DECLARAŢIA ZI­LEI

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate -

Am luat de­ci­zia de a ini­ţia eta­pa a do­ua a proi­ec­tu­lui de fer­ti­li­za­re in vi­tro, pen­tru încă 2.000 de cu­pluri, pen­tru că la FIV1 avem o ra­tă de suc­ces de 70%: din­tre ce­le 159 de pro­ce­duri me­di­ca­le de­con­ta­te și fi­na­li­za­te, 112 sunt sar­cini con­fir­ma­te. FIV 1 și-a atins ţin­ta pen­tru 1.000 de cu­pluri, aces­ta es­te nu­mă­rul ac­tual al par­ti­ci­pan­ţi­lor la pro­gram. Be­ne­fi­cia­rii vor pri­mi, ca și în ca­zul FIV 1, vo­u­che­re în do­uă tra­nșe: în va­loa­re de 4.600 de lei pen­tru me­di­ca­men­te și în va­loa­re de 9.200 de lei pen­tru pro­ce­du­ri­le me­di­ca­le. PRIMARUL GENERAL AL CAPITALEI, GABRIELA FIREA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.