În cău­ta­rea lui Moș Cră­ci­un!

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Io­nuț Cri­văț

Pe ne­si­mți­te se la­să se­a­ra și se aprind lu­mi­ni­le, tran­sfor­mând toa­tă Piața Con­sti­tuți­ei într-o imen­să man­tie de ma­gi­cian ca­re a încur­cat poți­u­ni­le într-o ex­plo­zie de lu­mini și cu­lori.

Pe o vre­me crânce­nă, când par­că nin­ge, par­că plo­uă, ori amândo­uă oda­tă, îno­tând prin zloa­tă, puțini vi­zi­ta­tori – lu­mea e încă la ser­vi­ciu – își fac apa­riția, ti­mid, în Târgul de Cră­ci­un or­ga­ni­zat în Piața Con­sti­tuți­ei, la poa­le­le mă­reței ca­se de odih­nă a po­li­ti­ci­e­ni­lor. Tu ești aco­lo cu tre­a­bă, faci un re­por­taj (sau încerci să faci, având în ve­de­re lip­sa re­cu­zi­tei și vre­mea de afa­ră, să fo­to­gra­fi­e­zi), dar ei cu ce au greșit?! Te învârți în stânga și-n dre­ap­ta, stai de vor­bă cu vânză­to­rii de la că­suțe­le din lemn fru­mos împo­do­bi­te și or­na­te cu glo­bu­lețe, cren­guțe de brad, ghir­lan­dă și be­te­a­lă, scli­pici și ză­pa­dă ar­ti­fi­cia­lă.

Unii apa­tici, țo­păind înfri­gu­rați în ju­rul imen­se­lor gră­ta­re și tă­vi cu pre­pa­ra­te „de dul­ce“și căr­nuri ale­se, per­pe­lin­du-le la foc iu­te și la ca­re se încăl­zesc, alții cu chef de vor­bă în aștep­ta­rea muște­ri­i­lor, dar ma­jo­ri­ta­tea de­ge­rați și mu­rați de atâta ume­ze­a­lă, îți pre­zin­tă ofer­ta, te îmbie cu tur­tă dul­ce, șo­rici de porc la 10 lei su­ta de gra­me, fi­de­luțe de ure­chi de porc pârli­te la foc de paie. Lângă, mus­tind de aro­me, sar­mă­luțe fi­er­te în vin – 12 lei/100 g, fa­so­le cu ci­o­lan afu­mat – 16 lei/po­rție, to­chi­turi, po­meni ale por­cu­lui – 10 lei/100 g, pas­tra­mă de oaie – 12 lei/100 g, cârnați de porc, oaie, vi­tă, us­cați, afu­mați, proas­peți sau sleiți de gră­si­me, slă­ni­nuțe și cos­tițe ca­re se le­a­gă­nă du­i­os în vânt, ju­mări cro­can­te – 10 lei/100 g, ce mai, o ne­bu­nie cu­li­na­ră.

Vi­nul fi­ert pu­ne sânge­le și târgul în mișca­re

Du­pă un vin fi­ert, dul­ce­a­crișor, ru­bi­niu și îmbă­tat cu mi­ro­de­nii (6 lei pa­ha­rul, ori 15 lei la ca­nă, dar ră­mâi cu ul­ci­ca), băut pe ne­ră­su­fla­te, par­că nu mai nin­ge așa de ta­re, îți e ușor mai bi­ne, par­că nici fri­gul nu mai înțe­a­pă, s-a încăl­zit și apa din bo­canci. Îți mai vii în fi­re, iar încet-încet apar și vi­zi­ta­to­rii. Pă­ri­nți cu co­pii, bu­nici cu co­pii sau ti­neri îndră­gos­tiți măr­tu­ri­sin­du-și iu­bi­rea cu înghiți­turi mici din vi­nul abu­rind, mu­tând pa­ha­rul din­tr-o mână într-alta pen­tru a se încăl­zi. Toc­mai au ieșit de la fa­cul­ta­te, sunt înfri­gu­rați, cu ca­pul plin de cur­suri, dar bu­cu­roși și pă­tru­nși de spi­ri­tul Cră­ci­u­nu­lui ca­re stă să vi­nă. Pe ne­si­mți­te se la­să se­a­ra și se aprind lu­mi­ni­le, tran­sfor­mând toa­tă Piața Con­sti­tuți­ei într-o imen­să man­tie de ma­gi­cian ca­re a încur­cat poți­u­ni­le într-o ex­plo­zie de lu­mini și cu­lori.

Pe ge­nun­chii Moșu­lui...

S-au aprins lu­mi­ni­le și în stau­lul ca­re pre­zin­tă sce­na naște­rii Mântu­i­to­ru­lui, fru­mos ima­gi­na­tă cu păs­tori și ma­gi, cu Io­sif și Ma­ria ală­turi de ies­lea sfântă, încon­ju­ra­tă de ne­cu­vântă­toa­re­le mar­to­re și ele la ma­gi­cul mi­ra­col. Bun pri­lej de po­ze și de ipo­te­ze. Câte­va fe­te, im­pre­si­o­na­te de cum pi­că lu­mi­na pe ele, ies­le și Ca­sa Po­po­ru­lui, nu mai pri­di­de­au cu sel­fie-uri și blitz-uri­le smar­tpho­neu­ri­lor.

– Fa­tă, cum să stau? Se ve­de și ăla cu bar­bă din spa­te? Să mă prin­zi și cu oi­le, că vre­au să pun pe Fa­ce­book!

