de au­toa­pă­ra­re in­trau ar­me­le ne­le­ta­le scur­te.

Brăi­loiu a de­pus și alte amen­da­men­te, ca­re au fost însuși­te și de ma­jo­ri­ta­tea se­na­to­ri­lor. Ast­fel, unul din­tre amen­da­men­te pre­ve­de că per­soa­ne­le con­dam­na­te la închi­soa­re pe viață nu au voie să pro­cu­re ar­me le­ta­te. Asta în con­diți­i­le în ca­re, până acum, per­soa­ne­le ca­re au fost con­dam­na­te la mai mult de un an de închi­soa­re nu pu­te­au deți­ne ar­me pe­ri­cu­loa­se! Prac­tic, s-au di­luat se­ri­os res­tri­cți­i­le le­ga­le pen­tru ac­ce­sul la ar­me.

Cos­min Andrei­ca, li­der de sin­di­cat Eu­ro­pol, a co­men­tat efec­te­le vo­tu­lui din Se­nat: „Vor­bim des­pre cri­mi­na­li, des­pre tâlhari, vi­o­la­tori și des­pre chiar că­mă­tari, de exem­plu, ca­re mai mult ca si­gur vor fo­lo­si acest con­text le­gis­la­tiv fa­vo­ra­bil lor ca să poa­tă să fie și mai vi­o­len­ţi în să­vârși­rea in­frac­ţi­u­ni­lor”. Au ră­mas, din le­gea în vi­goa­re, in­ter­di­cții la achi­ziți­o­na­rea de ar­me le­ta­le pen­tru cei in­cul­pați pen­tru in­fra­cți­uni pri­vind fron­ti­e­ra de stat, ne­res­pec­ta­rea re­gi­mu­lui ar­me­lor și mu­niți­i­lor, in­fra­cți­uni con­tra or­di­nii și li­niștii pu­bli­ce sau de tra­fic de dro­guri.

Mo­di­fi­cări pe­ri­cu­loa­se

Po­tri­vit unei alte mo­di­fi­cări la tex­tul proi­ec­tu­lui de le­ge, ”ar­me­le de apă­ra­re și pa­ză pot fi pro­cu­ra­te nu­mai de că­tre ur­mă­toa­re­le ca­te­go­rii de per­soa­ne: dem­ni­ta­rii, ma­gis­tra­ţii, di­plo­ma­ţii, mi­li­ta­rii și po­li­ţiștii, pe pe­ri­oa­da cât sunt în ac­ti­vi­ta­tea și du­pă înce­ta­rea ac­ti­vi­tă­ţii, pen­si­o­na­re, tre­ce­rea în re­zer­vă sau re­tra­ge­re, du­pă caz, cu ex­cep­ţia si­tua­ţi­ei în ca­re aceștia și-au pi­er­dut ca­li­ta­tea din mo­ti­ve im­pu­ta­bi­le lor, da­că în acest sens s-a emis o ho­tă­râre ju­de­că­to­re­as­că ră­ma­să de­fi­ni­ti­vă”. Nu în ul­ti­mul rând, a dis­pă­rut și pre­ci­za­rea con­form că­reia se per­mi­tea deți­ne­rea a doar do­uă ar­me de foc. Un amen­da­ment vo­tat de Se­nat pre­ve­de că per­soa­ne­le me­nți­o­na­te de le­ge pot deți­ne ”un nu­măr ne­li­mi­tat de ar­me de apă­ra­re și pa­ză”.

În plus, can­ti­ta­tea de mu­niție pe ca­re o poa­te avea deți­nă­to­rul a fost mă­ri­tă. Es­te vor­ba de 100 de car­tușe (față de 50) în ca­zul ar­me­lor de apă­ra­re și pa­ză și 500 (față de 300) în ca­zul ar­me­lor de vână­toa­re. Se­na­to­rii au vo­tat și ca ar­me­le să poa­tă fi păs­tra­te ori­un­de în ca­să, nu nea­pă­rat în seif, ca până acum.

Spe­cia­liștii aver­ti­ze­a­ză însă că mo­di­fi­că­ri­le vor du­ce la înmu­lți­rea ac­ci­den­te­lor. Cos­min Andrei­ca, li­de­rul Sin­di­ca­tu­lui Eu­ro­pol: ”A fost eli­mi­na­tă și obli­ga­ti­vi­ta­tea eli­mi­nă­rii unui curs de spe­cia­li­ta­te pen­tru fo­lo­si­rea aces­tor ar­me și si­gur că în si­tuația unor de­re­gla­je psi­ho­lo­gi­ce, a unor stări de stres, de fri­că, de ner­vi, ori­ce per­soa­nă ca­re va avea la înde­mână o ast­fel de ar­mă o va pu­tea fo­lo­si”. Po­tri­vit le­gii în vi­goa­re, le­gi­ti­ma apă­ra­re poa­te fi atât în ca­zul unui atac di­rect pe stra­dă, cât și pen­tru res­pin­ge­rea pă­trun­de­rii unui hoț în lo­cu­i­nță, în con­diți­i­le în ca­re re­a­cția pro­pri­e­ta­ru­lui es­te pro­po­rți­o­na­lă cu gra­vi­ta­tea ata­cu­lui. Doar un ju­de­că­tor va de­ci­de însă da­că împușca­rea unei per­soa­ne a fost jus­ti­fi­ca­tă sau nu de ni­ve­lul pe­ri­co­lu­lui.

Pes­te 71.000 de ro­mâni au acum per­mis de por­tar­mă. Iar în re­gis­tre­le Po­li­ţi­ei sunt înre­gis­tra­te pes­te 270.000 de ar­me.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.