Sur­prin­de Bu­cu­rești­ul mo­der­nist

Pa­tri­mo­ni­ul bu­cu­rește­an Art De­co me­ri­tă adus în prim-plan

Romania Libera - Friday Edition - - Tradiţii - S Ion Dia­man­di

Pa­tri­mo­ni­ul bu­cu­rește­an Art De­co es­te de­o­se­bit de bo­gat și va­riat, înca­drându-se per­fect în sti­lul eclec­tic al orașu­lui. Deși sti­lul Art De­co a fost abor­dat de nu­me­roși și re­nu­mi­ţi ar­hi­tec­ţi, clă­di­ri­le înca­dra­te în acest stil nu au fost ana­li­za­te și pre­zen­ta­te pe mă­su­ra ni­ve­lu­lui re­mar­ca­bil pe ca­re îl pre­zin­tă. Aso­ciația Igloo Ha­bi­tat și Arhi­tec­tu­ră a pre­zen­tat ex­po­ziția B:MAD (Bu­cu­rești: Mo­der­nism Art De­co), ce s-a des­fășu­rat în pe­ri­oa­da 24 noi­em­brie – 5 de­cem­brie 2018 la Pa­la­tul Te­le­foa­ne­lor, pe Ca­lea Vic­to­ri­ei.

Într-ade­văr, sunt mul­te clă­diri în cen­trul Bu­cu­rești­u­lui, cla­sa­te în ca­te­go­ria ce­lor de pa­tri­mo­niu ca­re se înca­dre­a­ză în sti­lul Art De­co, iar cum acest stil pu­nea în prim-plan or­na­men­ta­rea, toa­te aces­te clă­diri nu sunt oa­re­ca­re, ele nu pri­me­a­ză prin ve­chi­mea lor ce le con­fe­ră o ten­tă is­to­ri­că, ci în pri­mul rând prin ca­li­ta­tea ar­hi­tec­tu­ra­lă.

Bu­cu­rești­ul in­ter­be­lic

De alt­fel, ma­rea ma­jo­ri­ta­te a ar­hi­tec­ţi­lor re­pu­ta­ţi ca­re au re­a­li­zat lu­crări în pe­ri­oa­da in­ter­be­li­că, toc­mai atunci când era o pe­ri­oa­dă de pros­pe­ri­ta­te și se re­a­li­zau nu­me­roa­se con­struc­ţii, au abor­dat și acest stil la mo­dă în între­a­ga lu­me. Ast­fel au apă­rut, înde­o­se­bi în cen­trul Bu­cu­rești­u­lui (dar nu nu­mai, clă­diri în stil Art De­co re­gă­sin­du-se și în alte orașe ale ţă­rii), clă­diri ce ar fa­ce mândre ori­ce orașe ale lu­mii, mai ales că poar­tă sem­nă­turi ale unor per­so­na­li­ta­ţi re­nu­mi­te nu nu­mai în ţa­ră ci la ni­vel mon­dial, nu­mind de exem­plu în acest con­text pe Mar­cel Ian­cu. Poa­te că ne-am obișnu­it cu aces­te clă­diri, ne­re­mar­când or­na­men­ta­ţia lor spe­cia­lă și ca­li­ta­tea ar­hi­tec­tu­ra­lă. De ase­me­nea, mul­te din­tre aces­te clă­diri, pro­venind din­tr-o pe­ri­oa­dă bu­nă, nu au fost bi­ne între­ţi­nu­te și scoa­se în evi­den­ţă în tim­pul pe­ri­oa­dei co­mu­nis­te, acest fapt con­ti­nuând o bu­nă par­te din pe­ri­oa­da de du­pă re­vo­lu­ţie. Nici la ni­vel edu­ca­ţi­o­nal nu se poa­te spu­ne că aces­te clă­diri și cu­rent în ar­hi­tec­tu­ra ro­mâneas­că au fost evi­den­ţia­te pe mă­su­ră, exis­tând în acest sens doar lu­cra­rea Mi­ha­e­lei Cri­ti­cos. Cu atât mai ma­re es­te me­ri­tul proi­ec­tu­lui B:MAD (Bu­cu­rești: Mo­der­nism Art De­co) al că­rui ini­ţia­tor și su­flet a fost de­sig­ne­rul Dra­goș Do­ga­ru.

