Acu­za­ţi­i­le DNA și răs­pun­sul lui Tă­ri­ce­a­nu

Romania Libera - Friday Edition - - Politică -

Pe 7 noi­em­brie,DNA a so­li­ci­tat Se­na­tu­lui încu­vi­in­ţa­rea înce­pe­rii ur­mă­ri­rii pe­na­le pe nu­me­le lui Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu.Pro­cu­ro­rii au anun­ţat că preșe­din­te­le Se­na­tu­lui es­te acu­zat că ar fi pri­mit aproa­pe 800.000 de do­lari de la re­pre­zen­tan­ţii unei com­pa­nii aus­tri­e­ce pen­tru a încheia mai mul­te ac­te adi­ţi­o­na­le la un con­tract co­mer­cial,ba­nii fi­ind fo­lo­si­ţi pen­tru cam­pa­nia elec­to­ra­lă.

Po­tri­vit sur­sei ci­ta­te,în cau­ză se de­ru­le­a­ză an­che­tă și fa­ţă de alte per­soa­ne, pen­tru com­pli­ci­ta­te la lua­re de mi­tă,iar în ce­ea ce-l pri­vește pe dem­ni­tar,ac­tual­men­te se­na­tor,efec­tua­rea ur­mă­ri­rii pe­na­le pen­tru in­frac­ţi­u­nea de lua­re de mi­tă es­te con­di­ţi­o­na­tă de ob­ţi­ne­rea unui aviz din par­tea Se­na­tu­lui.

În anul 2014,Fu­jit­su Si­e­mens GmbH Aus­tria a fă­cut un de­nunţ cu pri­vi­re la in­frac­ţi­uni efec­tua­te de an­ga­ja­ţii ro­mâni în le­gă­tu­ră cu închei­e­rea și de­ru­la­rea con­trac­tu­lui pen­tru li­cen­ţe Mi­cro­soft din 2004 cu Guvernul Ro­mâni­ei.Prin­tre alte­le,re­pre­zen­ta­nții aus­tri­eci ai Fu­jit­su Si­e­mens au su­sți­nut,în fața pro­cu­ro­ri­lor aus­tri­eci,că ar fi plă­tit la or­di­nul unui in­ter­me­diar al pre­mi­e­ru­lui Tă­ri­ce­a­nu, Pe­tru Ber­te­a­nu,su­ma de 800.000 de do­lari mi­tă pen­tru ca Tă­ri­ce­a­nu să emi­tă ce­le pa­tru ho­tă­râri de gu­vern din anul 2008 pri­vind li­ce­nțe­le Mi­cro­soft.

Tă­ri­ce­a­nu a dez­mi­nțit aces­te acu­zații. El a spus că în pe­ri­oa­da în ca­re a fost pre­mi­er, 2005-2008, atât el, cât și se­cre­ta­rul general al Gu­ver­nu­lui au pri­mit nu­me­roa­se scri­sori din par­tea fir­mei Mi­cro­soft pen­tru a in­tra în le­ga­li­ta­te, pen­tru că in­sti­tu­ţi­i­le de stat fo­lo­se­au li­cen­ţe Win­dows fă­ră ca aces­tea să fi fost plă­ti­te. Din acest mo­tiv Guvernul Tă­ri­ce­a­nu a inițiat ce­le pa­tru HG in­vo­ca­te acum de pro­cu­rori. „Aces­te HG nu au fost înso­ţi­te de pla­ta vreu­nui leuţ că­tre fir­ma Mi­cro­soft. Până la fi­na­lul man­da­tu­lui meu nu s-a fă­cut pla­ta ni­ci­u­nui ban, deci ar fi ur­mat să fie plă­ti­te (de că­tre ur­mă­to­rul pre­mi­er, Emil Boc – n.r.). Ca să se poa­tă vor­bi acum de o mi­tă da­tă de fir­me pe ce? Pe niște ho­tă­râri le­ga­le? Nu li s-a fă­cut ce­lor de la Mi­cro­soft ni­cio fa­voa­re, pu­te­au să ne ata­ce în Jus­ti­ţie având în ve­de­re întârzi­e­rea cu ca­re s-au fă­cut plă­ţi­le.Toa­tă ace­as­tă con­struc­ţie pe ca­re DNA vrea să o fa­că ple­a­că de la înce­put pe o pre­mi­să ca­re e ab­so­lut ilo­gi­că“, a sus­ţi­nut Că­lin Po­pes­cu Tă­ri­ce­a­nu.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.