Ca­mel­lia Bi­jo­ux sau des­pre va­loa­rea for­me­lor din măr­ge­le și aţă

Romania Libera - Friday Edition - - Lifestyle - S Mă­dă­li­na Ră­co­re­an

Nu mi-am do­rit ni­ci­o­da­tă opu­le­nță atunci când am pur­tat bi­ju­te­rii. Dar acum sunt în trend cer­ceii foar­te mari, co­lo­rați, de par­că ar tre­bui să ară­tăm noi, fe­mei­le, câtă vi­goa­re avem în ure­chi și cât de ad­mi­ra­bi­le pu­tem fi cu aces­te ac­ce­so­rii-po­doa­bă atât de spec­ta­cu­loa­se. Sunt, une­ori, in­ca­pa­bi­lă de ale­ge­rea per­fec­tă. Îi port, îi ador, mă plic­ti­sesc de ei, îmi iau alții, îi re­co­mand, mă exas­pe­re­a­ză că azi unii stau pe chip mai rău de­cât îmi stă­te­au ieri, mă fa­mi­lia­ri­zez cu o pe­re­che de cer­cei și o port săp­tă­mâni la rând, apoi o smulg de pe mi­ne și o înlo­cu­i­esc cu o altă pe­re­che, des­pre ca­re mi se spu­ne că e la fel de fru­moa­să. E o joa­că, e o plă­ce­re, e fe­mi­nin!

Am cu­nos­cut-o pe Ca­me­lia Ghe­or­ghe și al său brand, Ca­mel­lia Bi­jo­ux, și am aflat că pa­si­u­nea ei es­te o in­te­nție se­ri­oa­să în viață. Adi­că iu­bește mult să re­a­li­ze­ze bi­ju­te­rii, iar cer­ceii ei m-au fă­cut să cred că ta­len­tul l-a moște­nit de un­de­va.

Mi-a spus că a învățat mult de la ma­ma ei, pen­tru că ea știe să fa­că de toa­te, de la go­ble­nat, croșe­tat, tri­co­tat, ori­ce se nu­mește lu­cru de mână. „Mi-am des­co­pe­rit pa­si­u­nea pen­tru bi­ju­te­rii din­tr-o ne­ce­si­ta­te. Tre­bu­ia să merg la o pe­tre­ce­re de Re­ve­li­on, ave­am o ro­chie ne­a­gră, re­la­tiv sim­plă, și voiam să o ac­ce­so­ri­zez cu un co­li­er ma­siv roșu. Nu am avut de un­de să iau așa ce­va. Ca ur­ma­re, am fost într-un ma­ga­zin de ga­blo­nțuri și am cum­pă­rat co­li­e­re di­fe­ri­te. Toa­te roșii. Le-am des­fă­cut și am re­a­li­zat cu mâi­ni­le me­le co­li­e­rul roșu mult do­rit. Ei bi­ne, mi-am dat se­a­ma că ast­fel pot să fac lu­cruri in­te­re­san­te. Ima­gi­nația are un rol pri­mor­dial în con­fe­cți­o­na­rea bi­ju­te­ri­i­lor. Fă­ră ima­gi­nație nu cre­e­zi ni­mic nou. Fă­ră ima­gi­nație nu vei da ni­ci­o­da­tă naște­re bi­ju­te­ri­ei uni­cat. Inspi­rația mea vi­ne din ori­ce mă încon­joa­ră, dar în pri­mul rând vi­ne din va­ri­e­ta­tea de te­me din de­sign-ul bi­ju­te­ri­i­lor. Mă in­spir de la ma­rii cre­a­tori de mo­dă, dar și de la cei mai puțin ști­uți și înde­păr­tați (ge­o­gra­fic vor­bind). Mă in­spir chiar și de la bi­ju­te­ri­i­le pe ca­re le văd pur­ta­te de fe­mei pe stra­dă, și dau naște­re altor mo­de­le, ex­trem de in­te­re­san­te, fas­ci­nan­te.“

Ca­re e „sub­sta­nța“bi­ju­te­ri­i­lor? Din ce sunt con­fe­cți­o­na­te?

„Am co­che­tat cu mul­te teh­nici de re­a­li­za­re a unei bi­ju­te­rii: con­fe­cți­o­na­rea din sârmă ar­gin­ta­tă non-tar­nish și măr­ge­le, con­fe­cți­o­na­rea din fi­mo, con­fe­cți­o­na­rea în teh­ni­ca so­u­ta­che, con­fe­cți­o­na­rea bi­ju­te­ri­i­lor din pi­e­le na­tu­ra­lă… Vă voi spu­ne că cel mai mult mă re­gă­sesc în teh­ni­ca re­a­li­ză­rii bi­ju­te­ri­i­lor prin croșe­ta­rea fi­re­lor de mă­ta­se la­mi­na­tă și a măr­ge­le­lor din­tre ce­le mai di­ver­se și mai co­lo­ra­te… Iu­besc să com­bin cu­lo­ri­le în ce­le mai îndrăz­nețe mi­xuri. Fo­lo­sesc pi­e­tre se­mi­preți­oa­se (onix, ochi­de-ti­gru, aga­te, ma­la­hit, flu­o­rit, ame­tist, co­ral), per­le de cul­tu­ră, per­le de Mal­lor­ca, măr­ge­le To­ho (sunt ace­le măr­ge­le mici, iden­ti­ce ca di­men­si­uni), cris­ta­le fațe­ta­te de Bo­he­mia, cris­ta­le elec­tro­pla­ca­te. Nu fo­lo­sesc măr­ge­le din plas­tic… nu li­pesc măr­ge­le­le. Fi­e­ca­re măr­ge­luță es­te cu­su­tă, deci ris­cul dez­li­pi­rii nu exis­tă, iar ris­cul de­te­ri­o­ră­rii bi­ju­te­ri­ei es­te mi­nim (de­si­gur, în con­diții nor­ma­le de uti­li­za­re).“

