Alba Iu­lia de­vi­ne ca­pi­ta­la Ro­mâni­ei

La 100 de ani de la Ma­rea Uni­re, orașul Alba Iu­lia de­vi­ne, ofi­cial, „Ce­a­lal­tă Ca­pi­ta­lă” a Ro­mâni­ei.

Romania Libera - Friday Edition - - Special - Mi­hai Diac

Alba Iu­lia ce­le­bre­a­ză Cen­te­na­rul Uni­rii prin acți­uni re­mar­ca­bi­le, me­ni­te să con­so­li­de­ze sta­tu­tul aces­tui oraș, de ca­pi­ta­lă de su­flet a tu­tu­ror ro­mâni­lor. Din iniția­ti­va Pri­mă­ri­ei Alba Iu­lia, acest mu­ni­ci­piu, cu nu­mai 74.000 de lo­cu­i­tori, pri­mește, în 2018, ti­tlul ofi­cial “Ce­a­lal­tă Ca­pi­ta­lă”, me­nit să pu­nă sem­nul ega­li­tății între orașul Ma­rii Uniri și orașul Bu­cu­rești. De alt­fel, Ni­co­laie Mol­do­van, ci­ty ma­na­ger în ca­drul Pri­mă­ri­ei, ne-a pre­ci­zat că au­to­ri­tăți­le lo­ca­le au res­pins din start ce­lă­lalt ti­tlu pro­pus, ca­re ar fi fost „A do­ua ca­pi­ta­lă”.

În mai puțin de un an, în Alba Iu­lia s-a ri­di­cat un nou obi­ec­tiv de ar­tă, „Mo­nu­men­tul Uni­rii”, ca­re va fi sfi­nțit chiar în zi­ua de 1 de­cem­brie 2018. Dar acți­u­ni­le iniția­te în Alba Iu­lia nu au doar ca­rac­ter oma­gial, ci vi­ze­a­ză tran­sfor­ma­rea orașu­lui pe ter­men lung. „Din anul 2017 am gândit și pus în apli­ca­re un proi­ect-pi­lot de oraș in­te­li­gent, ast­fel ca în 2018 să mar­căm un start spre vi­i­tor al orașu­lui nos­tru”, su­bli­nia­ză Ni­co­laie Mol­do­van. În ca­drul aces­tu­ia, pes­te 30 de mari com­pa­nii pri­va­te tes­te­a­ză în Alba Iu­lia, nu­mai din fon­duri pro­prii, 106 so­luții teh­no­lo­gi­ce de ul­ti­mă oră, cum ar fi ce­le din zo­na tran­spor­tu­lui pu­blic, a co­mu­ni­cați­i­lor sau a ener­gi­ei.

Pe de altă par­te, Mu­ni­ci­pa­li­ta­tea a obți­nut fon­duri din par­tea Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, to­ta­li­zând 2.500 de eu­ro pe cap de lo­cu­i­tor, ca­re pla­se­a­ză Alba Iu­lia, din acest punct de ve­de­re, pe pri­mul loc între toa­te orașe­le Ro­mâni­ei.

PROGRAMUL CEREMONIILOR DE LA 1 DE­CEM­BRIE 2018

07.00 Ser­vi­ciu Re­li­gi­os în Ca­te­dra­la Orto­do­xă a Înco­ro­nă­rii

08.00 Ma­rșul Uni­rii, pe tra­seul Ga­ră – Bd. Fer­di­nand – Ca­lea Moți­lor – Par­cul Uni­rii

09.30 So­si­rea Fa­mi­li­ei Re­ga­le în ga­ra Alba Iu­lia

10.00 Te Deum în Ca­te­dra­la Orto­do­xă a Înco­ro­nă­rii

10.30 Ci­ti­rea “Re­zo­luți­u­nii Adu­nă­rii Nați­o­na­le de la Alba Iu­lia”

10.45 Pri­mi­rea So­li­i­lor din Ce­tăți­le de Scaun, în Sa­la Uni­rii

11.30 Dez­ve­li­rea plă­ci­lor oma­gia­le în Sa­la Uni­rii

12.00 Ma­rea Adu­na­re Nați­o­na­lă în Piața Tri­co­lo­ru­lui, Espla­na­da Ca­te­dra­lei Orto­do­xe a Înco­ro­nă­rii

12.30 Sfi­nți­rea Mo­nu­men­tu­lui Uni­rii

13.00 Ce­re­mo­nia­lul “Pă­mânt ro­mânesc”, în Sa­la Uni­rii

13.30 Pre­zen­ta­re bust Au­rel Ni­cu­les­cu, în Sa­la Uni­rii

13.30 Cântec de Ma­re Uni­re – con­cert de mu­zi­că po­pu­la­ră cu Ansam­blul Fol­clo­ric al Ju­dețu­lui Alba, di­ri­jor Ale­xan­dru Pal, ală­turi de Co­rul din Fin­teușul Ma­re (cor înfi­i­nțat în anul 1918), Ni­co­lae Fur­dui Ian­cu, Ve­ta Bi­riș, Ioan Bo­cșa, Sa­va Ne­gre­an Bru­dașcu, Floa­rea Ca­lo­tă, Ale­xan­dru Pug­na și Traian Jur­che­la

15.00 Inau­gu­ra­re Po­dul Uni­rii și Mo­nu­men­tul Ma­rii Uniri

15.30 Ce­re­mo­nie mi­li­ta­ră – de­fi­la­rea tru­pe­lor, Bu­le­var­dul „1 De­cem­brie 1918”

16.30 Ma­rea Uni­re a Bu­că­ta­ri­lor - Piața Ce­tății, la­tu­ra de sud și la­tu­ra de nord ale Ce­tății Alba Ca­ro­li­na

16.30 Con­cer­te și spec­ta­co­le fol­clo­ri­ce în Ce­ta­tea Alba Ca­ro­li­na

21.00 Spec­ta­col de ar­ti­fi­cii în Piața Ce­tății

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.