Dis­cu­ta­rea imu­ni­tății preșe­din­te­lui Se­na­tu­lui, amâna­tă Tă­ri­ce­a­nu ar pu­tea scă­pa de do­sa­rul Mi­cro­soft

Romania Libera - Friday Edition - - Politică -

Se­na­to­rii nu vor vo­ta în se­si­u­nea par­la­men­ta­ră ac­tua­lă so­li­ci­ta­rea DNA pen­tru ri­di­ca­rea imu­ni­tă­ţii lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Dez­ba­te­ri­le au fost amâna­te pen­tru fe­brua­rie, dar până atunci fap­te­le s-ar pu­tea pres­crie. S Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Con­du­ce­rea Se­na­tu­lui a sta­bi­lit că va su­pu­ne la vot ce­re­rea DNA de ur­mă­ri­re pe­na­lă în do­sa­rul lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu abia în se­si­u­nea de pri­mă­va­ră,adi­că du­pă 1 fe­brua­rie 2019. Asta nu înse­am­nă însă că va fi dez­bă­tu­tă în fe­brua­rie. Se­na­to­rii nu au ni­cio res­tric­ţie de ter­men. Co­mi­sia ju­ri­di­că toc­mai a amânat cu încă o săp­tă­mână re­dac­ta­rea ra­por­tu­lui pe te­ma ce­re­rii DNA de ri­di­ca­re a imu­ni­tă­ţii lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Ra­por­tul Co­mi­si­ei ju­ri­di­ce es­te con­sul­ta­tiv,de­ci­zia tre­bu­ie lua­tă de ple­nul Se­na­tu­lui. So­li­ci­ta­rea DNA de înce­pe­re a ur­mă­ri­rii pe­na­le a fost tri­mi­să Se­na­tu­lui pe 7 noi­em­brie.

Preșe­din­te­le Se­na­tu­lui es­te acu­zat că ar fi luat, in­di­rect, mi­tă în va­loa­re de 800.000 de do­lari pen­tru a aju­ta o fir­mă aus­tria­că să-și pri­me­as­că ba­nii pe li­ce­nțe­le Win­dows. De­ci­zia de amâna­re a vo­tu­lui a ri­di­cat sem­ne de între­ba­re, în con­diți­i­le în ca­re PSD și ALDE au ma­jo­ri­ta­tea în Se­nat – 81 de vo­turi, față de ce­le 69 ne­ce­sa­re. O res­pin­ge­re a ce­re­rii de ur­mă­ri­re pe­na­lă ar fi fost o sim­plă for­ma­li­ta­te pen­tru coa­liția de gu­ver­na­re. Una din­tre ex­pli­cați­i­le ve­hi­cu­la­te în Par­la­ment es­te că li­de­rul PSD, Li­viu Drag­nea, ar dori să-l ți­nă pe Tă­ri­ce­a­nu le­gat de so­cial-de­mo­crați, în con­tex­tul neînțe­le­ge­ri­lor din­tre cei doi.

Din­co­lo de cal­cu­le­le po­li­ti­ce, în plan ju­ri­dic, ab­se­nța ori­că­rei de­ci­zii a Se­na­tu­lui poa­te fi un avan­taj pen­tru Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu. Ter­me­ne de pres­cri­e­re

Preșe­din­te­le Se­na­tu­lui es­te im­pli­cat în ce­ea ce e,prac­tic, o pre­lun­gi­re a do­sa­ru­lui Mi­cro­soft. Or, în fe­brua­rie 2018, pri­mul do­sar Mi­cro­soft a fost cla­sat pen­tru că Înal­ta Cur­te de Ca­sație și Jus­tiție (ICCJ) și-a schim­bat prac­ti­ca. ICCJ a de­cis că ter­me­nul de pres­cri­pție a fap­te­lor, de ze­ce ani, se apli­că din mo­men­tul co­mi­te­rii ul­ti­mei fap­te, și nu din mo­men­tul de­cla­nșă­rii in­fra­cți­u­nii. DNA a anu­nțat pe 3 fe­brua­rie 2018 că acu­za­ţi­i­le fa­ţă de foștii mi­niștri Eca­te­ri­na Andro­nes­cu, Mi­hai Tă­nă­ses­cu, Dan Ni­ca, Adria­na Ţi­cău, Da­ni­el Fu­ne­riu,Ale­xan­dru Atha­na­siu și Șer­ban Mi­hăi­les­cu au fost cla­sa­te. În afa­ră de Da­ni­el Fu­ne­riu, în si­tua­ţia că­ru­ia s-a con­sta­tat că nu a co­mis ni­cio fap­tă pe­na­lă, în ca­zul tu­tu­ror ce­lor­lal­ţi foști mi­niștri fap­te­le de ca­re erau acu­za­ţi s-au pres­cris.

