Bi­se­ri­ca se im­pli­că în ac­ţi­uni fi­lan­tro­pi­ce și uma­ni­ta­re

Bas­chet cu scop ca­ri­ta­bil: bi­le­tul de in­tra­re es­te o ju­că­rie

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - S Cris­tian Ha­gi

În pre­aj­ma Cră­ci­u­nu­lui, Pa­ro­hia „Sfântul Ma­re Mu­ce­nic Mi­na” din Con­sta­nța își in­ten­si­fi­că ac­ti­vi­ta­tea so­cia­lă. Astfel, până de Praz­ni­cul Naște­rii Dom­nu­lui, vor fi de­ru­la­te trei proi­ec­te.

Pri­mul din­tre ele, la ca­re pa­ro­hia es­te par­te­ner, se nu­mește „Ori­ci­ne poa­te fi Moș Cră­ci­un” și es­te inițiat de că­tre Pho­e­nix-Ști­i­nța Con­sta­nța. Până pe da­ta de 15 de­cem­brie, cre­din­ci­oșii sunt in­vi­tați să adu­că la Pa­ro­hia „Sf. Mi­na” hai­ne și ju­că­rii. Sâmbă­tă, 15 de­cem­brie,la ora 18.00,la Sa­la Spor­tu­ri­lor din Con­sta­nța se va dis­pu­ta un meci de bas­chet ca­ri­ta­bil între MK All Stars și Pho­e­nix – Ști­i­nța Con­sta­nța. În loc de bi­let de in­tra­re,spec­ta­to­rii sunt ru­gați să adu­că un ca­dou: ju­că­rie de pluș, îmbră­că­min­te sau ar­ti­co­le de igi­e­nă. To­to­da­tă,ei sunt îndem­nați să vi­nă îmbră­cați în roșu,gal­ben sau al­bas­tru pen­tru a for­ma împreu­nă un ma­re ste­ag tri­co­lor. Toa­te da­ru­ri­le co­lec­ta­te vor fi ofe­ri­te du­pă da­ta de 15 de­cem­brie. Par­te­ne­rii vor for­ma o ca­ra­va­nă și vor mer­ge în ju­deț pen­tru a le dă­rui ce­lor 167 de fa­mi­lii se­lec­ta­te,cu 486 de co­pii și 40 de bă­trâni, din ur­mă­toa­re­le sa­te: Arsa (8 fa­mi­lii, 17 co­pii), Re­mus Opre­a­nu (5 fa­mi­lii,14 co­pii),Co­na­cu (6 fa­mi­lii, 25 co­pii, 10 bă­trâni), Vârtop (20 fa­mi­lii, 60 co­pii, 30 de bă­trâni),Vâlce­le (15 fa­mi­lii, 29 co­pii), Alma­lău (9 fa­mi­lii, 21 co­pii), Car­văn (4 fa­mi­lii, 14 co­pii), Gârlița (16 fa­mi­lii, 56 co­pii), Lip­nița (15 fa­mi­lii, 30 co­pii), Ostrov (7 fa­mi­lii, 20 co­pii),Tu­fani (5 fa­mi­lii,20 co­pii), Zo­ri­le (7 fa­mi­lii,26 co­pii),Poar­ta Albă (15 fa­mi­lii, 58 co­pii) și Ga­leșu (35 fa­mi­lii, 96 co­pii).

Con­cert ex­traor­di­nar de co­lin­de

Cea de-a do­ua acți­u­ne, „Fii Pă­rin­te­le unei fa­mi­lii să­ra­ce!”, es­te iniția­tă de că­tre Pa­ro­hia „Sf. Mi­na” și are doi par­te­neri co­mer­cia­li. Până pe da­ta de 15 de­cem­brie în Bi­se­ri­ca „Sf.Mi­na” și la ca­se­le de mar­cat din Au­chan se vor co­lec­ta ali­men­te ne­pe­ri­sa­bi­le ca­re vor fi dă­ru­i­te ace­lo­rași be­ne­fi­ciari din acți­u­nea an­te­ri­oa­ră, „Ori­ci­ne poa­te fi Moș Cră­ci­un” (167 de fa­mi­lii, 486 de co­pii și 40 de bă­trâni).

Cel de-al trei­lea proi­ect, „Con­cert ex­traor­di­nar de co­lin­de”,es­te or­ga­ni­zat la Bi­se­ri­ca „Sfântul Ma­re Mu­ce­nic Mi­na” din Con­sta­nța în zi­ua de du­mi­ni­că,23 de­cem­brie,la ora 18.00. Con­cer­tul es­te su­sți­nut de că­tre Co­ra­la or­to­do­xă băr­bă­te­as­că „Armo­nia” (di­ri­jor: ar­hid. lect. univ. dr. Ion Iu­lian Du­mi­tru) și nais­tul Igor Pod­go­re­a­nu. Intra­rea es­te li­be­ră, în li­mi­ta lo­cu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, însă spec­ta­to­rii vor fi îndem­nați să îi răs­plă­te­as­că co­lin­dul în ca­drul unei co­lec­te. Ba­nii co­lec­tați vor fi fo­lo­siți de că­tre pa­ro­hie pen­tru fi­na­li­za­rea lu­cră­ri­lor la Așe­ză­mântul „Sfântul Cu­vi­os Arse­nie” din Te­chir­ghi­ol, așe­ză­mânt so­cial de­di­cat co­pi­i­lor aban­do­nați și fe­mei­lor abu­za­te. Con­stru­cția așe­ză­mântu­lui a înce­put în anul 2015 și se află la sta­di­ul de fi­ni­sa­je.

FOTO: EPA

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.