STIHL MS-181, cel mai po­tri­vit mo­to­fe­răs­trău pen­tru mun­ci­le de toam­nă

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea -

Mo­de­lul MS 181 es­te unul din­tre ce­le mai fia­bi­le și mai uti­li­za­te mo­de­le de mo­to­fe­răs­traie din piață. Uti­la­jul es­te foar­te po­tri­vit pen­tru îngri­ji­rea gră­di­nii, pen­tru pre­gă­ti­rea lem­ne­lor de foc sau pen­tru lu­cră­ri­le de con­stru­cție. Mo­to­rul bre­ve­tat STIHL de tip 2-MIX con­su­mă cu până la 20% mai puțin com­bus­ti­bil față de mo­toa­re­le tra­diți­o­na­le și, foar­te im­por­tant, înde­pli­nește toa­te nor­me­le de po­lua­re im­pu­se de UE, având cu 70% mai puți­ne emi­sii de ga­ze. Din punct de ve­de­re teh­nic MS-181 es­te do­tat cu un mo­tor de 31,8 cm³, ca­re ge­ne­re­a­ză 2.0 CP, cu o lun­gi­me a și­nei de 40 de cm, mo­to­fe­răs­trăul poa­te fi uti­li­zat și pen­tru do­bo­rârea co­pa­ci­lor mai mici. În acest mo­ment, uti­la­jul poa­te fi achi­ziți­o­nat de la dis­tri­bu­i­to­rii STIHL la prețuri pro­moți­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.