Das Haus: Trăi­ește cum ai chef

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea - Ion Dia­man­di

La Târgul Imm (Koln, 14-20 ia­nua­rie 2019), proi­ec­tul Das Haus – Inte­ri­or on „Sta­ge“a fost încre­di­nțat de­sig­ne­ri­lor Ka­te și Jo­el Booy de la stu­di­o­ul Tru­ly Tru­ly. Vi­zi­u­nea per­so­na­lă a ca­sei con­tem­po­ra­ne pe ca­re au proi­ec­tat-o pen­tru ace­as­tă ex­po­ziție se nu­mește “Trăi­ește cum ți-e che­ful”, și es­te un con­cept or­ga­nic și flu­id ce are în cen­tru bu­că­tă­ria, ca loc de reu­ni­u­ne a între­gii fa­mi­lii.

În fi­e­ca­re an, Imm Co­log­ne pre­zin­tă vi­zi­u­nea per­so­na­lă a unor re­nu­mi­ţi de­sig­neri re­fe­ri­tor la ca­sa con­tem­po­ra­nă ide­a­lă pri­vi­tă prin pris­ma or­ga­ni­ză­rii in­te­ri­oa­re, mo­bi­li­e­ru­lui și sti­lu­lui de via­ţă. Pe o su­pra­fa­ţă de 180 de me­tri pă­tra­ţi proi­ec­tul “Das Haus – Inte­ri­or on Sta­ge” va fi re­a­li­zat la edi­ţia de anul vi­i­tor (14-20 ia­nua­rie) con­form pla­nu­ri­lor de­sig­ne­ri­lor Ka­te și Jo­el Booy de la stu­di­o­ul Tru­ly Tru­ly, aceștia de­cla­rând că văd proi­ec­tul ca pe o opor­tu­ni­ta­te pri­vind răs­pun­sul re­la­tiv la mo­dul în ca­re con­si­de­ră că se re­a­li­ze­a­ză în pre­zent lo­cu­i­rea și se gă­sesc alter­na­ti­ve. “Ca­sa dez­vol­ta­tă în proi­ect va fi in­vi­tan­tă - o ba­lan­ţă între un spa­ţiu ab­stract și unul cald”, spun cei doi de­sig­neri ca­re au fon­dat stu­di­o­ul Tru­ly Tru­ly în 2014 și au re­a­li­zat pro­du­se de ex­cep­ţie (obi­ec­te pen­tru in­te­ri­oa­re, ilu­mi­nat, tex­ti­le etc.) pen­tru bran­duri ca Ta­chini, Dex­ter, Ikea și Ra­kum­ba. Orga­ni­za­to­rii ex­po­zi­ţi­ei, Mes­se Koln, con­si­de­ră că ale­ge­rea ce­lor doi de­sig­neri des­chi­de noi per­spec­ti­ve și op­ţi­uni de lo­cu­i­re.

Ca­sa-de­sign și or­ga­ni­za­re

Proi­ec­tul Das Haus 2019 si­mu­le­a­ză o ca­să fă­ră pe­re­ţi in­te­ri­ori, cu 4 zo­ne ca­re fu­zi­o­nea­ză, între ele dis­tin­gându-se una de re­tra­ge­re, alta de se­ni­nă­ta­te, pre­cum și cea ac­ti­vă. Sco­pul de­cla­rat es­te de a crea un spa­ţiu de lo­cu­it des­tul de fle­xi­bil pen­tru a su­por­ta mo­di­fi­că­ri­le în sta­rea de via­ţă a lo­ca­ta­ri­lor și de a se adap­ta per­ma­nent ne­voi­lor. “Ne-am gândit din greu la ce se do­rește de la o ca­să per­fec­tă, ce aștep­tări sunt. Pe de altă par­te, a fost o ex­pe­ri­en­ţă uni­că de a proi­ec­ta atât încă­pe­rea, cât și mo­bi­li­e­rul, să ne gândim la ca­na­pe­aua ca­re se po­tri­vește exact încă­pe­rii ast­fel încât ca­sa să se păs­tre­ze uni­ta­tea con­cep­tu­lui ge­ne­ral”, spun de­sig­ne­rii.

Orga­ni­za­rea ca­sei se ba­ze­a­ză pe flu­i­di­ta­te, ne­fi­ind o se­pa­ra­re stric­tă între li­ving, spa­ţiu de lu­cru sau dor­mi­tor. Ace­as­ta se fa­ce cu dra­pe­rii drep­te și opa­ce. Bu­că­tă­ria es­te în cen­tru, un spa­ţiu al bu­cu­ri­ei, fo­cu­sul ne­fi­ind pe efi­ci­en­ţă, ci pe ide­ea de a fi împreu­nă. Fron­tul es­te din ma­te­rial tex­til, ca­sa având ast­fel un rol in­vi­ta­ţi­o­nal. Ori­ce și ori­un­de es­te po­si­bil, fi­e­ca­re lo­ca­tar pu­tând să-și ale­a­gă lo­ca­ţia și ac­ti­vi­ta­tea con­form stă­rii de spi­rit, pu­tându-se ast­fel bu­cu­ra de gă­tit, ci­tit sau gră­di­nă­rit, de exem­plu. Pen­tru a oferi o ast­fel de am­bian­ţă au fost fo­lo­si­te di­fe­ri­te ma­te­ria­le și tex­turi cal­de și tac­ti­le. A fost de ase­me­nea cre­at și un spa­ţiu pri­vat ver­de de di­men­si­uni re­la­tiv mici, cu pe­re­ţii for­ma­ţi din plan­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.