Pi­e­sa „Acum înce­pe to­tul“, în sluj­ba oa­me­ni­lor cu pro­ble­me

Romania Libera - Friday Edition - - Vedete - S Ma­ria Ca­pe­los

Tru­pa The Mo­no Jac­ks a lan­sat re­cent vi­de­o­cli­pul pi­e­sei “Acum înce­pe to­tul”, re­gi­zat și pro­dus de ar­tis­tul Că­tă­lin Ru­lea în ca­drul proi­ec­tu­lui Vi­deo Con­tent. Cli­pul a fost re­a­li­zat împreu­nă cu be­ne­fi­ciari ai Fun­dați­ei Estuar, or­ga­ni­zație ce ofe­ră opți­uni so­cia­le și alter­na­ti­ve adu­lți­lor cu pro­ble­me de să­nă­ta­te min­ta­lă în ve­de­rea in­clu­zi­u­nii lor în co­mu­ni­ta­te.

Pi­e­sa „Acum înce­pe to­tul” des­chi­de al­bu­mul „Ușor dis­tor­si­o­nat”, lan­sat în toam­na anu­lui tre­cut. În min­tea ori­că­rui om cu pro­ble­me de să­nă­ta­te min­ta­lă se dă o lup­tă fă­ră sfârșit. La un mo­ment dat, un ve­ri­ta­bil zid se ri­di­că între el și so­ci­e­ta­te. Cli­pul de la „Acum înce­pe to­tul” are în prim-plan nu fi­gu­ra­nți, nu ac­tori, ci oa­meni re­a­li cu pro­ble­me la fel de re­a­le, be­ne­fi­ciari ai Fun­dați­ei Estuar, ca­re sparg zid du­pă zid în încer­ca­rea za­dar­ni­că de gă­si sen­sul fi­nal. Fun­dația Estuar es­te pri­ma or­ga­ni­zație din Ro­mânia ca­re a cre­at o rețea de ser­vi­cii de îngri­jiri co­mu­ni­ta­re de zi și lo­ca­ti­ve pen­tru adu­lții cu pro­ble­me de să­nă­ta­te min­ta­lă.

Am stat de vor­bă cu Do­ru Trăs­cău, li­de­rul tru­pei The Mo­no Jac­ks, des­pre po­ves­tea aces­tei pi­e­se și fe­lul în ca­re mu­zi­ca The Mo­no Jac­ks a ajuns să adu­că în ate­nția pu­bli­cu­lui ace­as­tă cam­pa­nie so­cia­lă.

Cum s-a pro­dus întâlni­rea cu Fun­dația Estuar? Cum v-a venit ide­ea aces­tui vi­de­o­clip?

Do­ru Trăs­cău: Ide­ea a venit de la Că­tă­lin Ru­lea, re­gi­zor și pro­du­că­tor și, to­to­da­tă, so­lis­tul tru­pei To­u­lo­u­se Lau­trec. Un om ca­re ne e foar­te drag și ca­re, în ca­drul proi­ec­tu­lui VI­DEO CON­TENT, a adu­nat o gașcă de oa­meni cu ca­re fa­ce în fi­e­ca­re an 4 cli­puri pen­tru di­ver­se cau­ze so­cia­le, cău­tând for­mații ale că­ror pi­e­se se mu­le­a­ză pe su­bi­ect. Sunt o se­rie de vi­de­o­cli­puri ce abor­de­a­ză lu­mea pa­ra­le­lă cu sis­te­mul de ide­a­li­za­re me­dia­ti­că a re­a­li­tății. Pro­ble­me­le so­ci­e­tății în ca­re trăim sunt de mul­te ori ig­no­ra­te sau cla­sa­te într-un ser­tar as­cuns ca să nu ne tul­bu­re viața în bu­năs­ta­rea pe ca­re vrem să o con­stru­im. Că­tă­lin spu­ne că re­a­li­ta­tea, fie că es­te pre­zen­ta­tă po­zi­tiv sau ne­ga­tiv, ca­pă­tă o au­ră ire­a­lă prin me­dia­ti­za­re. „Acum înce­pe to­tul” a venit cum­va mă­nușă pe in­te­nția lui: “Aici înce­pe to­tul/Aici se și ter­mi­nă/Aici în întu­ne­ric/Se-as­cun­de o lu­mi­nă”.

Ca­re e me­sa­jul cen­tral al vi­de­o­cli­pu­lui?