Ace­e­ași fre­ne­zie, ace­e­ași îmbul­ze­a­lă la po­ze și lângă im­pre­si­o­nan­tul brad de 30 de me­tri. Ală­turi, într-o lar­mă de ne­des­cris, pri­chin­deii țo­păiau, își tră­ge­au bu­ni­cii și pă­ri­nții de pal­toa­ne.

– Ma­mi, ta­ti, ui­te-l pe Moșu’! Buni, vre­au la Moșu’!

Într-ade­văr, oda­tă cu lă­sa­rea se­rii se des­chi­de și Ca­sa lui Moș Cră­ci­un! O ca­să de po­ves­te un­de Moșul, încon­ju­rat de spi­ri­duși și el­fi, așe­zat într-un ji­lț lângă brad, îi aște­ap­tă pe cei mici, pen­tru o po­ves­te, o po­e­zie, un gând fru­mos și un ho-ho-ho zdra­văn! Venit toc­mai din La­po­nia!

– Alo, hei! Dum­nea­voas­tră un­de vă du­ceți? Nu sun­teți prea ma­re ca să mai stați pe ge­nun­chi la Moș Cră­ci­un? – ne ate­nți­o­nea­ză, cu umor, o spi­ri­dușă dră­guță sau un/o elf (în lim­ba ro­mână exis­tă doar sin­gu­lar mas­cu­lin pen­tru acest cu­vânt – la fe­mi­nin ar ieși altce­va ci­tit pe si­la­be).

– La­să-l, dom­nu’ fa­ce fo­to­gra­fii – ne sa­re ci­ne­va, tot din Ca­sa Moșu­lui, în apă­ra­re. Dar, vă ru­găm, fă­ră blitz!

Îi mu­lțu­mim gaz­dei că ne-a ate­nți­o­nat, ne scu­zăm. Fă­ră blitz, ca la Lu­vru, dar du­pă ce am tras vreo do­uă­zeci de po­ze în încă­pe­rea slab lu­mi­na­tă – pen­tru a crea efec­tul de ma­gie, po­ves­te, săr­bă­toa­re – de-i li­că­re­au Moșu­lui ochii pre­cum

ste­luțe­le din brad.

Împo­do­bi­tul bra­du­lui, în fun­cție de ten­di­nțe­le mo­dei!

La ma­re cău­ta­re în Târgul de Cră­ci­un sunt de­co­rați­u­ni­le pen­tru brad, glo­buri atent meșteșu­gi­te, pic­ta­te ma­nual, Moși-Cră­ci­un de­li­cați și di­ver­se fi­gu­ri­ne te­ma­ti­ce, su­per­be și uni­ce de-a drep­tul, ca­re ar ară­ta gro­zav în bra­dul dum­nea­voas­tră de aca­să, dar ca­re ajung la câte­va su­te de lei bu­ne. Asta pen­tru ci­ne are brad. Ca o pa­ran­te­ză, de neînțe­les es­te, to­tuși, goa­na ne­bu­nă din aces­te zi­le prin ma­ri­le mar­ke­turi, ma­ga­zi­ne, pi­ețe și până în pră­vă­li­i­le din sca­ra blo­cu­lui du­pă de­co­rați­uni. Adi­că glo­buri, be­te­a­lă, ste­luțe. Bi­ne, se mai stri­că o in­sta­lație, așa e și fă­cu­tă, să nu prin­dă Cră­ci­u­nul vi­i­tor. Dar, du­pă săr­bă­tori, oda­tă cu bra­dul doar nu arunci și glo­bu­ri­le. Ace­as­tă di­le­mă ne-a re­zol­vat-o un cli­ent mai ra­fi­nat, un con­nais­seur.

De la an la an sunt alte ten­di­nțe în ma­te­rie de de­co­rați­uni, de mo­dă, evi­dent. Expri­ma­rea poa­te fi și ab­strac­tă! Așa o fi, și n-ar fi de mi­ra­re ca, în câți­va ani, în loc de glo­buri și înge­rași cu lu­mână­rici să agățăm în brad bu­jii de mo­tor.

Pen­tru un ca­dou dră­guț, pe ca­re vrei să-l dă­ru­i­ești ce­lor dra­gi, ai de un­de ale­ge – și ca preț, și ca pro­dus. Un pic mai pi­pe­ra­te sunt pro­du­se­le han­dma­de, mai di­chi­si­te, splen­di­de, dar și ce­ra­mi­ca tra­diți­o­na­lă pe ca­re ți-e te­a­mă s-o atin­gi. Cu mâi­ni­le îngheța­te, îți sca­pă vreo stra­chi­nă pe jos de plă­tești și ro­tați­i­le roții ola­ru­lui.

Târgul de Cră­ci­un al Ca­pi­ta­lei, des­chis zil­nic între ore­le 10.00–22.00, își aște­ap­tă vi­zi­ta­to­rii la con­cer­te­le și spec­ta­co­le­le ce­lor mai apre­ciați ar­tiști, un târg tra­diți­o­nal cu 129 de că­suțe cu de­co­rați­uni și pro­du­se de se­zon, o des­fă­ta­re gas­tro­no­mi­că un­de poți de­gus­ta pre­pa­ra­te ro­mânești au­ten­ti­ce, la ca­re se adau­gă pa­ti­noa­rul în aer li­ber, ca­ru­se­lul pen­tru co­pii, dar și Ca­sa lui Moș Cră­ci­un. Târguri si­mi­la­re s-au mai des­chis la Si­biu (Târgul de Cră­ci­un din Si­biu fi­ind cu­nos­cut drept „cel mai inter­nați­o­nal“târg din Ro­mânia), Cluj-Na­po­ca, Ti­mișoa­ra, Brașov, Ora­dea, Pia­tra Ne­a­mț.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.