Cal­cu­le pen­tru mo­ţi­u­nea de cen­zu­ră

Opo­ziția înce­ar­că să pro­fi­te de neînțe­le­ge­ri­le din coa­lița ma­jo­ri­ta­ră

Romania Libera - Friday Edition - - Politică - S Ro­mu­lus Ge­or­ges­cu

Pen­tru a dă­râma Gu­ver­nul prin moți­u­ne de cen­zu­ră, Opo­ziția are ne­voie de spri­ji­nul UDMR, al Mi­no­ri­tăți­lor și de vo­tu­ri­le a 14 par­la­men­tari PSD.

PNL, USR și PMP au anu­nțat de­pu­ne­rea unei moți­uni de cen­zu­ră, încer­când să pro­fi­te de neînțe­le­ge­ri­le din coa­liția de gu­ver­na­re. De­pu­ne­rea moți­u­nii are loc în con­tex­tul în ca­re coa­liția PSD-ALDE și-a pi­er­dut ma­jo­ri­ta­tea în Ca­me­ra De­pu­tați­lor, lip­sin­du-le do­uă vo­turi pen­tru a nu de­pin­de de alte par­ti­de. Însă, cal­cu­le­le moți­u­nii de cen­zu­ră sunt di­fe­ri­te față de ce­le ca­re vi­ze­a­ză le­gi­le. Da­că în ca­zul le­gi­lor vo­tul se dă în fi­e­ca­re Ca­me­ră a Par­la­men­tu­lui, moți­u­nea de cen­zu­ră tre­bu­ie apro­ba­tă de ple­nul ce­lor do­uă Ca­me­re. Pen­tru ca moți­u­nea de cen­zu­ră să tre­a­că, es­te ne­voie ca Opo­ziția să strângă un to­tal de 233 de vo­turi. Par­ti­de­le ca­re au inițiat moți­u­nea au în to­tal 151 de vo­turi – PNL (93), USR (40), PMP (18). Pro Ro­mânia, par­ti­dul fos­tu­lui pre­mi­er Vic­tor Pon­ta, are 16 de­pu­tați, ce­ea ce ar du­ce to­ta­lul vo­tu­ri­lor la 166. Opo­ziția mi­ze­a­ză și pe spri­ji­nul a șa­se de­pu­tați in­de­pen­de­nți, ce­ea ce ar însem­na 172 de vo­turi. Chiar și așa, ar mai fi ne­voie de 61 de vo­turi.

Stra­te­gia UDMR

Una din țin­te­le de ne­go­ci­e­re a fost UDMR, for­mați­u­ne ca­re are 30 de se­na­tori și de­pu­tați. Însă, chiar da­că au neînțe­le­geri cu PSD, li­de­rii UDMR nu se ara­tă dis­puși să tre­a­că în ta­bă­ra Opo­ziți­ei. Pre­mi­e­rul Unga­ri­ei, Vik­tor Orban, are o re­lație de co­la­bo­ra­re cu li­de­rul PSD Li­viu Drag­nea. Inte­re­se­le Unga­ri­ei în Ro­mânia vi­ze­a­ză, prin­tre alte­le, ex­ploa­ta­rea ga­ze­lor na­tu­ra­le din Ma­rea Ne­a­gră.

UDMR pri­mește fi­na­nța­re din Unga­ria și toa­te sem­ne­le da­te de li­de­rii Uni­u­nii su­ge­re­a­ză că nu se vor dis­ta­nța de po­li­ti­ca dic­ta­tă de la Bu­da­pes­ta. Cel mai pro­ba­bil, ei vor ne­go­cia la sânge cu PSD, dar vor ră­mâne ală­turi de so­cial-de­mo­crați. De alt­fel, re­cent, au apă­rut in­for­mații po­tri­vit că­ro­ra UDMR are pro­pu­neri de mo­di­fi­ca­re a Le­gii edu­cați­ei, pe ca­re vrea să le ne­go­ci­e­ze cu ministrul de re­sort Eca­te­ri­na Andro­nes­cu. În aces­te con­diții, pa­re puțin pro­ba­bil ca UDMR să se ală­tu­re Opo­ziți­ei. O de­ci­zie ofi­cia­lă va fi, însă, lua­tă, chiar în zi­ua în ca­re se va vo­ta moți­u­nea. Chiar da­că ar obți­ne spri­ji­nul UDMR, Opo­ziția ar strânge 202 vo­turi și pen­tru adop­ta­rea moți­u­nii de cen­zu­ră ar mai fi ne­ce­sa­re încă 31 de vo­turi. Li­de­rii Opo­ziți­ei înce­ar­că să adu­ne vo­turi și din Gru­pul Mi­no­ri­tăți­lor (17), dar aceștia vo­te­a­ză, tra­diți­o­nal, ală­turi de gu­vern. Ori­cum, și cu vo­tul mi­no­ri­ta­ri­lor, Opo­ziția ar strânge doar 219 vo­turi și ar mai fi ne­voie de 14 vo­turi din zo­na PSD-ALDE. Până acum, opo­za­nții lui Drag­nea din PSD au su­sți­nut că ei nu vor vo­ta o moți­u­ne de cen­zu­ră împo­tri­va Gu­ver­nu­lui, având re­proșuri doar la adre­sa li­de­ru­lui par­ti­du­lui, nu și la adre­sa pre­mi­e­ru­lui Viorica Dăncilă.

