Cum or­ga­ni­za­ţi pe­tre­ce­rea de Re­ve­li­on

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea -

Fie că es­te vor­ba des­pre o ma­să în fa­mi­lie, un eveni­ment fes­tiv sau ma­sa noas­tră zil­ni­că, ser­vi­rea ei re­pre­zin­tă și un pri­lej de întâlni­re, de con­ver­sa­ţie, o pau­ză de la ac­ti­vi­tă­ţi­le și înda­to­ri­ri­le co­ti­di­e­ne – așa­dar, o „oca­zie spe­cia­lă“.

Mai ales în ace­as­tă pe­ri­oa­dă a anu­lui, exis­tă me­se ca­re tre­bu­ie să ai­bă cu ade­vă­rat un aer de săr­bă­toa­re. Cum fa­cem asta? Por­nim de la re­gu­li ele­men­ta­re! Înain­te de toa­te, dum­nea­voas­tră, gaz­da, tre­bu­ie să fi­ţi re­la­xa­tă și bi­ne­dis­pu­să pen­tru a tran­smi­te și in­vi­ta­ţi­lor sta­rea de bi­ne. Așa că ave­ţi gri­jă ca to­tul să fie plă­nu­it din timp și aran­jat co­res­pun­ză­tor pen­tru a eli­mi­na gri­ji­le ce vin oda­tă cu înda­to­ri­ri­le de gaz­dă. În fe­lul aces­ta toa­tă lu­mea se poa­te bu­cu­ra de ma­sa fru­mos aran­ja­tă, de mânca­rea gus­toa­să și în pri­mul rând de o com­pa­nie plă­cu­tă.

Orga­ni­za­rea și aran­ja­rea me­sei

Cu si­gu­ran­ţă cu­noaște­ţi re­gu­li­le de ba­ză le­ga­te de nu­mă­rul și po­zi­ţi­o­na­rea far­fu­ri­i­lor, a pa­ha­re­lor și a ta­câmu­ri­lor în func­ţie de fe­lu­ri­le de mânca­re ser­vi­te, însă es­te im­por­tant de ști­ut și fap­tul că ace­as­tă or­ga­ni­za­re a me­sei tre­bu­ie să asi­gu­re fi­e­că­rui in­vi­tat un spa­ţiu mi­nim de 50 cm pen­tru a-i oferi con­fort și li­ber­ta­te de mișca­re.

Pen­tru că fi­e­ca­re amă­nunt con­te­a­ză, un de­ta­liu ce nu tre­bu­ie tre­cut cu ve­de­rea în de­mer­sul nos­tru de a re­a­li­za un aran­ja­ment reușit es­te și fa­ţa de ma­să. Fie că es­te al­bă, viu co­lo­ra­tă, bro­da­tă sau cu im­pri­meuri, ea con­tri­bu­ie sem­ni­fi­ca­tiv la de­co­rul pe ca­re ur­mă­rim să îl cre­ăm. Da­că es­te lun­gă, vă su­ge­răm să o prin­de­ţi din loc în loc cu bri­de mas­ca­te cu di­fe­ri­te or­na­men­te. Acest lu­cru are efect es­te­tic, dar și prac­tic, de­oa­re­ce in­vi­ta­ţii își pot mișca pi­ci­oa­re­le în voie.

Pen­tru că es­te vor­ba des­pre un aran­ja­ment fes­tiv, tre­bu­ie să vă ca­na­li­za­ţi aten­ţia asu­pra ace­lor ele­men­te ca­re im­pun no­ta de săr­bă­toa­re. Dar nu vă gândi­ţi ex­clu­siv la de­co­ra­ţi­uni și im­pri­meuri, ci ani­ma­ţi aran­ja­men­tul prin fe­lul în ca­re pot fi plia­te sub di­fe­ri­te for­me și prin­se fie cu ine­le spe­cia­le (din di­ver­se ma­te­ria­le și de di­fe­ri­te cu­lori), fie le­ga­te cu pan­glici, măr­ge­le sau alte or­na­men­te spe­ci­fi­ce eveni­men­tu­lui. Și ac­ce­so­ri­i­le ab­so­lut ne­ce­sa­re unei me­se, pre­cum ve­se­la, ta­câmu­ri­le, pa­ha­re­le, pot fi ale­se pen­tru a su­bli­nia te­ma eveni­men­tu­lui. Deci ce­ea ce tre­bu­ie să fa­ce­ţi es­te să ave­ţi o idee co­e­ren­tă de la ca­re să ple­ca­ţi și să coor­do­na­ţi res­tul ele­men­te­lor pen­tru a o pu­ne „în sce­nă“.