Da­că ace­e­ași lo­gi­că se va apli­ca în ca­zul lui Tă­ri­ce­a­nu, preșe­din­te­le Se­na­tu­lui ar fi avan­ta­jat.Prin­tre alte­le, în re­fe­ra­tul de acu­za­re pro­cu­ro­rii su­sțin că Pe­tru Ber­te­a­nu „l-a aju­tat pe Că­lin Con­stan­tin Anton Po­pes­cu-Tă­ri­ce­a­nu, prim-mi­nis­tru al Gu­ver­nu­lui Ro­mâni­ei, să pre­tin­dă și să pri­me­as­că, în mod in­di­rect, fo­loa­se ma­te­ria­le de la re­pre­zen­ta­nții com­pa­ni­ei aus­tri­e­ce Fu­jit­su Si­e­mens Com­pu­ters GmbH în schim­bul exer­ci­tă­rii atri­buți­i­lor ca­re îi re­veneau în le­gă­tu­ră cu adop­ta­rea Ho­tă­râri­lor de Gu­vern nr. 199/2008,634/2008,1193/2008 și 1451/2008“. Or, da­că ul­ti­me­le fap­te ale lui Tă­ri­ce­a­nu da­te­a­ză din 2008, ar pu­tea fi pres­cri­se la fi­ne­le anu­lui 2018 da­că se apli­că de­ci­zi­i­le ICCJ din pre­ce­den­tul „do­sar Mi­cro­soft“. Po­si­bi­le efec­te

Chiar mer­gând pe ace­as­tă in­ter­pre­ta­re, de­ci­zia fi­na­lă va fi lua­tă de or­ga­ne­le ju­di­cia­re, în Ro­mânia ne­e­xis­tând in­sti­tuția pre­ce­den­tu­lui.To­tuși,ră­mâne un semn de între­ba­re. Nu ar fi pu­tut Tă­ri­ce­a­nu scă­pa de do­sar prin­tr-un sim­plu vot al Se­na­tu­lui împo­tri­va ce­re­rii de ur­mă­ri­re pe­na­lă? Nu în to­ta­li­ta­te. „Cur­sul ter­me­nu­lui pres­crip­ţi­ei răs­pun­de­rii pe­na­le se între­ru­pe prin înde­pli­ni­rea ori­că­rui act de pro­ce­du­ră în cau­ză“,pre­ve­de un ar­ti­col din Co­dul Pe­nal. Po­tri­vit unor sur­se din Co­mi­sia ju­ri­di­că, asta înse­am­nă că, da­că Se­na­tul ar res­pin­ge ce­re­rea,s-ar înde­plini un act de pro­ce­du­ră, iar ter­me­nul de pres­cri­pție s-ar re­cal­cu­la. De alt­fel,au exis­tat în tre­cut ca­zuri în ca­re Se­na­tul a res­pins ur­mă­ri­rea pe­na­lă, iar du­pă un timp pro­cu­ro­rii au tri­mis o altă ce­re­re. Așa s-a întâmplat, de pil­dă, cu Va­ru­jan Vos­ga­nian, pen­tru ca­re Se­na­tul a res­pins de do­uă ori ur­mă­ri­rea pe­na­lă.

Acum, da­că s-ar apli­ca pres­cri­pția, pro­cu­ro­rii nu ar mai pu­tea tri­mi­te o altă ce­re­re de ur­mă­ri­re pe­na­lă.

FOTO: AGERPRES

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.