Moți­u­nea Opo­ziți­ei

PNL, USR și PMP afir­mă, în mo­ţi­u­nea de cen­zu­ră in­ti­tu­la­tă ”Ajun­ge! Gu­ver­nul Drag­nea – Dăncilă, ruși­nea Ro­mâni­ei!” că ”Gru­pul in­fra­cți­o­nal or­ga­ni­zat, con­dus de Li­viu Drag­nea, ca­re a slă­bit sta­tul, ca să și-l su­pu­nă, într-un mo­ment în ca­re avem ne­voie să fim pu­ter­nici, azi mai mult de­cât ori­când”.

Au­to­rii moți­u­nii con­si­de­ră că pro­gra­mul de gu­ver­na­re ar tre­bui să se nu­me­as­că ”Pro­gra­mul de Gu­ver­na­re du­pă anul 2021 ...”,toa­te an­ga­ja­men­te­le fi­ind amâna­te du­pă ace­as­tă da­tă, că re­ma­ni­e­ri­le au ară­tat că pen­tru un in­com­pe­tent do­ve­dit, PSD-ALDE are cel pu­ţin alte 3-4 re­zer­ve și mai slab pre­gă­ti­te. Gu­ver­nu­lui i se re­proșe­a­ză nu­mă­rul ma­re de mi­nis­te­re (27), de se­cre­tari de stat (150) și de sub­se­cre­tari de stat (90) plă­ti­ţi re­gește. Ministrul de Inter­ne, Car­men Dan, es­te pre­zen­ta­tă ca ”ministrul ca­re a di­ri­jat bas­toa­ne­le și la­cri­mo­ge­ne­le împo­tri­va ce­tă­ţe­ni­lor pașnici”. Ministrul Agri­cul­tu­rii, Pe­tre Da­ea, es­te ca­rac­te­ri­zat drept ”gro­pa­rul zoo­teh­ni­ei ro­mânești”. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, es­te ”icoa­na la ca­re se închi­nă to­ţi con­dam­na­ţii din pe­ni­ten­cia­re și re­ci­di­viștii eli­be­ra­ţi”. ”În doi ani de zi­le ați le­gi­fe­rat pen­tru sal­va­rea de la închi­soa­re a unui sin­gur om, Li­viu Drag­nea, fă­ră să vă pe­se de vi­eți­lor ro­mâni­lor cin­stiți. Ați eli­be­rat anul tre­cut 10.000 de in­frac­tori din pușcă­rii și ați fă­cut ca ro­mânii să se te­a­mă în ca­se­le lor să nu fie tâlhă­riți și omo­râți!”, es­te unul din re­proșu­ri­le adu­se gu­ver­na­nți­lor.

Re­proșuri la adre­sa gu­ver­na­nți­lor

Ministrul Fi­nan­ţe­lor, Eu­gen Te­o­do­ro­vici, es­te cel ca­re ”încă mai con­fun­dă mi­nis­te­rul cu dis­co­te­ci­le”. ”Ați pro­mis ro­mâni­lor pros­pe­ri­ta­te, dar 52% spun că trăi­esc mai prost de­cât anul tre­cut, scum­pi­ri­le și in­flația le-au go­lit bu­zu­na­re­le pe ca­re voi pre­tin­deți, cu ci­nism, că le-ați um­plut cu bani”, su­sțin au­to­rii moți­u­nii. Un alt re­proș vi­ze­a­ză crește­rea da­to­ri­ei ță­rii noas­tre, ca­re se apro­pie de 400 de mi­liar­de de lei. Sem­na­ta­rii su­sțin că gu­ver­na­nții au con­stru­it doar do­uă șco­li, din ce­le 2.500 de uni­tăți de învăță­mânt pro­mi­se. Gu­ver­nul nu și-a res­pec­tat nici pro­mi­si­u­ni­le ca­re vi­ze­a­ză con­stru­i­rea de spi­ta­le re­gi­o­na­le, a proi­ec­te­lor de in­fras­truc­tu­ră și a ma­jo­ră­rii pen­si­i­lor. ”Înce­pând cu 1 ia­nua­rie 2019, PSD-ALDE taie în me­die cca. 102 lei pe lu­nă din pen­sia fi­e­că­rui ro­mân, drept pe ca­re pen­si­o­na­rii îl ave­au prin Le­gea pen­si­i­lor ca­re es­te încă în vi­goa­re, adi­că prin in­de­xa­rea cu 100% crește­rea pre­ţu­ri­lor și cu 50% din crește­rea sa­la­ri­u­lui me­diu brut”, afir­mă au­to­rii moți­u­nii.

Sunt cri­ti­ca­te și mo­di­fi­că­ri­le ope­ra­te la le­gi­le Justiției. ”Nu exis­tă ni­ci­un sin­gur amen­da­ment adop­tat, așa cum nu exis­tă o sin­gu­ră mă­su­ră lua­tă ca­re să tin­dă să pro­te­je­ze inte­re­se­le ce­tă­ţe­a­nu­lui onest, inte­re­se­le ce­tă­ţe­a­nu­lui vic­ti­mă. Toa­te mo­di­fi­că­ri­le nor­ma­ti­ve sunt adop­ta­te, toa­te mă­su­ri­le sunt lua­te doar pen­tru a pro­te­ja inte­re­se­le in­frac­to­ri­lor, și toa­te au în cen­tru doar inte­re­se­le de grup ale lui Drag­nea și aso­cia­ţii”, su­sțin au­to­rii moți­u­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.