Con­cert André Ri­eu

Pen­tru pri­ma da­tă la Cluj-Na­po­ca

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

Cu­nos­cut drept „Re­ge­le val­su­lui“din Me­xic până în Aus­tra­lia,

André Ri­eu sus­ţi­ne con­cer­te în pre­zen­ţa a pes­te 600.000 de spec­ta­tori pe an, de­pășind nu­mă­rul ce­lor ca­re asis­tă la con­cer­te­le unor su­per­sta­ruri in­ter­na­ţi­o­na­le pre­cum Bru­no

Mars, AC/DC sau Ri­han­na.

André Ri­eu vi­ne pen­tru pri­ma da­tă la BT Are­na din Cluj-Na­po­ca, pe 5 apri­lie 2019, de la ora 20.00, într-un nou con­cert me­mo­ra­bil ce fa­ce par­te din tur­neul mon­dial 2019. „Mu­zi­ca și val­sul re­pre­zin­tă o par­te foar­te im­por­tan­tă în via­ţa mea“, spu­ne André Ri­eu. „Da­că o me­lo­die îmi atin­ge su­fle­tul, cu si­gu­ran­ţă îl va atin­ge și pe al dum­nea­voas­tră. Ace­as­tă mu­zi­că îmi per­mi­te să aduc emo­ţie și bu­cu­rie în su­fle­te­le oa­me­ni­lor, pes­te tot în lu­me. În con­cer­te­le me­le to­tul es­te per­mis: râsul, plânsul, dan­sul, cânta­tul. Emo­ţi­i­le re­pre­zin­tă se­cre­tul suc­ce­su­lui meu.“

Con­cer­te­le lui André Ri­eu sunt ca un foc de ar­ti­fi­cii al emo­ţi­i­lor. Cu pes­te 100 de con­cer­te pe an, André Ri­eu li­vre­a­ză pu­bli­cu­lui di­ver­tis­ment to­tal cu me­lo­dii ce­le­bre, ro­man­ti­ce, înţe­sa­te cu nu­me­roa­se sur­pri­ze, umor și so­liști in­ter­na­ţi­o­na­li de pri­mă cla­să. Împreu­nă cu cei 60 de mu­zi­ci­eni, mem­brii or­ches­trei sa­le „Jo­hann Strauss“, cea mai ma­re or­ches­tră pri­va­tă din lu­me, ca­ris­ma­ti­cul ar­tist de ori­gi­ne olan­de­ză sus­ţi­ne tur­nee în între­a­ga lu­me de pes­te 30 de ani. În sep­tem­brie, tur­neul mon­dial l-a pur­tat pe ar­tist pe ma­ri­le sce­ne din Sta­te­le Uni­te și Ca­na­da, în lu­na oc­tom­brie în Argen­ti­na, în noi­em­brie în Aus­tra­lia, iar în lu­na de­cem­brie va cu­ceri pu­bli­cul din Ma­rea Bri­ta­nie. Pen­tru a ges­ti­o­na ru­te­le de tran­sport ale pro­duc­ţi­ei enor­me între con­ti­nen­te, au fost cre­a­te 4 struc­turi fa­bu­loa­se iden­ti­ce, ca­re con­ţin 4 se­turi de cos­tu­me, de in­stru­men­te și echi­pa­men­te teh­ni­ce.

Pes­te 40 de mi­li­oa­ne de CD-uri și DVD-uri vându­te, de 30 de ori nu­mă­rul 1 în to­pu­ri­le in­ter­na­ţi­o­na­le și 500 de dis­curi de pla­ti­nă îl fac pe André Ri­eu un ade­vă­rat „ma­es­tru al mul­ţi­mii“, ti­tre­a­ză New York Ti­mes. Vi­de­o­cli­pu­ri­le pu­bli­ca­te pe con­tul său de Yo­uTu­be au atins până acum pes­te un mi­liard de vi­zi­o­nări și pes­te 3,7 mi­li­oa­ne de fani îl ur­mă­resc pe „Re­ge­le val­su­lui“pe Fa­ce­book.

În lu­na iu­lie a aces­tui an, André Ri­eu și-a sus­ţi­nut con­cer­te­le fan­tas­ti­ce anua­le, în aer li­ber, în orașul na­tal din Olan­da, Maas­tri­cht. Pen­tru pri­ma da­tă, timp de 13 seri, mai mult de 15.000 de fani din pes­te 80 de ţări au luat par­te la con­cer­te­le sa­le ex­traor­di­na­re de la Vrij­thof. André Ri­eu es­te că­să­to­rit de pes­te 40 de ani și lo­cu­i­ește, ală­turi de so­ţia sa Mar­jo­rie, într-un cas­tel ro­man­tic, con­stru­it în anul 1452, în orașul său na­tal Maas­tri­cht din Olan­da. Cei doi au împreu­nă doi fii și cinci ne­po­ţi.

În apri­lie 2019, la Cluj-Na­po­ca, vă ve­ţi pu­tea bu­cu­ra de un mix fan­tas­tic de vals, mu­zi­că de film, mu­si­cal, ope­ră, pre­cum și de ce­le mai cu­nos­cu­te hi­turi. Pen­tru o ex­pe­ri­en­ţă de neu­i­tat și o se­a­ră ma­gi­că LIVE în com­pa­nia ma­es­tru­lui André Ri­eu, spec­ta­to­rii pot să-și achi­zi­ţi­o­ne­ze ce­le mai bu­ne bi­le­te înce­pând de azi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.