Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu – un ar­tist al co­pi­lă­ri­ei

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - S Do­do Ni­ţă

În lu­mea ma­re a ar­tei, nu­me­le lui Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu es­te unul de re­zo­na­nță. Dar și în lu­mea mi­că a ar­tei, cea ca­re se adre­se­a­ză co­pi­i­lor, nu­me­le lui Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu es­te bi­ne­cu­nos­cut, în spe­cial în rândul ge­ne­rați­ei ca­re ci­tea re­vis­ta „Cu­te­ză­to­rii“în de­ce­ni­ul 7 al se­co­lu­lui XX.

Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu s-a năs­cut pe 4 de­cem­brie 1943, la Ca­ra­cal, ju­de­ţul Ro­ma­na­ţi. A ab­sol­vit Aca­de­mia de Arte „Ni­co­lae Gri­go­res­cu“– sec­ţia Ta­pi­se­rie în 1969.

Anul ur­mă­tor a pri­mit Pre­mi­ul pen­tru ta­pi­se­rie, în ca­drul proi­ec­tu­lui de de­co­ra­re a Te­a­tru­lui Na­ţi­o­nal din Bu­cu­rești, și a de­venit mem­bru al Uni­u­nii Artiști­lor Plas­tici din Ro­mânia – sec­ţia Arte De­co­ra­ti­ve.

În lu­mea ma­re a ar­tei, nu­me­le lui Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu es­te unul de re­zo­nan­ţă. A par­ti­ci­pat la nu­me­roa­se ex­po­zi­ţii, per­so­na­le sau de grup, în mu­zee și ga­le­rii de ar­tă din Ro­mânia (Bu­cu­rești, Crai­o­va, Con­stan­ţa, Ca­ra­cal, Sla­ti­na, Câmpu­lung Mus­cel, Si­biu, Ga­la­ţi, Baia Ma­re, Ora­dea etc.) și din străi­nă­ta­te (Vi­e­na, Ro­ma, Ve­ne­ţia, Pa­ris, Stras­bo­urg, Ma­drid, Amster­dam etc.).

De-a lun­gul tim­pu­lui, a cre­at nu­me­roa­se ope­re de ar­tă mo­nu­men­ta­lă. De exem­plu, a de­co­rat cu mo­zai­curi ca­se­le de cul­tu­ră din Reși­ţa și Bo­toșani, a cre­at ta­pi­se­rii pen­tru se­di­i­le pri­mă­ri­i­lor din Vâlcea și Tul­cea și pen­tru Pa­la­tul Par­la­men­tu­lui.

Icoa­ne de mari di­men­si­uni pic­ta­te de ar­tist au fost achi­zi­ţi­o­na­te de mai mul­te mă­năs­tiri din Ro­mânia și din Ita­lia.

Es­te pre­zent la aproa­pe toa­te ex­po­zi­ţi­i­le ofi­cia­le de ar­tă vi­zua­lă cu lu­crări de pic­tu­ră, gra­fi­că și ta­pi­se­rie. Cre­a­ţi­i­le sa­le fac par­te din co­lec­ţii pri­va­te sau mu­zee pu­bli­ce.

Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu es­te, de ase­me­nea, un ar­tist mul­ti­pre­miat în Ro­mânia, Ger­ma­nia și Ita­lia. În anul 2004 a pri­mit me­da­lia Ordi­nu­lui „Me­ri­tul Cul­tu­ral“.

Dar și în lu­mea mi­că a ar­tei, cea ca­re se adre­se­a­ză co­pi­i­lor, nu­me­le lui Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu es­te bi­ne­cu­nos­cut, în spe­cial în rândul ge­ne­ra­ţi­ei de ele­vi ca­re ci­te­au re­vis­ta „Cu­te­ză­to­rii“în de­ce­ni­ul 7 al se­co­lu­lui XX.

