„Andre­ea“

Andre­ea es­te o fe­ti­ţă dră­gă­lașă și cu­ri­oa­să, ca­re des­co­pe­ră – con­co­mi­tent cu mi­cii săi ci­ti­tori – lu­mea încon­ju­ră­toa­re.

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Do­do Ni­ţă

Andre­ea es­te o fe­ti­ţă dră­gă­la­şă şi cu­ri­oa­să, ca­re des­co­pe­ră – con­co­mi­tent cu mi­cii săi ci­ti­tori - lu­mea încon­ju­ră­toa­re.Andre­ea – ca­re în Bel­gia,ţa­ra sa de ori­gi­ne, se nu­meş­te Mar­ti­ne - s-a năs­cut în 1954, din pe­ni­ţa scri­i­to­ru­lui Gil­bert De­la­haye şi din pen­su­la ar­tis­tu­lui Mar­cel Mar­li­er.

Ca ori­ce co­pil de vârsta sa, se joa­că – cu pri­e­te­ne­le sau cu că­ţe­lul Lu­li –, mer­ge la școa­lă, ia lec­ţii de dans și de înot, îl aște­ap­tă pe

Moș Cră­ci­un. Împreu­nă cu ma­ma sa mer­ge la cum­pă­ră­turi, gă­tește, are gri­jă de su­ri­oa­ra ei nou-năs­cu­tă. Cu fra­te­le ei, Andrei, se plim­bă cu bi­ci­cle­ta, ia lec­ţii de echi­ta­ţie, mer­ge în vi­zi­tă la gră­di­na zoo­lo­gi­că, la circ, la te­a­tru, la ope­ră și ba­let.

Andre­ea că­lă­to­rește cu tre­nul, cu ba­lo­nul, dar și cu avi­o­nul. Voia­je­a­ză și în străi­nă­ta­te, și se pa­re că Ita­lia es­te ţa­ra ca­re îi pla­ce cel mai mult: aco­lo va vi­zi­ta Ro­ma și Ve­ne­ţia.

Andre­ea es­te fe­ti­ţa cu­min­te, dar și ener­gi­că, cu­ri­oa­să și cu spi­rit de ini­ţia­ti­vă, pe ca­re ori­ce fa­mi­lie și-ar dori s-o ai­bă.

Așa că nu va mi­ra pe ni­meni să afle că pes­te 100 de mi­li­oa­ne de ci­ti­tori din lu­mea între­a­gă din trei ge­ne­ra­ţii di­fe­ri­te – e drept, mai mult fe­te de­cât băi­e­ţi – i-au cum­pă­rat căr­ţi­le cu pe­ri­pe­ţii.

Andre­ea – ca­re în Bel­gia, ţa­ra sa de ori­gi­ne, se nu­mește Mar­ti­ne – s-a năs­cut în 1954 din pe­ni­ţa scri­i­to­ru­lui Gil­bert De­la­haye și din pen­su­la ar­tis­tu­lui Mar­cel Mar­li­er.

Mar­li­er prac­ti­că un de­sen re­a­list, iar du­pă ce s-a dez­bă­rat de in­fluen­ţe­le lui Dis­ney, chiar su­pra­re­a­list, de­se­nând mi­nu­ţi­os chi­pu­ri­le per­so­na­je­lor, hai­ne­le aces­to­ra, lu­cru­ri­le și obi­ec­te­le ca­re le încon­joa­ră, ca­se, au­to­mo­bi­le, avi­oa­ne, bărci cu pânze etc.

