„UN ANU­ME DOMN PI­E­KI­EL­NY“

Romania Libera - Friday Edition - - Cultură -

Fra­nçois-Henri Déséra­ble se reîntoar­ce în ro­ma­nul său, cu pa­si­u­ne, pe ur­me­le ce­le­bru­lui scri­i­tor Ro­main Ga­ry (Ro­man Ka­cew, pe nu­me­le său ade­vă­rat), al că­rui ro­man au­to­bi­o­gra­fic „Pro­mi­si­u­nea zo­ri­lor“îl de­ter­mi­nă să por­neas­că pe ur­me­le unui per­so­naj mis­te­ri­os din car­tea lui Ga­ry. Ci­ne es­te acest domn Pi­e­ki­el­ny, mă­runt și mo­dest, ca­re se­mă­na cu un „șoa­rec trist“? Dom­nul Pi­e­ki­el­ny de­vi­ne pre­tex­tul unei se­du­că­toa­re că­lă­to­rii li­te­ra­re prin timp, o ple­doa­rie împo­tri­va „anean­ti­ză­rii tre­cu­tu­lui“, o re­vi­go­ran­tă in­cur­si­u­ne în Isto­rie și în ima­gi­nar, cu per­ma­nen­te rein­ven­tări ale re­a­li­tății, în ca­re lim­ba­jul și fo­lo­si­rea ado­ra­bi­lă a con­diți­o­na­lu­lui op­ta­tiv ne înde­am­nă la re­ci­ti­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.