Oa­me­nii din clip sunt de la cen­tre so­cia­le și su­fe­ră de di­ver­se afe­cți­uni min­ta­le. Pen­tru ei, așa ara­tă lup­ta pe ca­re o poar­tă zi du­pă zi. Rein­te­gra­rea so­cia­lă a aces­tor ca­te­go­rii e un pro­ces de lun­gă du­ra­tă, di­fi­cil, iar re­per­cu­si­u­ni­le asu­pra stă­rii in­di­vi­du­lui și asu­pra re­lați­i­lor lui so­cia­le sunt con­si­de­ra­bi­le. Pe lângă tra­ta­rea bo­lii, ori­ca­re ar fi ea, tre­bu­ie lua­tă în cal­cul tra­ta­rea „bo­lii so­ci­e­tății” – es­te vor­ba de pe­de­ap­sa, prin izo­la­rea din co­mu­ni­ta­te, a ce­lor ce au încăl­cat or­di­nea de drept. Pe un ca­la­pod si­mi­lar se află de­pen­de­nța de dro­guri și al­cool. Nu știu da­că exis­tă o de­fi­ni­ţie exac­tă a al­coo­lis­mu­lui - poa­te fi des­cris, to­tuși, ca fi­ind o do­rin­ţă fi­zi­că com­bi­na­tă cu o ob­se­sie de or­din psi­hic. Alcoo­li­cul pi­er­de con­tro­lul, îi e foar­te greu să ți­nă ca­lea cea dre­ap­tă. La fel se întâmplă și cu con­su­ma­to­rii de dro­guri.

Ca­re a fost ide­ea cre­a­ti­vă din spa­te­le fil­mă­ri­lor?

To­tul e con­stru­it pe leit­mo­ti­vul the wall be­hind the wall. Ne-a plă­cut foar­te mult teh­ni­ca de a fil­ma cu înce­ti­ni­to­rul, par­că e un fel de Incep­ti­on. La fi­nal, ve­zi că, de fapt, pro­ta­go­niștii sunt cei ca­re con­stru­i­esc zi­dul. Vi­de­o­cli­pul pi­e­sei a fost fil­mat la Bu­cu­rești, iar fil­mă­ri­le și edi­ta­rea au du­rat cam trei săp­tă­mâni. Tru­pa apa­re foar­te puțin la înce­pu­tul cli­pu­lui, lă­sând spațiu și timp de ex­pre­sie ce­lor ale că­ror pro­ble­me vrem să le adu­cem în ate­nția pu­bli­cu­lui.

E pri­ma da­tă când The Mo­no Jac­ks pu­ne umă­rul la o cam­pa­nie so­cia­lă?

Nu, și cu si­gu­ra­nță nu va fi și ul­ti­ma. Anul aces­ta, de exem­plu, am par­ti­ci­pat la Ate­neul Ro­mân la Ho­pe Con­cert, eveni­men­tul anual cul­tu­ral și de res­pon­sa­bi­li­ta­te so­cia­lă or­ga­ni­zat de Ho­pe and Ho­mes for Chil­dren în spri­ji­nul co­pi­i­lor vul­ne­ra­bi­li din pro­gra­me­le des­fășu­ra­te în Ro­mânia. A fost un con­cert ca­re a mar­cat ani­ver­sa­rea a 20 de ani de ac­ti­vi­ta­te a fun­dați­ei în Ro­mânia. În oc­tom­brie, eu, Andrei Zam­fir, Cris­tian Chi­ru și John Ci­u­rea am par­ti­ci­pat, ală­turi de alți aproa­pe 300 de aler­gă­tori, la Ma­ra­to­nul Inter­nați­o­nal Bu­cu­rești, ca­re a adu­nat bani pen­tru cau­za Ho­pe and Ho­mes for Chil­dren. E o mândrie per­so­na­lă că fi­ul meu Lu­ca, 11 ani, mi-a fost ală­turi. Ne-am ală­tu­rat cam­pa­ni­ei Cen­trul de Re­a­bi­li­ta­re a Urși­lor Orfani, sin­gu­rul de acest gen din toa­tă Eu­ro­pa, în mi­si­u­nea de a sal­va pu­ii de urs ai WWF, ca­re vrea să con­stru­ias­că un vi­i­tor în ca­re oa­me­nii trăi­esc în ar­mo­nie cu na­tu­ra.

Da­te fi­ind ex­pe­ri­e­nțe­le tre­cu­te, în ce mă­su­ră mai cred oa­me­nii că ar­ta poa­te con­tri­bui la schim­ba­rea po­zi­ti­vă?

Ar­ta are da­to­ria de a schim­ba men­ta­li­tăți și oa­meni, e unul din­tre ro­lu­ri­le ei de că­pă­tâi. Con­ti­nuăm să fa­cem ar­tă, con­ti­nuăm să cre­dem că, aici și acum, ce­ea ce fa­cem are un im­pact.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.