Atrac­ţii tu­ris­ti­ce ine­di­te: Ovi­diu, Con­stan­ţa

Romania Libera - Friday Edition - - Turism - Cris­tian Ha­gi

Lo­ca­li­ta­tea Ovi­diu din ju­dețul Con­sta­nța își câști­gă, încet, dar si­gur, un loc pe har­ta des­ti­nați­i­lor tu­ris­ti­ce, mi­zând pe cul­tu­ră și re­la­xa­re.

Când spui li­to­ral, cu si­gu­ra­nță te gândești nu­mai la ma­re și soa­re. Aso­ciați­i­le cul­tu­ra­le, age­nți­i­le de tu­rism, pro­pri­e­ta­rii de res­tau­ran­te și alte di­ver­se afa­ceri, pri­mari și con­si­li­eri ju­dețeni înce­ar­că, de ani de zi­le, să vă con­vin­gă de con­tra­ri­ul li­to­ra­lul înse­am­nă mult mai mult. Una din­tre lo­ca­li­tăți­le ca­re câști­gă te­ren pe ace­as­tă har­tă a obi­ec­ti­ve­lor tu­ris­ti­ce es­te mi­cul oraș Ovi­diu, aflat la o arun­că­tu­ră de băț de Con­sta­nța, pe ma­lul la­cu­lui Si­ut­ghi­ol.

Mi­ze­a­ză pe cul­tu­ră și is­to­rie

Ovi­diu nu se poa­te ba­te în ofer­te cu stați­u­nea Ma­maia, de ca­re o des­par­te un lac. Poa­te fa­ce însă altce­va, iar ad­mi­nis­trația lo­ca­lă de aco­lo lu­cre­a­ză la acest lu­cru: la pu­ne­rea în va­loa­rea a moște­ni­rii cul­tu­ra­le a lo­ca­li­tății. Du­pă câte­va zi­le de pla­jă în stați­uni, poa­te si­mțiți ne­voia să învățați și să le ară­tați co­pi­i­lor o fă­râmă din is­to­ria mul­ti­mi­le­na­ră a Do­bro­gei. O veți pu­tea fa­ce aici. Pri­mă­ria Ovi­diu in­ves­tește cir­ca trei mi­li­oa­ne de eu­ro, din fon­duri eu­ro­pe­ne, pen­tru re­a­bi­li­ta­rea cas­tru­lui ro­man din lo­ca­li­ta­te. Si­tul ar­he­o­lo­gic es­te am­pla­sat pe ma­lul la­cu­lui Si­ut­ghi­ol, în apro­pi­e­rea Insu­lei lui Ovi­diu, pe o su­pra­fa­ţă to­ta­lă de 7.120 de me­tri pă­tra­ţi. Obi­ec­ti­vul es­te com­pus PUBLICITATE din­tr-un cas­tru ro­man (for­ti­fi­ca­ţie ro­ma­nă din se­co­lul al VI-lea), o ba­zi­li­că pa­le­o­crești­nă ca­re se află în afa­ra zi­du­ri­lor cas­tru­lui, o așe­za­re ro­ma­nă și un ape­duct ro­man. Si­tul ar­he­o­lo­gic es­te in­clus pe lis­ta mo­nu­men­te­lor is­to­ri­ce. Cas­trul ro­man a fost cer­ce­tat de ar­he­o­lo­gi înce­pând cu anul 1979 și avea ro­lul de a pro­te­ja ape­duc­tul ca­re ali­men­ta To­mi­sul, orașul Con­stan­ţa de astă­zi. În in­cin­ta cas­tru­lui a fost des­co­pe­rit, în 1984, un de­po­zit mo­ne­tar, cu pi­e­se de pe vre­mea împă­ra­tu­lui Ze­no (474-491). Inte­ri­o­rul cas­tru­lui va fi ame­na­jat: o par­te pen­tru ex­po­na­te și o par­te ca zo­nă de am­fi­te­a­tru cu gra­de­ne din be­ton aco­pe­ri­te cu lemn. Va avea do­tări mul­ti­me­dia de ul­ti­mă ge­ne­ra­ţie, sce­nă des­chi­să spre am­fi­te­a­tru ce va fi fo­lo­si­tă pen­tru proi­ec­ţii, eveni­men­te cul­tu­ra­le, ore de is­to­rie pen­tru co­pii. Ba­zi­li­ca ro­ma­nă (pa­le­o­crești­nă) a fost con­stru­i­tă înain­tea cas­tru­lui ro­man, dar a fost des­co­pe­ri­tă mai târziu, aflându-se în afa­ra zi­du­ri­lor ce­tă­ţii. Proi­ec­tul pro­pu­ne re­a­li­za­rea la in­te­ri­or a unei pa­sa­re­le de sti­clă se­cu­ri­za­tă, cu ba­lus­tra­dă, pen­tru o vi­zi­o­na­re a ves­ti­gi­i­lor fă­ră afec­ta­rea aces­to­ra. Lu­cră­ri­le vor fi ga­ta în cir­ca doi ani.

