Isto­ria be­rii și a res­tau­ran­tu­lui Ca­ru’ cu be­re

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

Un rol im­por­tant în ce­ea ce pri­veş­te atât con­su­mul de be­re, cât şi sti­lul de via­ţă le­gat de ide­ea unei be­ră­rii în stil au­ten­tic ger­man în cen­trul Bu­cu­reş­ti­u­lui l-a avut Ca­ru’ cu be­re, ca­re re­pre­zin­tă şi o is­to­rie de suc­ces de-a lun­gul a aproa­pe 120 de ani de exis­ten­ţă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.