Cum au de­curs au­di­e­ri­le

Romania Libera - Friday Edition - - Politică -

Do­sa­rul lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu a fost tri­mis Se­na­tu­lui pe 7 noi­em­brie. Pre­şe­din­te­le Se­na­tu­lui a tran­smis Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce a Se­na­tu­lui no­te­le scri­se ca­re vor fi de­pu­se la do­sa­rul său. De ase­me­nea,Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu a fost au­diat pe 27 noi­em­brie în Co­mi­sia ju­ri­di­că a Se­na­tu­lui.La fi­na­lul au­di­e­rii,pre­şe­din­te­le Se­na­tu­lui a de­cla­rat că de­mer­sul pro­cu­ro­ri­lor DNA în ca­zul său are sco­pul de a-l in­ti­mi­da în lup­ta pe ca­re a înce­put-o pen­tru sem­na­la­rea gra­ve­lor abu­zuri co­mi­se în Ro­mânia. Inițial,Co­mi­sia ju­ri­di­că so­li­ci­ta­se un ter­men de 15 zi­le pen­tru a lua o de­ci­zie,dar ul­te­ri­or a ce­rut o pre­lun­gi­re de o săp­tă­mână.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.