COMEDIE.

Romania Libera - Friday Edition - - Progrram Tv -

Căs­ni­cia soți­lor Da­ve (Vin­ce Vau­ghn) și Ron­nie (Ma­lin Aker­man) a ajuns într-o si­tuație apa­rent fă­ră ieși­re. Do­rind să își sal­ve­ze căs­ni­cia, cei doi își in­vi­tă câți­va pri­e­teni să îi însoțe­as­că într-o ex­cur­sie de o săp­tă­mână pe o in­su­lă exo­ti­că, spe­rând să fa­că șe­di­nțe de te­ra­pie în cu­plu. Aju­nși aco­lo, con­sta­tă că ră­mâne­rea pe in­su­lă es­te con­diți­o­na­tă de frec­ven­ta­rea șe­di­nțe­lor de te­ra­pie su­sți­nu­te de fai­mo­sul „doc­tor“Mar­cel (Je­an Re­no), ca­re îi su­pu­ne la ade­vă­ra­te in­te­ro­ga­to­rii des­pre re­lația în ca­re se află. Dor­nici să se dis­tre­ze și să stea la pla­jă, cei șa­se pri­e­teni ai lui Da­ve și Ron­nie tra­ver­se­a­ză o pe­ri­oa­dă de cri­ză de­oa­re­ce sunt iri­tați de cu­ri­o­zi­ta­tea te­ra­peu­tu­lui. Într-un fi­nal des­co­pe­ră lu­cruri pe ca­re nu le știau des­pre ei sau des­pre par­te­ne­rii lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.