Ce­le mai fru­moa­se târguri de Cră­ci­un din Ger­ma­nia și Ita­lia Mi­li­oa­ne de tu­riști se bu­cu­ră în aștep­ta­rea Naște­rii Dom­nu­lui

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - S Ma­ri­le­na Dan

Cră­ci­u­nul se apro­pie cu lu­mi­na sa apar­te, cu ve­se­lie, spe­ran­ţă, cu­loa­re și aro­me. Ma­ri­le orașe din Eu­ro­pa ce­le­bre­a­ză apro­pi­e­rea săr­bă­to­rii Naște­rii Dom­nu­lui îmbră­ca­te în stră­lu­ci­toa­re hai­ne de ga­lă.

Cei ca­re își pot per­mi­te o mi­ni­va­can­ţă în ace­as­tă pe­ri­oa­dă pot da o fu­gă în Ger­ma­nia sau Ita­lia pen­tru a se bu­cu­ra de at­mos­fe­ra unui târg de Cră­ci­un. Anual, mi­li­oa­ne de oa­meni vi­zi­te­a­ză aces­te lo­ca­ţii pen­tru a ce­le­bra apro­pi­e­rea ce­lei mai fru­moa­se săr­bă­tori crești­ne din an.

Ger­ma­nia are ce­le mai fas­tu­oa­se „orașe de Cră­ci­un“din Eu­ro­pa

Ger­ma­nia es­te re­nu­mi­tă în între­a­ga lu­me pen­tru târgu­ri­le sa­le de Cră­ci­un, or­ga­ni­za­te de la fi­ne­le lu­nii noi­em­brie și până la sfârși­tul lu­nii de­cem­brie în toa­te orașe­le.

Târgul de la Ber­lin es­te des­chis în cea mai ma­re pia­ţă a ur­bei, din fa­ţa Pa­la­tu­lui Char­lot­ten­burg, în pe­ri­oa­da 23 noi­em­brie-31 de­cem­brie 2018. Tu­rul înce­pe în Win­ter­wald (Pă­du­rea de iar­nă),un­de co­pi­ii vor des­co­peri lu­cruri ma­gi­ce, și con­ti­nuă în Märchen­zelt (cor­tul de basm), un­de fi­e­ca­re își eta­le­a­ză ta­len­te­le ar­tis­ti­ce.

Su­per­be târguri se or­ga­ni­ze­a­ză și la Düssel­dorf (cel mai ma­re fi­ind în Mar­ktplatz, în ini­ma Altstadt - orașul ve­chi), dar și la Köln (Pia­ţa Advent, Pia­ţa Înge­ru­lui din New­mar­kt, Stad­tgar­ten ș.a).

Târgul de la Leip­zig da­te­a­ză încă din anul 1458 și es­te unul din­tre ce­le mai mari din Ger­ma­nia. Are 250 de stan­duri înca­dra­te ar­mo­ni­os în ar­hi­tec­tu­ra cen­tru­lui ve­chi. Alte târguri ce­le­bre prin fru­mu­se­ţea și di­ver­si­ta­tea lor pot fi vi­zi­ta­te la: Aa­chen, Ba­den-Ba­den (la poa­le­le Mun­ţi­lor Pă­du­rea Ne­a­gră), Dres­da (or­ga­ni­zat înce­pând cu 1434) și în orășe­lul me­di­e­val Rot­hen­burg ob der Tau­ber. Cel mai po­pu­lar târg din Ger­ma­nia es­te însă Nu­rem­berg Chris­tkin­dles­mark, „căl­cat“de pes­te do­uă mi­li­oa­ne de tu­riști anual. Târgul se inau­gu­re­a­ză, în fi­e­ca­re an, du­pă ce Chris­tkind, Înge­rul Cră­ci­u­nu­lui, apa­re în bal­co­nul Bi­se­ri­cii Doam­nei Noas­tre și îi înde­am­nă pe oa­meni să fie mai ve­se­li, mai buni și mai dar­nici. Nu­rem­berg Chris­tkin­dles­mark se vi­zi­te­a­ză până la 24 de­cem­brie a.c.

Fe­e­rie de iar­nă și la târgu­ri­le din Ita­lia

Chiar da­că târgu­ri­le de Cră­ci­un din Ita­lia (Mer­ca­tini de Na­ta­le) nu sunt atât de mari pre­cum ce­le din Ger­ma­nia, far­me­cul lor es­te ine­ga­la­bil. De re­gu­lă, sunt des­chi­se până pe 6 ia­nua­rie.

Mer­ca­tini de Na­ta­le di Ro­ma are loc în Piaz­za Na­vo­na, una din­tre ce­le mai fru­moa­se pi­e­ţe din Eu­ro­pa și din lu­me. În ve­ci­nă­ta­tea ce­lor trei fântâni ce­le­bre din Piaz­za Na­vo­na (Fon­ta­na dei Quat­tro Fi­u­mi, Fon­ta­na del Mo­ro și Fon­ta­na del Nep­tu­no), în pe­ri­oa­da 2 dec. 2018- ian. 2019, au loc tot fe­lul de spec­ta­co­le de se­zon,iar se­a­ra ilu­mi­na­tul es­te de vis, no­te­a­ză con­si­li­er­tu­rism.ro.

Un târg su­perb poa­te fi vi­zi­tat la Bol­za­no, un mic orășel de mun­te din nor­dul Ita­li­ei. Stră­zi­le ro­man­ti­ce și pi­e­ţe­le pi­to­rești din cen­trul orașu­lui me­di­e­val sunt de­co­ra­te mi­ri­fic în ace­as­tă pe­ri­oa­dă a anu­lui.

La Bo­log­na,în fi­e­ca­re an,la „pi­ci­oa­re­le“Ca­te­dra­lei San Pi­e­tro, con­stru­i­tă în se­co­lul al XII-lea, se or­ga­ni­ze­a­ză Fi­e­ra Di Na­ta­le, un târg ves­tit mai ales pen­tru bu­nă­tă­ţi­le ce pot fi gus­ta­te aici.

Târguri stră­lu­ci­toa­re se or­ga­ni­ze­a­ză și la Mi­la­no (Vil­lag­gio del­le Me­ra­vi­glie - Sa­tul mi­nu­nat și gră­di­ni­le Indro Mon­ta­nel­li din cen­trul orașu­lui). Bra­dul din fa­ţa Do­mu­lui din Mi­la­no nu poa­te fi între­cut în stră­lu­ci­re! O at­mos­fe­ră de vis es­te și în târgu­ri­le de Cră­ci­un or­ga­ni­za­te în cen­tre­le is­to­ri­ce din Ve­ro­na, Flo­ren­ţa și Tren­to.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.