Proas­păt ab­sol­vent al Aca­de­mi­ei de Arte, Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu a fost an­ga­jat ca re­dac­tor ar­tis­tic la re­vis­ta „Cu­te­ză­to­rii“. De-a lun­gul unui de­ce­niu, el a pu­bli­cat în pa­gi­ni­le re­vis­tei ilus­tra­ţii și mai mul­te ben­zi de­se­na­te is­to­ri­ce, de ac­tua­li­ta­te, sci­en­ce-fic­ti­on, alb-ne­gru sau în cu­lori:

1972 – „Ope­ra­ţi­u­nea Ba­raj“, sce­na­ri­ul Cos­ta­che Anton și Ovi­diu Zot­ta;

1973 – „Noi­le is­pră­vi ale lui Dan Buz­du­gan“(epi­so­dul 3 din se­ria „Dan Buz­du­gan“, pe un sce­na­riu scris de Du­mi­tru Almaș); „Pe câmpul Fi­la­re­tu­lui“, sc. Ale­xan­dru Mi­tru; „La Bra­dul sin­gu­ra­tic“, sc. Lu­do­vic Bo­kor și Val Du­mi­tres­cu (sem­na­tă Vi­o­ri­ca Mi­hă­es­cu);

1974 – „Bri­ga­di­er la 14 ani“, sc. Ni­co­lae Ţic; „Dru­mul apei“, sc. Ni­co­lae Ţic (sem­na­tă Vi­o­ri­ca Mi­hă­es­cu);

1975 – „Vas­lui 1475“, sc. Va­si­le Mă­nu­ce­a­nu; „Pa­loșul vi­te­ji­ei“, sc. Va­si­le Mă­nu­ce­a­nu (sem­na­tă Vi­o­ri­ca Mi­hă­es­cu);

1975-1976 – „Do­ro­ban­ţii“, sc. Du­mi­tru Almaș (sem­na­tă Vi­o­ri­ca Mi­hă­es­cu);

1976 – „Co­lum­nă în mi­le­nii“, de­se­na­tă împreu­nă cu so­ţia sa Vi­o­ri­ca, pe un sce­na­riu de Va­si­le Mă­nu­ce­a­nu, du­pă Ti­tus Po­po­vici;

1977 – „Mă­ri­u­ca“, sc. Cos­ta­che Anton;

1983 – „Ci­prian Po­rum­bes­cu“, sc. Vi­o­rel Cre­ţu și Lau­ra Mi­hail; „Întâlni­rea de pe pla­ne­ta mis­te­ri­oa­să“, de­se­na­tă împreu­nă cu fra­te­le său Ioan Mi­hă­es­cu, du­pă un sce­na­riu de So­rin Ște­fă­nes­cu.

Pen­tru a re­li­e­fa me­to­da de lu­cru a ar­tis­tu­lui Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu, Ovi­diu Zot­ta, pe atunci re­dac­tor-șef ad­junct al re­vis­tei „Cu­te­ză­to­rii“, scria la Poșta Re­dac­ţi­ei, răs­pun­zând ci­ti­to­ru­lui Valentin Ro­be­te din Crai­o­va, ca­re do­rea să știe da­că ar­me­le și cos­tu­me­le per­so­na­je­lor din se­ria­lul „Pa­loșul vi­te­ji­ei“co­res­pund ade­vă­ru­lui is­to­ric sau sunt re­a­li­za­te din ima­gi­na­ţie: „De­se­na­to­rul V. Mi­hă­es­cu – ca, de alt­fel, to­ţi gra­fi­ci­e­nii so­li­ci­ta­ţi de re­dac­ţia noas­tră în ve­de­rea re­a­li­ză­rii di­fe­ri­te­lor ben­zi ilus­tra­te – s-a do­cu­men­tat înde­lung și mi­nu­ţi­os, cer­ce­tând lu­crări de spe­cia­li­ta­te (exis­tă, de exem­plu, o isto­rie a cos­tu­me­lor), ză­bo­vind în mu­zee de isto­rie și ar­he­o­lo­gie, cer­ce­tând gra­vuri de epo­că. [...] De la cas­că la pin­teni și de la pa­loș la or­na­men­ta­ţia har­nașa­men­te­lor, to­tul co­res­pun­de ace­lui ve­ac!“.

