De­ci­zia fi­na­lă va fi lua­tă de de­pu­tați

Romania Libera - Friday Edition - - Politică -

Pen­tru ca mo­di­fi­că­ri­le la le­gea ar­me­lor să in­tre în vi­goa­re, ele tre­bu­ie vo­ta­te și de Ca­me­ra De­pu­tați­lor, for de­ci­zi­o­nal. În Se­nat, proi­ec­tul a tre­cut atât de ra­pid încât li­be­ra­lii au înce­put să îl con­tes­te abia du­pă ce a fost vo­tat. Ei au dat vi­na pe ra­por­tul de la co­mi­sie, ca­re ar fi fost di­fe­rit de ce­ea ce se aștep­tau ei, re­gu­li mult mai stric­te pen­tru deți­ne­rea de ar­me de foc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.