MODA 2018 2019

Romania Libera - Friday Edition - - Antreprenori -

În acest se­zon se pu­ne ac­cent pe na­tu­ra­lețe și,prin ur­ma­re,fe­meia va tre­bui să re­nu­nțe la schim­bări ca­re nu țin cont de tex­tu­ra sau ti­po­lo­gia pă­ru­lui ei.Da­că în ul­ti­mul se­zon am eli­mi­nat lun­gi­mea ma­xi­mă, obți­nând un ușor efect de ne­gli­je­nță a tun­so­ri­lor, acum ace­as­tă ten­di­nță se păs­tre­a­ză,însă ra­por­ta­tă cu lun­gi­mea fi­ru­lui de păr.Acum nu ti­pul de tun­soa­re es­te im­por­tant,ci mai de­gra­bă mo­dul în ca­re ace­as­ta es­te aran­ja­tă.Pă­rul ne­ted ră­mâne în ten­di­nțe,la fel ca pă­rul de ace­e­ași lun­gi­me în un­ghi drept.Sunt pre­fe­ra­te lun­gi­mi­le me­dii,pă­rul ne­ted de­vi­ne alun­git,la fel și tun­soa­rea bob.Nu se poa­te spu­ne ace­lași lu­cru des­pre bre­ton,ca­re a pre­fe­rat să ră­mână neu­tru, me­nți­nându-și lun­gi­mea până la mij­lo­cul fru­nții.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.