De mul­te ori na­tu­ra es­te cen­trul pre­o­cu­pă­ri­lor sa­le, și atunci de­se­nea­ză mi­nu­na­te pei­sa­je sau ani­mă­lu­ţe pe ca­re le îndră­gești pe loc. Mar­li­er a de­se­nat-o pe Andre­ea/Mar­ti­ne cu o vârstă ne­de­fi­ni­tă, cu­prin­să între 8 și 12 ani, com­bi­nând tră­să­tu­ri­le mai mul­tor fe­ti­ţe din an­tu­ra­jul său. Spre de­o­se­bi­re de per­so­na­je­le de ben­zi de­se­na­te pe ca­re, de ce­le mai mul­te ori, au­to­rii suc­ce­si­vi le de­se­nea­ză îmbră­ca­te în ace­le­ași hai­ne (uni­for­me) vre­me de zeci de ani, de­se­na­to­rul îi schim­bă hai­ne­le Andre­ei pe­ri­o­dic, du­pă mo­dă și în func­ţie de ano­tim­puri, de la fus­ti­ţe și ro­chi­ţe la blu­gi și o va­ri­e­ta­te nes­fârși­tă de tri­co­uri și blu­zi­ţe. Plus că o „piap­tă­nă“de fi­e­ca­re da­tă alt­fel. Aces­te schim­bări, pre­cum și te­me­le uni­ver­sal va­la­bi­le abor­da­te în căr­ţi­le sa­le ex­pli­că de ce ge­ne­ra­ţii di­fe­ri­te de ci­ti­tori/ci­ti­toa­re con­ti­nuă să îndră­ge­as­că pe­ri­pe­ţi­i­le fa­mi­lia­re ale ce­le­brei fe­ti­ţe… de hârtie!

Mar­cel Mar­li­er, „pă­rin­te­le“Andre­ei, s-a năs­cut la Her­se­aux, o co­mu­nă din Bel­gia, pe 18 noi­em­brie 1930. Ta­len­tul său ex­cep­ţi­o­nal s-a ma­ni­fes­tat foar­te de­vre­me, Mar­cel de­se­nând tot ce ve­dea în apro­pi­e­rea sa. Pă­rin­ţii l-au încu­ra­jat, ast­fel încât nici nu ter­mi­na­se li­ceul că a fost an­ta­mat de o mi­că edi­tu­ră să ilus­tre­ze ma­nua­le și căr­ţi re­li­gi­oa­se.

A fost re­mar­cat însă de cu­nos­cu­ta edi­tu­ră Cas­ter­man, ca­re, la vârsta de 21 de ani, i-a ofe­rit un con­tract de ex­clu­si­vi­ta­te, iar Mar­li­er va ono­ra acest con­tract vre­me de aproa­pe 60 de ani, până la moar­tea sa (sur­veni­tă pe 18 ia­nua­rie 2011, la To­ur­nai).

În 1954 de­ma­re­a­ză cea mai ce­le­bră din­tre se­ri­i­le sa­le, „Mar­ti­ne“– o fe­ti­ţă pre­a­do­les­cen­tă, dră­gu­ţă și cu­ri­oa­să (tex­te scri­se de Gil­bert De­la­haye, iar ulte­ri­or de pro­priu-i fiu, Je­an-Lo­u­is Mar­li­er). 60 de al­bu­me mag­ni­fic ilus­tra­te.

În cei aproa­pe 60 de ani de ac­ti­vi­ta­te a gra­fi­cia­nu­lui, se­ria „Mar­ti­ne“se va vin­de în 65 mi­li­oa­ne de exem­pla­re în lim­ba fran­ce­ză și în 35 mi­li­oa­ne de exem­pla­re în alte 30 de lim­bi, in­clu­siv în ro­mânește.

Înce­pând din 1969, a cre­at o a do­ua se­rie, „Je­an-Lou et Sop­hie“(12 al­bu­me la ca­re a sem­nat atât tex­te­le, cât și de­se­ne­le), în ca­re doi co­pii, fra­te și so­ră, in­te­rac­ţi­o­nea­ză cu na­tu­ra și ani­ma­le­le săl­ba­ti­ce.

Pen­tru că abor­dau ex­clu­siv te­ma­ti­ca co­pi­lă­ri­ei, fă­ră in­ter­fe­ren­ţe ide­o­lo­gi­ce „ca­pi­ta­lis­te“, edi­tu­ri­le din Ro­mânia so­cia­lis­tă și Iu­gos­la­via au edi­tat foar­te de­vre­me al­bu­me­le de­se­na­te de Mar­cel Mar­li­er (adap­tând însă nu­me­le per­so­na­je­lor: Mar­ti­na, Ma­ria­na, Andre­ea).

