Cinci fo­to­gra­fii pen­tru uni­rea ro­mâni­lor

Romania Libera - Friday Edition - - Centenar - Ge­or­ge Da­mian

Ser­vi­ci­ul Fo­to­gra­fic și Ci­ne­ma­to­gra­fic al Arma­tei Ro­mâne a re­a­li­zat între anii 1916 și 1919 cir­ca 5.000 de fo­to­gra­fii pe fron­tu­ri­le pe ca­re au lup­tat ro­mânii. Pe lângă fo­to­gra­fii, ma­te­ria­lul fil­mat a de­pășit 20.000 de me­tri de pe­li­cu­lă.

La acest nu­măr im­pre­si­o­nant de ima­gini ar tre­bui adău­ga­te alte mii de fo­to­gra­fii re­a­li­za­te în afa­ra SFCAR, pen­tru Gu­vern, pen­tru Ca­sa Re­ga­lă, fo­to­gra­fi­i­le pri­va­te. Ar tre­bui să exis­te mult mai mul­te fo­to­gra­fii din pe­ri­oa­da ani­lor 1916-1919, însă în ca­drul proi­ec­tu­lui Sa­e­cu­la­ria.ro am iden­ti­fi­cat și di­gi­ti­zat din co­le­cți­i­le Ar­hi­ve­lor Nați­o­na­le doar 2.000 de ima­gini. Alte fon­duri de fo­to­gra­fii exis­tă la Mu­zeul Mi­li­tar, la Ar­hi­ve­le Mi­li­ta­re și Mu­zeul Nați­o­nal de Is­to­rie. Arhi­va Nați­o­na­lă de Film nu mai păs­tre­a­ză nici un film din ce­le re­a­li­za­te în tim­pul Pri­mu­lui Răz­boi Mon­dial.

Din­tre aces­te mii de fo­to­gra­fii ca­re ilus­tre­a­ză eveni­men­te­le ca­re au dus la cre­a­rea Ro­mâni­ei Mari în 1918 am ales cinci ima­gini pe ca­re le con­si­der de­fi­ni­to­rii. Deși exis­tă mii de fo­to­gra­fii, în re­a­li­ta­te de la eveni­men­te­le-cheie s-au păs­trat foar­te puți­ne. La 1 de­cem­brie 1918 fo­to­gra­ful an­ga­jat să fa­că fo­to­gra­fii la Ma­rea Adu­na­re Nați­o­na­lă de la Alba Iu­lia nu s-a pre­zen­tat. Sin­gu­re­le ima­gini de la acest mo­ment îi apa­rțin lui Sa­moi­lă Mârza, prin­tre ca­re se nu­mă­ră și cea în ca­re epis­co­pul gre­co-ca­to­lic Iu­liu Hos­su ci­tește pro­cla­mația uni­rii Tran­sil­va­ni­ei cu Ro­mânia.

Nu în ul­ti­mul rând tre­bu­ie amin­ti­tă har­ta re­a­li­za­tă de ge­o­gra­ful fran­cez Emma­nuel de Mar­ton­ne, ca­re a con­vins Con­fe­ri­nța de Pa­ce de la Pa­ris de re­a­li­ta­tea et­ni­că ro­mâneas­că a Tran­sil­va­ni­ei.

Ima­gi­ni­le au fost di­gi­ta­li­za­te în ca­drul proi­ec­tu­lui Sa­e­cu­la­ria.ro din Co­le­cția de Do­cu­men­te Fo­to­gra­fi­ce ale Ar­hi­ve­lor Nați­o­na­le

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.