Mo­nu­ment sta­tuar în me­mo­ria po­e­tu­lui Ovi­di­us

Inves­tiți­i­le în cul­tu­ră au fost con­ti­nua­te re­cent. Mi­er­curi, 28 noi­em­brie, în lo­ca­li­ta­te a fost dez­ve­lit un an­sam­blu sta­tuar de­di­cat lui Pu­bli­us Ovi­di­us Na­so. Ansam­blul mo­nu­men­tal de­di­cat po­e­tu­lui Ovi­diu es­te com­pus din trei sta­tui ale­go­ri­ce - „Ovi­di­us me­ta­mor­fo­zat”, „Ge­ne­za” și „Iu­bi­rea”, re­a­li­za­te din pia­tră, fi­ind me­nit să co­me­mo­re­ze 2.000 de ani de la moar­tea po­e­tu­lui și să cre­e­ze, în ace­lași timp, un cen­tru de in­te­res al orașu­lui ce-i poar­tă nu­me­le. „Pen­tru noi, ro­mânii, acest an are o im­por­tan­ţă apar­te, fi­ind mo­men­te pe ca­re le po­ţi trăi o sin­gu­ră da­tă în via­ţă, res­pec­tiv: 2.000 de ani de la moar­tea po­e­tu­lui la­tin, 100 de ani de la Ma­rea Uni­re și 140 de ani de când re­gi­u­nea noas­tră Do­bro­gea a re­venit la pa­tria ma­mă”, a spus pri­ma­rul orașu­lui, Ge­or­ge Scu­pra.

Par­curi cu es­ca­la­dă și la­bi­rint de ve­ge­tație

Pe lângă aces­tea, ad­mi­nis­trația lo­ca­lă a in­ves­tit și in­ves­tește în in­fras­truc­tu­ră, atât pen­tru lo­cal­nici, cât și pen­tru tu­riști. Veți des­co­peri aici una din­tre ce­le mai fru­moa­se pro­me­na­de de pe li­to­ral, no­uă, îngri­ji­tă și cu­ra­tă. De pe ma­lul ei pu­teți ad­mi­ra nu ma­rea, ci la­cul Si­ut­ghi­ol, dar pu­teți pe­tre­ce o se­a­ră plă­cu­tă, de­par­te de for­fo­ta stați­u­ni­lor aglo­me­ra­te.

Inves­tiți­i­le nu se opresc aici. În acest an, pri­ma­rul Ge­or­ge Scu­pra a sem­nat con­trac­tul de fi­na­nța­re pen­tru proi­ec­tul „Zo­nă de re­la­xa­re și agre­ment în orașul Ovi­diu”, încheiat cu Mi­nis­te­rul Dez­vol­tă­rii Re­gi­o­na­le și Admi­nis­trați­ei Pu­bli­ce. Acest nou proi­ect pre­su­pu­ne ame­na­ja­rea a do­uă par­curi de agre­ment. Pri­mul parc es­te si­tuat pe ma­lul la­cu­lui Si­ut­ghi­ol, în ve­ci­nă­ta­tea insu­lei Ovi­diu, și se întin­de pe o su­pra­față de 3.700 de me­tri pă­trați. Va avea un pe­re­te de es­ca­la­dă pen­tru co­pii și adu­lți, un am­fi­te­a­tru na­tu­ral, re­a­li­zat din ame­na­jări ale pan­tei te­re­nu­lui cu 6 gra­de­ne de odih­nă și spații de cir­cu­lație, pla­se de re­la­xa­re dea­su­pra apei, sis­tem de iri­gație, sis­tem de su­pra­ve­ghe­re vi­deo și sis­tem de ilu­mi­nat ba­zat pe pa­no­uri fo­to­vol­tai­ce. Al doi­lea parc va avea, ca ele­ment ine­dit, un la­bi­rint de ve­ge­tație, ce va re­pre­zen­ta un loc de re­cre­e­re, atât pen­tru co­pii, cât și pen­tru adu­lți.

Inves­tiți­i­le de aici au atras și ate­nția Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne. În da­ta de 31 iu­lie 2018, pa­gi­na de in­ter­net a Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne a pu­bli­cat un ar­ti­col, în toa­te lim­bi­le ță­ri­lor din Uni­u­nea Eu­ro­pe­a­nă, in­ti­tu­lat: „E mo­men­tul pen­tru o pau­ză în orașul Ovi­diu din Ro­mânia” .

Insu­la lui Ovi­diu

Una din­tre prin­ci­pa­le­le atra­cții tu­ris­ti­ce ale zo­nei es­te Insu­la lui Ovi­diu de pe la­cul Si­ut­ghi­ol, la 500 de me­tri de oraș. Pu­teți ajun­ge aici fie de pe no­ul de­bar­ca­der din Ovi­diu, fie din Ma­maia. Insu­la are cir­ca 26.000 de me­tri pă­trați, din ca­re ju­mă­ta­te sunt ame­na­jați în scop tu­ris­tic.

Gă­siți aici do­uă res­tau­ran­te un­de poți sa­vu­ra de la ves­ti­ta ci­or­bă de pește la vi­nuri do­bro­ge­ne. Co­pi­ii pot pe­tre­ce, gra­tu­it, o du­pă-amia­ză în mi­ni­gră­di­na zoo­lo­gi­că. Da­că vă pla­ce li­niște, gă­siți aici și ca­me­re de închi­riat.

Par­cul Ovi­diu

Cas­trul ro­man Ovi­diu

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.