Să mai no­tăm și fap­tul că Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu adop­tă pen­tru fi­e­ca­re ban­dă de­se­na­tă a sa un stil gra­fic di­fe­rit (une­ori sem­nându-le cu nu­me­le so­ţi­ei sa­le ca­re, ori­cum, re­a­li­za cu­lo­ri­le tu­tu­ror aces­tor BD) toc­mai pen­tru a da mai mul­tă di­ver­si­ta­te re­vis­tei „Cu­te­ză­to­rii“(în ca­re apă­re­au ma­xi­mum do­uă-trei pa­gini de BD di­fe­ri­te, și asta doar în pri­mii ani de exis­ten­ţă ai re­vis­tei).

„Co­lum­nă în mi­le­nii“re­pre­zin­tă, de fapt, o adap­ta­re în ben­zi de­se­na­te a fil­mu­lui ar­tis­tic „Co­lum­na“, re­gi­zat în 1968 de Mir­cea Dră­gan, du­pă un sce­na­riu de Ti­tus Po­po­vici. Es­te cea mai am­bi­ţi­oa­să ban­dă de­se­na­tă a ar­tis­tu­lui Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu, atât ca di­men­si­uni – 25 de pla­nșe (o ra­ri­ta­te în ace­le vre­muri), cât și ca re­a­li­za­re: zeci de per­so­na­je de­se­na­te pe aproa­pe fi­e­ca­re pla­nșă, une­ori încleșta­te în bă­tă­lii nă­pras­ni­ce. Ban­da de­se­na­tă a fost re­a­li­za­tă – din ace­e­ași gri­jă pen­tru ve­ro­si­mi­li­ta­te – du­pă fo­to­gra­me­le ori­gi­na­le ale fil­mu­lui și de ace­ea îi pu­tem re­cu­noaște cu ușu­rin­ţă pe Ila­ri­on Ci­o­ba­nu, Amza Pel­lea, Ghe­or­ghe Di­ni­că, Flo­rin Pi­er­sic etc.

La fel și ban­da de­se­na­tă „Vas­lui 1475“: ace­as­ta a fost re­a­li­za­tă du­pă fo­to­gra­me­le fil­mu­lui „Ște­fan cel Ma­re – Vas­lui 1475“, re­gi­zat tot de Mir­cea Dră­gan, du­pă un sce­na­riu de Con­stan­tin Mi­tru, cu Ghe­or­ghe Co­zo­rici, Ghe­or­ghe Di­ni­că, Geo Bar­ton, Iu­rie Da­rie, Se­bas­tian Pa­paiani, Ana Sze­les, Flo­rin Pi­er­sic în ro­lu­ri­le prin­ci­pa­le.

În anul 2012 ar­tis­tul es­te in­vi­tat de onoa­re al Sa­lo­nu­lui Inter­na­ţi­o­nal al Ben­zii De­se­na­te de la Con­stan­ţa, un­de i s-a înmânat pre­mi­ul ABDR pen­tru între­a­ga sa ac­ti­vi­ta­te în do­me­ni­ul ben­zi­lor de­se­na­te.

Du­pă doi ani, ban­da sa de­se­na­tă „Co­lum­nă în mi­le­nii“va fi re­e­di­ta­tă sub for­mă de al­bum de că­tre Aso­cia­ţia Be­de­fi­li­lor din Ro­mânia, în co­la­bo­ra­re cu Edi­tu­ra Re­vers.

La fi­nal, să mai no­tăm fap­tul că Vin­ti­lă Mi­hă­es­cu a sem­nat și co­per­ta mai mul­tor căr­ţi pen­tru co­pii și ti­neri, pre­cum „Le­gen­de­le Olim­pu­lui“de Ale­xan­dru Mi­tru, „Voi­e­vo­zi fă­ră mor­min­te“de Ni­co­lae Crișan, „Lângă pă­sări, lângă vânt“de Emi­lia Căl­dă­ra­ru, „Stan Bo­lo­van“de Ion Pop-Re­te­ga­nul etc.

Astă­zi, la fru­moa­sa vârstă de 75 de ani, ani­ver­sa­tă zi­le­le tre­cu­te, ar­tis­tul es­te în con­ti­nua­re ac­tiv, pic­tând și de­se­nând gra­fi­că de car­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.