Între clă­di­ri­le în stil Art De­co din Bu­cu­rești sunt edi­fi­cii pu­bli­ce, nu­me­roa­se ho­te­luri, dar și vi­le și imo­bi­le de apar­ta­men­te. Prin­tre aces­tea se pot enu­me­ra câte­va ex­trem de cu­nos­cu­te: Pa­la­tul Te­le­foa­ne­lor, Ga­ra de Nord, imo­bi­lul ArCuB, Imo­bi­lul Avo­ca­tul Po­po­ru­lui, Di­rec­ţia im­po­zi­te și ta­xe Sec­tor 1, Ju­de­că­to­ria Sec­to­ru­lui 6, Uni­ver­si­ta­tea „Spi­ru Ha­ret“, Di­rec­ţia Generală Po­li­ţie Bu­cu­rești, ho­te­luri Li­do, Uni­on, Ne­goiu, Athénée Pa­la­ce Hil­ton, Am­ba­sa­dor, Ope­ra, etc. Prin­tre ar­hi­tec­ţi, pu­tem de ase­me­nea men­ţi­o­na: Ion Be­rin­dei, Du­i­liu Mar­cu, fra­ţii Cre­an­gă, Mar­cel Mal­ler, Je­an Mon­da, Mar­cel Ian­cu, Bo­ris Zil­ber­man, Ernest Do­neau și mul­ţi alţii.

B:MAD (Bu­cu­rești: Mo­der­nism Art De­co)

Proi­ec­tul sur­prin­de pa­tri­mo­ni­ul Art De­co bu­cu­rește­an adu­cându-l în ate­nția pu­bli­cu­lui larg prin­tr-o se­rie cu­prin­ză­toa­re de ac­ti­vi­tăți: o ex­po­ziție de fo­to­gra­fie, o plat­for­mă de in­de­xa­re și car­to­gra­fi­e­re, un ghid vi­zual de arhi­tec­tu­ră și cinci con­fe­ri­nțe pe te­me co­ne­xe, su­sți­nu­te de spe­cia­liști din do­me­niu. Ex­po­ziția de fo­to­gra­fie a pro­pus o in­cur­si­u­ne vi­zua­lă ine­di­tă în di­men­si­u­nea am­plă,mai puțin cu­nos­cu­tă și ne­po­pu­la­ri­za­tă, a pa­tri­mo­ni­u­lui de­co-mo­der­nist din Bu­cu­rești. Bu­li­na gal­be­nă B:MAD „Clă­diri in­clu­se în pa­tri­mo­ni­ul Bu­cu­rești: Mo­der­nism Art De­co“– ele­men­tul vi­zual re­cu­rent al proi­ec­tu­lui – in­di­că va­loa­rea aces­tor clă­diri și atra­ge ate­nția asu­pra ne­ce­si­tății de a le con­ser­va și de a le per­ce­pe drept spații vii ale orașu­lui.

Lo­cul ales pen­tru lan­sa­rea proi­ec­tu­lui a fost o clă­di­re em­ble­ma­ti­că pen­tru acest stil ar­hi­tec­tu­ral. Cu un is­to­ric apar­te, con­stru­i­tă de ar­hi­tec­ţii Lo­u­is We­eks și Edmond Van Saa­nen-Algi și in­gi­ne­rii Wal­ter Troy și D. Stan și inau­gu­ra­tă pe 23 apri­lie 1934 în pre­ze­nța re­ge­lui Ca­rol al II-lea, clă­di­rea Pa­la­tul Te­le­foa­ne­lor a fost pri­mul zgârie-nori din Bu­cu­rești.

