Ca­sa cu­ra­tă ca pa­ha­rul Pu­te­ţi avea o bu­că­tă­rie proas­pă­tă de săr­bă­tori fo­lo­sind me­to­de tra­di­ţi­o­na­le de cu­ră­ţa­re

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea -

Cu­ră­ţe­nia generală a ca­sei a fost înce­pu­tă încă de la sfârși­tul lu­nii noi­em­brie, cu ex­te­ri­o­rul (cur­tea, gră­di­na, fe­res­tre­le) și a fost con­ti­nua­tă la in­te­ri­or cu fi­e­ca­re su­pra­fa­ţă (par­chet, plăci ce­ra­mi­ce, ge­a­muri, oglin­zi, me­tal etc.) întru­cât aces­tea ne­ce­si­tă so­lu­ţii di­fe­ri­te. Pen­tru bu­că­tă­rie se pot fo­lo­si me­to­de tra­di­ţi­o­na­le pe ba­ză de sub­stan­ţe na­tu­ra­le ca­re au o efi­ci­en­ţă de­o­se­bi­tă.

Bu­că­tă­ria es­te un spa­ţiu spe­cial al ca­sei, înde­o­se­bi în pe­ri­oa­da săr­bă­to­ri­lor aici ur­mând să se de­ru­le­ze nu­me­roa­se ac­ti­vi­tă­ţi. De ace­ea atât su­pra­fe­ţe­le, cât și toa­te apa­ra­te­le tre­bu­ie să fie im­pe­ca­bi­le și în sta­re per­fec­tă de func­ţi­o­na­re, cu­ră­ţa­rea lor ne­ce­si­tând a fi re­a­li­za­tă chiar pu­ţin înain­tea pe­ri­oa­dei de săr­bă­tori.

Es­te bi­ne să ști­ţi că de­ter­gen­ţii din co­merţ, ce con­ţin sub­stan­ţe chi­mi­ce dău­nă­toa­re, pot fi înlo­cu­i­ţi cu tru­curi din bă­trâni, cu sub­stan­ţe la înde­mână, ne­lip­si­te din ni­cio bu­că­tă­rie, cum es­te bi­car­bo­na­tul de so­diu, și cu pro­du­se lua­te di­rect din na­tu­ră, pre­cum lă­mâia.

Po­de­aua poa­te fi cu­ră­ţa­tă fo­lo­sind un ames­tec de apă și oţet. Tot cu aju­to­rul aces­tei for­mu­le ma­gi­ce, par­do­se­li­le din ce­ra­mi­că ne­lus­tru­i­te își re­ca­pă­tă as­pec­tul na­tu­ral. În pri­vin­ţa aco­pe­ri­ri­lor din pia­tră, re­co­man­da­rea es­te să fie cu­ră­ţa­te cu o so­lu­ţie ob­ţi­nu­tă din­tr-un li­tru de apă și do­uă lin­guri de so­dă. Cup­to­rul cu mi­cro­un­de se poa­te cu­ră­ţa foar­te ușor, da­că așe­za­ţi în inte­ri­o­rul lui câte­va pro­soa­pe de hârtie ume­de și îl lă­sa­ţi să func­ţi­o­ne­ze apro­xi­ma­tiv cinci mi­nu­te. Abu­rul din șer­ve­ţe­le va înmu­ia gră­si­mea, așa că nu vă va ră­mâne de­cât să șter­ge­ţi inte­ri­o­rul cu o la­ve­tă din bum­bac. Da­că do­ri­ţi să înde­păr­ta­ţi mi­ro­su­ri­le ne­plă­cu­te, atunci pu­ne­ţi într-un bol o ju­mă­ta­te de ce­așcă de suc de lă­mâie și apă, așe­za­ţi bo­lul în inte­ri­o­rul cup­to­ru­lui și încăl­zi­ţi-l timp de trei-cinci mi­nu­te. O altă mo­da­li­ta­te es­te fo­lo­si­rea oţe­tu­lui sau bi­car­bo­na­tu­lui de so­diu. Fil­trul de ca­fea. Pu­te­ţi scă­pa ra­pid de pe­te­le de ca­fea da­că fo­lo­si­ţi ghe­a­ţă, sa­re și o lă­mâie. Ames­te­ca­ţi aces­te in­gre­di­en­te timp de do­uă mi­nu­te în fil­tru și ve­ţi ve­dea cum su­pra­fa­ţa se va cu­ră­ţa ime­diat.

Fri­gi­de­rul. Mi­ro­su­ri­le ne­plă­cu­te vor dis­pă­rea ca prin mi­nu­ne da­că ve­ţi pla­sa în

spa­te­le gră­ta­re­lor un plic de bi­car­bo­nat de so­diu, o lă­mâie tăia­tă în bu­că­ţi sau zaţ proas­păt. Mași­na de spă­lat va­se. Pen­tru a cu­ră­ţa pe­te­le de la ex­te­ri­or, înmu­ia­ţi o la­ve­tă într-o so­lu­ţie de apă cu bi­car­bo­nat de so­diu și fre­ca­ţi ușor. Da­că inte­ri­o­rul re­ţi­ne mi­ro­suri, pu­ne­ţi trei lin­guri de bi­car­bo­nat de so­diu în mași­nă și lă­sa­ţi-le pes­te noap­te. Mi­ro­su­ri­le vor fi înde­păr­ta­te la ur­mă­toa­rea spă­la­re. Va­se­le de ca­fea. Pen­tru înlă­tu­ra­rea de­po­zi­te­lor mi­ne­ra­le, um­ple­ţi ce­ai­ni­cul cu apă, adău­ga­ţi câte­va co­ji sub­ţiri de lă­mâie și lă­sa­ţi să dea în clo­cot. Opri­ţi fo­cul și ţi­ne­ţi com­po­zi­ţia să-și fa­că efec­tul apro­xi­ma­tiv o oră. La fi­nal, clă­ti­ţi bi­ne ce­ai­ni­cul.

To­că­toa­re­le. Lem­nul și plas­ti­cul ab­sorb mi­ro­su­ri­le și re­ţin bac­te­ri­i­le. Stoar­ce­ţi într-un bol cu apă o lă­mâie și pu­neți to­că­toa­re­le la înmu­iat pes­te noap­te. Di­mi­nea­ţa vor fi cu­ra­te și de­zin­fec­ta­te. Având pro­pri­e­tă­ţi an­ti­sep­ti­ce, lă­mâia es­te de ma­re aju­tor în de­zin­fec­ta­rea di­ver­se­lor su­pra­fe­ţe și în împros­pă­ta­rea ae­ru­lui. Ba mai mult, cu aju­to­rul ei pu­te­ţi înde­păr­ta pe­te­le de gră­si­me de pe cra­ti­ţe, ara­gaz, bla­tul de lu­cru și chiar de pe po­dea. Tot ce tre­bu­ie să fa­ce­ţi e să pre­să­ra­ţi pu­ţi­nă sa­re pe inte­ri­o­rul co­ji­lor stoar­se, să șter­ge­ţi de­li­cat su­pra­fe­ţe­le mur­da­re, iar apoi să le lus­tru­i­ţi cu un pro­sop.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.