Eveni­ment de­di­cat po­e­tu­lui Pu­bli­us Ovi­di­us Na­so

Romania Libera - Friday Edition - - Progrram Tv -

Sâmbă­tă, 8 de­cem­brie, la Pa­la­te­le Brânco­venești are loc un eveni­ment cul­tu­ral de­di­cat ma­re­lui po­et la­tin Pu­bli­us Ovi­di­us Na­so la împli­ni­rea a do­uă mi­le­nii de la tre­ce­rea aces­tu­ia în eter­ni­ta­te.

Eveni­men­tul cen­tral es­te lan­sa­rea unui vo­lum bi­bli­o­fil de înal­tă ţi­nu­tă po­li­gra­fi­că în co­per­ţi­le că­ru­ia se vor așe­za tra­du­ce­ri­le lo­go­fă­tu­lui căr­tu­rar Scar­lat Bar­bu Tâmpe­a­nu de la 1808 ale Me­ta­mor­fo­ze­lor ovi­di­e­ne, Car­tea Întâi, 14 bas­me sau fa­bu­le. Fi­e­ca­re din­tre fac­si­mi­le es­te o co­pie du­pă ori­gi­na­lul tra­du­ce­rii și es­te așe­zat în oglin­dă cu tra­du­ce­rea lui N.V. Cap­sa­li (tran­sla­tio) din 1975. Fi­e­ca­re basm are o ilus­tra­ţie sem­na­tă de Fi­lip Cap­sa­li. Por­tre­tul lui Ovi­diu de la înce­pu­tul fi­e­că­rui vo­lum es­te sem­nat, nu­me­ro­tat, da­tat și ștam­pi­lat.

La eveni­ment vor par­ti­ci­pa cri­tici de ar­tă și scri­i­tori, dar și mu­zi­ci­eni. Con­sor­ţi­ul Ar­tis­tic Ope­ra Alter­na­ti­va va sus­ţi­ne un re­ci­tal vo­cal-in­stru­men­tal de­di­cat aces­tui du­blu eveni­ment: Do­uă Mi­le­nii de Ovi­diu și Cen­te­na­rul Uni­rii.

Va avea loc și pre­zen­ta­rea unei căr­ţi ra­ri­si­me de se­col 18, exe­cu­ta­tă de Sfântul Antim Ivi­re­a­nul cu xi­lo­gra­vuri (pri­me­le din acest spa­ţiu cul­tu­ral) gra­va­te chiar de mâna sfântu­lui or­to­dox.

Ast­fel, se des­crie un cerc al la­ti­ni­tă­ţii aces­tui spa­ţiu de la mar­gi­nea Impe­ri­u­lui Ro­man de Ră­să­rit, de cul­tu­ră și cre­din­ţă crești­nă, ca­re a jus­ti­fi­cat de­plin Actul Uni­rii de la 1918 și ne obli­gă și res­pon­sa­bi­li­ze­a­ză pe noi, acum, la un se­col de la acel mo­ment astral. Naște­rea în de­pli­nă­ta­tea lui a unui po­por la­tin cu o atât de mo­nu­men­ta­lă și mândră isto­rie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.