„La 100 de ani de la re­a­li­za­rea Ma­rii Uniri de la 1918, B:MAD ce­le­bre­a­ză și re­a­du­ce în pre­zent atât mo­der­ni­za­rea Ro­mâni­ei,cât și ali­ni­e­rea noas­tră în rândul nați­u­ni­lor eu­ro­pe­ne prin înscri­e­rea în cu­ren­te­le ar­hi­tec­tu­ra­le ale mo­der­nis­mu­lui de se­col XX. Bu­cu­rești­ul a cu­nos­cut în pe­ri­oa­da ani­lor 1920-1945 o dez­vol­ta­re cul­tu­ra­lă, ar­tis­ti­că și eco­no­mi­că fă­ră pre­ce­dent, de­fi­ni­to­rie pen­tru ima­gi­nea ur­ba­nă de astă­zi a zo­ne­lor tu­ris­ti­ce is­to­ri­ce ale Capitalei. Pa­tri­mo­ni­ul Mo­der­nist Art De­co, re­pre­zen­ta­tiv pen­tru pe­ri­oa­da in­ter­be­li­că și da­to­rat unei ge­ne­rații de ar­hi­te­cți de ni­vel eu­ro­pe­an, con­sti­tu­ie un ar­gu­ment sub­sta­nțial pen­tru a-i de­ter­mi­na pe oa­meni să pri­ve­as­că orașul alt­fel.“– a spus arh. Adrian Ci­o­că­za­nu, Aso­ciația Igloo Ha­bi­tat și Arhi­tec­tu­ră.

Ex­po­ziția a pri­le­ju­it și lan­sa­rea plat­for­mei on­li­ne B:MAD de do­cu­men­ta­re fo­to­gra­fi­că și in­ven­ta­ri­e­re a adre­se­lor in­clu­se în pa­tri­mo­ni­ul de­co-mo­der­nist din Bu­cu­rești și pu­bli­ca­rea vo­lu­mu­lui bi­lin­gv ro­mân-en­glez „Bu­cu­rești/Bu­cha­rest: Mo­der­nism Art De­co 1920-1945. Un ghid vi­zual de arhi­tec­tu­ră. A Vi­sual Gu­i­de to Archi­tec­tu­re. Acest ghid pre­zin­tă se­lec­ţia re­a­li­za­tă de co­lec­ti­vul de proi­ect B:MAD, cu­prin­zând pes­te 100 de imo­bi­le și de­ta­lii ale aces­to­ra in­clu­se în pa­tri­mo­ni­ul Bu­cu­rești: Mo­der­nism Art De­co. Tex­tul es­te sem­nat de conf. dr. arh. Mi­ha­e­la Cri­ti­cos, imo­bi­le­le in­clu­se au fost do­cu­men­ta­te de dr. arh. Si­do­nia Te­o­do­res­cu, iar pre­fața îi apa­rți­ne lui Dra­goș Do­ga­ru, iniția­to­rul B:MAD,ca­re a re­a­li­zat o bu­nă par­te a ma­te­ria­lu­lui fo­to­gra­fic. Co­nți­nu­tul edi­to­rial al proi­ec­tu­lui es­te coor­do­nat de conf. dr. arh. Fra­nçoi­se Pam­fil.

Ju­de­că­to­ria Sec­to­ru­lui 6, stra­da Știr­bei Vo­dă, arh. Emil Nă­dej­de, arh. Eu­gen Cușna­ren­co, ba­so­re­li­ef Mi­li­ţa Pe­trașcu, 1937

Imo­bi­lul Arcub (stra­da Ba­tiștei, arh. Ioan Roșu Cul­cer, 1932-1934)

Imo­bil cu apar­ta­men­te(stra­da Po­lo­nă, arh. Je­an Mon­da, 1932)

Imo­bi­lul Avo­ca­tul Po­po­ru­lui (stra­da Ge­or­ge Vra­ca, arh. Mar­cel Mal­ler, 1935-1936)

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.