Aran­ja­men­te flo­ra­le

Din­tr-un de­cor de săr­bă­toa­re flo­ri­le sunt ne­lip­si­te. Na­tu­ra­le sau us­ca­te, în func­ţie de se­zon și pre­fe­rin­ţe, aces­tea pot fi așe­za­te câte una în drep­tul fi­e­că­rui in­vi­tat (chiar și di­rect pe ma­să) sau cen­tral în ca­zul unui aran­ja­ment flo­ral ca­re, aten­ţie, nu tre­bu­ie să stânje­neas­că co­mu­ni­ca­rea vi­zua­lă între in­vi­ta­ţi. Se poa­te op­ta pen­tru o cro­ma­ti­că în ton cu cea a ve­se­lei ori a fe­ţei de ma­să sau pen­tru un acord sub­til între cu­lo­ri­le de an­sam­blu ale încă­pe­rii și bu­che­tul de flori. Tre­bu­ie evi­ta­te pe cât po­si­bil flo­ri­le cu un par­fum prea pro­nun­ţat, pen­tru a nu își ames­te­ca aro­ma cu cea a mâncă­rii.

Lu­mânări și sfeșni­ce

Un alt in­gre­di­ent in­dis­pen­sa­bil unui aran­ja­ment fes­tiv sunt lu­mână­ri­le.

Aces­tea, pe lângă fap­tul că încăl­zesc at­mos­fe­ra și cre­e­a­ză efec­te de lu­mi­nă, pot fi fo­lo­si­te și pen­tru a in­tro­du­ce ac­cen­te de cu­loa­re. Ele pot com­ple­ta an­sam­blul me­sei in­di­fe­rent de for­ma pe ca­re o au, de su­por­tul fo­lo­sit, de po­zi­ţi­o­na­re și di­men­si­uni. Fi­rește că pen­tru un eveni­ment spe­cial sunt in­di­ca­te sfeșni­ce ele­gan­te, ca­re să am­pli­fi­ce no­ta ge­ne­ra­lă a de­co­ru­lui, însă asta nu înse­am­nă că, în func­ţie de te­ma ale­a­să, nu pu­te­ţi ale­ge și alte ti­puri de su­por­turi.

O altă idee po­tri­vi­tă pen­tru o ma­să de săr­bă­toa­re sunt car­to­nașe­le pe ca­re sunt scri­se nu­me­le in­vi­ta­ţi­lor. Pe lângă ro­lul or­ga­ni­za­to­ric pe ca­re îl au, aces­tea pot avea și un efect vi­zual foar­te plă­cut, da­că au for­me apar­te sau cu­lori po­tri­vi­te.

De­co­ra­rea me­sei

O aten­ţie spe­cia­lă tre­bu­ie acor­da­tă de Re­ve­li­on pla­to­u­ri­lor cu fe­lu­ri­le de mânca­re, cur­ca­nul or­nat cu por­to­ca­le, roșii Cher­ry și sa­la­tă ver­de cre­a­ţă, ca­re fa­ce par­te in­te­gran­tă din de­co­rul de săr­bă­toa­re fi­ind un foar­te bun exem­plu.

Pen­tru de­co­ra­rea me­sei es­te im­por­tant să vă ale­ge­ţi o te­mă, pa­le­ta de cu­lori fi­ind de­o­se­bit de im­por­tan­tă în acest caz. Înain­te de a achi­zi­ţi­o­na ac­ce­so­ri­i­le ne­ce­sa­re aran­ja­men­tu­lui, ve­ri­fi­cați da­că ave­ţi de­ja ele­men­te ca­re să se po­tri­ve­as­că ideii. De exem­plu, pu­te­ţi fo­lo­si un set de ve­se­lă pe ca­re îl ave­ţi de­ja, însă cu con­di­ţia să fie în ton sau într-o cu­loa­re neu­tră. În fe­lul aces­ta ve­ţi eco­no­mi­si bani și vă ve­ţi pu­tea ca­na­li­za pe res­tul ac­ce­so­ri­i­lor me­ni­te să con­tu­re­ze de­co­rul.

Pu­te­ţi să mer­ge­ţi pe ide­ea unei me­se spec­ta­cu­loa­se, te­a­tra­le. În acest scop pu­te­ţi adu­ce pe ma­să ce­va neaștep­tat, de exem­plu do­uă vei­o­ze, ca­re să dea o lu­mi­nă con­cen­tra­tă, in­ti­mă. Ală­tu­ra­ţi o sta­tue­tă, un aran­ja­ment flo­ral sim­plu și o ghir­lan­dă din mă­ta­se prin­să de poa­le­le fe­ţei de ma­să. Da­că do­ri­ţi să adău­ga­ţi gla­mo­ur, pu­te­ţi să ape­la­ţi la ac­cen­te stră­lu­ci­toa­re.

Pen­tru o ma­să rus­ti­că, ve­se­lă, pu­te­ţi ape­la la far­fu­rii pic­ta­te, sfeșni­ce din fi­er for­jat, șer­ve­te din pânză bro­da­tă.

Pen­tru un aran­ja­ment mo­dern, fo­lo­si­ţi ac­cen­te ro­man­ti­ce: tran­da­firi, cris­tal sim­plu, far­fu­rii roșii com­bi­na­te cu far­fu­rii de­se­na­te, pe­ta­le de flori și ră­mu­re­le de ie­de­ră. Ac­ce­so­ri­i­le tre­bu­ie să fie ele­gan­te, de ca­li­ta­te, nu nea­pă­rat foar­te ela­bo­ra­te și stră­lu­ci­toa­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.