Pri­me­le do­uă al­bu­me au apă­rut în 1966 la Edi­tu­ra Ti­ne­re­tu­lui: „Ștren­gă­rel – pi­soiașul mi­ti­tel“, text de Lu­ci­en­ne Ervil­le; „Mar­ti­na la gră­di­na zoo­lo­gi­că“, text de Gil­bert De­la­haye.

Ur­mă­toa­re­le do­uă vor fi pu­bli­ca­te de Edi­tu­ra Li­ber­ta­tea din Pan­ce­vo (Iu­gos­la­via), tot în ro­mânește – pen­tru mi­no­ri­ta­tea ro­mână din Ba­na­tul sârbesc: „Mișu și Ma­ria­na în pă­du­re“(„Je­an-Lou et Sop­hie dans la fo­rêt“); „Mi­ca Mă­mi­că“.

Du­pă că­de­rea co­mu­nis­mu­lui, doi edi­tori ar­de­leni vor pre­lua ini­ţia­ti­va pu­bli­că­rii căr­ţi­lor lui Mar­li­er la noi în ţa­ră. Ast­fel, Edi­tu­ra Aqu­il­la din Ora­dea a pu­bli­cat vo­lu­me­le: „Je­an-Lou și So­fie în gră­di­na li­li­pu­ta­ni­lor“– 1994; „Aven­turi în ţări fer­me­că­toa­re“, reu­nind trei po­ves­tiri: „Mi­hai și Mi­ha­e­la în gră­di­nă“, „Mi­hai și Mi­ha­e­la în in­su­la lu­mi­nii“, „Mi­hai și Mi­ha­e­la la mun­te“– 1995.

În anul 2005, Edi­tu­ra Crișan din De­va va pu­bli­ca nu mai pu­ţin de opt mi­nu­na­te al­bu­me cu pe­ri­pe­ţi­i­le Andre­ei: „Andre­ea la școa­lă“, „Andre­ea se mu­tă“, „Andre­ea și aju­to­rii de bu­că­tari“, „Andre­ea și mă­gă­rușul“, „Andre­ea și pri­e­te­na ei, vră­bi­u­ţa“, „Andre­ea – Lec­ţia de de­sen“, „Andre­ea – Sur­pri­za“, „Andre­ea în ţa­ra po­vești­lor“.

În anul 2017, Edi­tu­ra Crișan re­vi­ne cu alte 12 po­ves­tiri, reu­ni­te în do­uă vo­lu­me:

• „Andre­ea şi Lu­li – Po­veş­ti încântă­toa­re, înain­te de cul­ca­re“con­ţi­ne: „La gră­di­na zoo­lo­gi­că“, „Că­lă­to­ria cu avi­o­nul“, „Dra­gos­te pen­tru po­nei“, „Ho­ţo­ma­nii din gră­di­nă“, „Îmi iu­besc fră­ţi­o­rul“, „Dă­da­că“;

• „Andre­ea şi Lu­li – Po­ves­tiri de noap­te bu­nă, de ci­tit sub clar de Lu­nă“con­ţi­ne: „Arca lui Noe“, „Andre­ea l-a pi­er­dut pe Lu­li“, „Ve­ci­na mea, vră­ji­toa­rea“, „O zi de mi­er­curi… mai alt­fel“, „Noap­tea de Cră­ci­un“.

Deși cre­a­to­rii săi, Gil­bert De­la­haye și Mar­cel Mar­li­er, s-au stins din via­ţă, Andre­ea trăi­ește în pa­gi­ni­le a 60 de fru­moa­se po­ves­tiri gra­fi­ce ne­mu­ri­toa­re. Ele re­pre­zin­tă ce­le mai fru­moa­se ca­do­uri pe ca­re Moș Cră­ci­un le poa­te adu­ce co­pi­i­lor cu­min­ţi.

Cri­ti­cul și is­to­ri­cul de ban­dă de­se­na­tă Do­do Ni­ţă re­vi­zi­te­a­ză pen­tru co­pi­ii de azi po­vești­le și per­so­na­je­le ca­re au fas­ci­nat ge­ne­ra­ţii între­gi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.