Ca­sa să­nă­toa­să și uti­li­tă­ţi­le

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea - ION DIA­MAN­DI

Atunci când de­ci­de­ţi să con­stru­i­ţi o lo­cu­in­ţă, es­te foar­te im­por­tant nu doar să achi­zi­ţi­o­na­ţi te­re­nul și să ști­ţi cum va ară­ta no­ua ca­să, ci să lua­ţi în cal­cul și o se­rie de de­ta­lii im­por­tan­te ca­re vor in­fluen­ţa de­ci­siv con­for­tul și trai­ul dum­nea­voas­tră aco­lo. Pri­me­le cri­te­rii de ca­re tre­bu­ie să ţi­ne­ţi cont atunci când de­ci­de­ţi să con­stru­i­ţi o ca­să sunt ce­le le­ga­te de pre­zen­ţa uti­li­tă­ţi­lor și de dis­tan­ţa la ca­re se află aces­tea fa­ţă de te­re­nul pe ca­re îl de­ţi­ne­ţi. Re­ţe­aua de apă și ca­na­li­za­re tre­bu­ie să se afle la o dis­tan­ţă de mi­ni­mum 3 m, iar sta­ţi­i­le de epu­ra­re ale ape­lor uza­te me­na­je­re se am­pla­se­a­ză la o dis­tan­ţă de mi­ni­mum 300 m de me­tri de zo­na de lo­cu­it. Tre­bu­ie să ţi­ne­ţi cont că fi­e­ca­re me­tru în plus fa­ţă de aces­te re­pe­re se tran­sfor­mă în cos­turi su­pli­men­ta­re. De ase­me­nea, dis­tan­ţa lo­cu­in­ţei fa­ţă de li­ni­i­le elec­tri­ce ae­ri­e­ne tre­bu­ie să fie de 20-30 m, iar fa­ţă de con­duc­te­le sub­te­ra­ne de gaz să fie cu­prin­să între 1,5-2 m pen­tru clă­di­ri­le fă­ră sub­sol și 3 m pen­tru ce­le cu sub­so­luri.

Sunt ex­trem de im­por­tan­te su­pra­fa­ţa te­re­nu­lui, des­chi­de­rea și ori­en­ta­rea du­pă punc­te­le car­di­na­le. Ar­hi­tec­ţii sus­ţin că tre­bu­ie ve­ri­fi­cat da­că axa nord-sud es­te mai lun­gă de­cât axa est-vest sau in­vers, de­oa­re­ce so­lu­ţia de ar­hi­tec­tu­ră tre­bu­ie să răs­pun­dă aces­tei al­că­tu­iri a te­re­nu­lui. În func­ţie de des­chi­de­re și de axe, ca­sa se poa­te ori­en­ta în anu­mi­te po­zi­ţii. Stâlpii de elec­tri­ci­ta­te pen­tru ilu­mi­na­tul stra­dal tre­bu­ie lua­ţi în con­si­de­ra­re, de­oa­re­ce es­te po­si­bil ca, pe tim­pul nop­ţii, lu­mi­na aces­to­ra să de­ran­je­ze.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.