Ele­vii din Con­stan­ţa ame­na­je­a­ză un parc

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - S Cris­tian Ha­gi

Con­sta­nța su­fe­ră la ca­pi­to­lul spațiu ver­de. Da­că po­li­ti­ci­e­ni­lor pa­re să nu le pe­se prea mult de soar­ta orașu­lui, ele­vii sunt ho­tă­râți să schim­be lu­cru­ri­le. Au pus mână de la mână și au fi­na­nțat ame­na­ja­rea unui parc în in­cin­ta Com­ple­xu­lui Mu­ze­al de Ști­i­nțe ale Na­tu­rii (CMSN), un­de se află și sin­gu­rul del­fi­na­riu din Ro­mânia.

CMSN a anu­nțat că, în co­la­bo­ra­re cu Aso­ciația „Împreu­nă pen­tru Vi­i­tor“Con­sta­nța, inau­gu­re­a­ză un așa-nu­mit „Inte­lect Parc“. Es­te un con­cept ino­va­tiv de parc pen­tru Ro­mânia, ca­re își pro­pu­ne să le ofe­re co­pi­i­lor o alter­na­ti­vă uti­lă și plă­cu­tă pen­tru pe­tre­ce­rea tim­pu­lui li­ber de­par­te de cal­cu­la­tor, în spații des­chi­se, so­cia­li­zând și dez­vol­tându-și in­te­lec­tul prin jo­curi ale mi­nții. Eveni­men­tul de lan­sa­re a avut loc pe 6 de­cem­brie, la ora 12.00, în in­cin­ta CMSN.

„Pi­ti­cot“gi­gan­tic

Aici se vor gă­si doar jo­curi în mă­ri­me uriașă, de sti­mu­la­re in­te­lec­tua­lă, so­cia­li­za­re și di­ver­tis­ment. „În INTE­LECT PARC, co­pi­ii vor pu­tea ju­ca șah, cu pi­e­se gi­gan­ti­ce, pe o ta­blă, «Tur­nul in­sta­bil», «Scra­ble – Jo­cul cu­vin­te­lor», «X și 0», jo­cul «Da­me», joc de «Că­rți uriașe», dar și jo­cu­ri­le co­pi­lă­ri­ei ca­re au fas­ci­nat ge­ne­rații între­gi, «Nu te su­pă­ra, fra­te», «Pi­ti­cot» și «Roa­ta pro­vo­că­ri­lor». Toa­te au fost con­ce­pu­te în mă­ri­me uriașă, ast­fel încât să fie ju­ca­te în aer li­ber și să le per­mi­tă co­pi­i­lor să fa­că mișca­re în tim­pul jo­cu­ri­lor. În tre­cut, noi ju­cam «Pi­ti­cot» stând pe scaun, în ju­rul me­sei, acum cei mici vor ju­ca un «Pi­ti­cot» în mă­ri­me na­tu­ra­lă, arun­când cu za­ruri foar­te mari pen­tru a înain­ta în că­suțe­le jo­cu­lui și vor fi pi­o­nii ca­re fac mișcă­ri­le pe ta­bla de joc. Indi­fe­rent că sunt jo­curi de echi­pă sau in­di­vi­dua­le, co­pi­ii vor fi pro­vo­cați să gânde­as­că, să cal­cu­le­ze, să-și dez­vol­te vo­ca­bu­la­rul, să-și tes­te­ze is­teți­mea și echi­li­brul, să învețe să piar­dă cu onoa­re, să-și aju­te co­e­chi­pi­e­rii când es­te ca­zul“, spun or­ga­ni­za­to­rii.

