MA­RIA INI­MA RO­MÂNI­EI

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

DO­CU­MEN­TAR.

În zi de săr­bă­toa­re, avem șan­sa să ur­mă­rim po­ves­tea unei vi­eți trăi­te în um­bra Ma­rii Uniri, ace­ea a Re­gi­nei Ma­ria, fe­meia ca­re a schim­bat is­to­ria așa cum era ea: pa­si­o­na­tă, ho­tă­râtă, in­de­pen­den­tă, em­pa­ti­că, și­re­a­tă, dar ca­re a avut mo­men­te în ca­re s-a si­mțit izo­la­tă, cum o de­mon­stre­a­ză ce­le pes­te 100 de jur­na­le și cai­e­te com­ple­ta­te chiar de ea. Fil­mul va fi pre­zen­tat chiar prin cu­vin­te­le îndră­gi­tei Re­gi­na Ma­ria, iar între­gul șir de eveni­men­te es­te în na­rați­u­nea lui Mar­cel Iu­reș. „Atunci când veți ci­ti aces­te rânduri, voi fi tre­cut de­ja pra­gul tă­ce­rii eter­ne. Am de­venit a voas­tră în bu­cu­rie și ne­caz. Când mă uit îna­poi, e greu să spun ce a fost mai in­tens: bu­cu­ria sau mâhni­rea. Cred, to­tuși, că bu­cu­ria, însă ne­ca­zul a fost prea lung.“, spu­nea Re­gi­na Ma­ria în anul 1938.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.