Un mod bun de re­la­xa­re… De fapt, asta îi pla­ce să fa­că cel mai mult. Am între­bat-o ci­ne poar­tă cer­ceii aceștia atât de mari, cui i se po­tri­vesc, dar și ca­re es­te fe­ed­bac­kul cli­en­te­lor ei...

„Re­la­xa­re ???? Daaaaaaa !!!! Es­te ce­ea ce îmi pla­ce să fac cel mai mult. Să fiu împreu­nă cu mi­ne, eu și cre­ația mea, cu gându­ri­le me­le și cu ima­gi­nația mea. Cer­ceii mari? Sunt mi­nu­nați, au acel far­mec de­o­se­bit, însă nu avan­ta­je­a­ză pe toa­tă lu­mea. De­pin­de foar­te mult de con­sti­tuția fe­meii. Evi­dent, de fi­e­ca­re da­tă dau sfa­turi în ace­as­tă pri­vi­nță. Es­te foar­te im­por­tant ca per­soa­na ca­re poar­tă bi­ju­te­ria fă­cu­tă de mi­ne să se iden­ti­fi­ce și să se «po­tri­ve­as­că» cu acest ac­ce­so­riu. Con­si­der că o bi­ju­te­rie po­tri­vit ale­a­să te sal­ve­a­ză atunci când ai o ți­nu­tă sim­plă. Te scoa­te oa­re­cum din ano­ni­mat… Eu sunt adep­ta sti­lu­lui sim­plist, poa­te de ace­ea îmi și plac bi­ju­te­ri­i­le ma­si­ve. Aces­tea reușesc să mă scoa­tă din ano­ni­mat. Când mă între­a­bă o pri­e­te­nă cu ce mă îmbrac la nu știu ce pe­tre­ce­re… răs­pun­sul e sim­plu: «Cu cer­cei».“

Des­pre fe­ed­back…

„Cli­en­te­le me­le sunt mu­lțu­mi­te de bi­ju­te­ri­i­le fă­cu­te de mi­ne. Nu am avut ni­ci­o­da­tă un re­tur din cau­za exe­cuți­ei proas­te a pro­du­su­lui… Îmi plac bi­ju­te­ri­i­le fi­ni­sa­te co­rect și țin foar­te mult la as­pec­tul ăsta. Am cli­en­te ca­re nu s-ar fi vă­zut ni­ci­o­da­tă pur­tând bi­ju­te­rii han­dma­de ma­si­ve, dar ca­re acum au re­nu­nțat to­tal la bi­ju­te­ri­i­le din aur sau ar­gint. Din pă­ca­te, cu ace­lea nu poți «jon­gla» în ma­te­rie de cu­lori. Bi­ju­te­ri­i­le han­dma­de îți ofe­ră, în schimb, o mul­ti­tu­di­ne de po­si­bi­li­tăți prin com­bi­na­rea cu­lo­ri­lor și re­a­li­za­rea mo­de­le­lor.“

Obi­ec­te din sfoa­ră și com­bi­nații din fi­re de tri­co­tat. Sunt în trend!

„Exis­tă mo­men­te în ca­re do­resc să încerc și altce­va. M-am ori­en­tat în ul­ti­mul timp la între­bu­i­nță­ri­le sfo­rii... o ma­te­rie pri­mă re­la­tiv ief­ti­nă, ușor de pre­lu­crat, dar ca­re dă naște­re unor lu­cruri atât de sim­ple și plă­cu­te ochi­u­lui. Sunt de ce­le mai mul­te ori ten­ta­tă să con­fe­cți­o­nez mici obi­ec­te de­co­ra­ti­ve din sfoa­ră, mai exact am rein­ter­pre­tat cu aju­to­rul sfo­rii di­ver­se obi­ec­te pe ca­re le ave­am de­ja: o va­ză ma­si­vă por­to­ca­lie a de­venit un obi­ect in­te­re­sant în ca­să du­pă ce am îmbră­cat-o în sfoa­ră. Un ta­bu­ret sim­plu, din lemn, pe ca­re l-am îmbră­cat în sfoa­ră, dar și un su­port-ta­vă din sfoa­ră...“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.