Bani de la ele­vi

Fon­du­ri­le au fost strânse de ele­vi de la mai mul­te șco­li, ca­re au par­ti­ci­pat la proi­ec­tul „Învățăm cum să aju­tăm“, prin in­ter­me­di­ul că­ru­ia s-a adu­nat su­ma de 26.075,5 lei. Proi­ec­tul i-a învățat pe co­pii să or­ga­ni­ze­ze sin­guri eveni­men­te și cam­pa­nii de strânge­re de fon­duri pen­tru di­ver­se cau­ze so­cia­le. Con­si­de­rând că e ne­voie de par­curi și zo­ne re­cre­a­ti­ve în aer li­ber, co­pi­ii au adop­tat ace­as­tă cau­ză și toți ba­nii strânși de ei au fost in­ves­tiți de că­tre Aso­ciația „Împreu­nă pen­tru Vi­i­tor“în acest parc. Su­ma prea mi­că nu a per­mis an­ga­ja­rea unui con­struc­tor de par­curi din străi­nă­ta­te, cum se do­rea inițial, dar pen­tru a res­pec­ta pro­mi­si­u­nea fă­cu­tă co­pi­i­lor, prin cre­a­ti­vi­ta­te și do­ri­nța de a le oferi ce­va util și de­o­se­bit, aso­ciația a venit cu acest con­cept nou de parc. Ele­vii con­stă­nțeni ca­re și-au fi­na­nțat par­cul sunt de la: Școa­la Gim­na­zia­lă nr. 11 „Dr. Con­stan­tin Ange­les­cu“, Școa­la Gim­na­zia­lă nr. 12 „B.P. Has­deu“, Școa­la Gim­na­zia­lă nr. 16 „Ma­rin Io­nes­cu Do­bro­ge­a­nu“, Școa­la Gim­na­zia­lă nr. 28 „Dan Bar­bi­lian“, Școa­la Gim­na­zia­lă nr. 30 „Ghe­or­ghe Țiței­ca“, Școa­la Gim­na­zia­lă nr. 33 „Anghel Sa­lig­ny“, Școa­la Pri­ma­ră „Co­li­bri“, Co­le­gi­ul Nați­o­nal Pe­da­go­gic „Con­stan­tin Bră­tes­cu“, Li­ceul Te­o­re­tic „Ovi­di­us“, Li­ceul Inter­nați­o­nal de Infor­ma­ti­că.

Spați­ul ver­de dis­pa­re

Un ra­port întoc­mit anul tre­cut de că­tre spe­cia­liștii Băn­cii Mon­dia­le tra­ge un se­ri­os sem­nal de alar­mă. Mu­ni­ci­pi­ul Con­sta­nța fa­ce par­te din ca­te­go­ria ce­lor ca­re au pi­er­dut spațiu ver­de în ul­ti­mii ani. Da­că în 2000 vor­be­am de 18 me­tri pă­trați pe cap de lo­cu­i­tor, în 2015 se ajun­se­se la 15 mp. Da­te­le sunt cu­le­se de la Insti­tu­tul Nați­o­nal de Sta­tis­ti­că. La ni­vel nați­o­nal, în cla­sa­men­tul nu­mă­ru­lui de me­tri pă­trați de spațiu ver­de pe cap de lo­cu­i­tor, în anul 2015, Con­sta­nța se afla pe lo­cul 31. Clu­jul a cres­cut de la 10 mp în 2000 la 25 mp în 2015. Crai­o­va a cres­cut de la 34 mp la 39 mp. „Pen­tru a fi si­guri că un nu­măr cât mai ma­re de ce­tățeni ar avea ac­ces la spații ver­zi es­te ne­ce­sa­ră, în mul­te ca­zuri, cre­a­rea de par­curi la ni­vel me­tro­po­li­tan – mai ales atunci când cen­tre­le orașe­lor nu au pă­mânt ca­re poa­te fi con­ver­tit în arii înver­zi­te“, spun spe­cia­liștii Băn­cii Mon­dia­le. Nor­me­le eu­ro­pe­ne re­co­man­dă o su­pra­față de spațiu ver­de de 25 mp pen­tru fi­e­ca­re lo­cu­i­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.