Ex­clu­siv RL

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Într-un in­ter­viu în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“, dr. Ni­co­lae Fo­tin, fos­tul preșe­din­te al ANMDM, aver­ti­ze­a­ză că ace­as­tă in­sti­tuție stra­te­gi­că es­te slă­bi­tă ad­mi­nis­tra­tiv și de­po­pu­la­tă de per­so­nal spe­cia­li­zat. Ni­co­lae Fo­tin su­sți­ne că a fă­cut nu­me­roa­se de­mer­suri că­tre au­to­ri­tăți pen­tru a re­zol­va aces­te pro­ble­me, însă fă­ră fi­na­li­ta­te.

Deși s-au înmu­lțit sem­na­le­le de alar­mă pri­vind de­fi­ci­e­nțe­le și lip­sa unor me­di­ca­men­te vi­ta­le pen­tru pa­ci­e­nții ro­mâni, cu câte­va zi­le înain­te de pre­lua­rea Preșe­di­nți­ei CE, Age­nția Nați­o­na­lă a Me­di­ca­men­tu­lui, cea mai im­por­tan­tă au­to­ri­ta­te de re­gle­men­ta­re în do­me­niu, es­te mă­ci­na­tă de con­flic­te in­ter­ne, ca­re par să ai­bă mi­ze uriașe in­clu­siv în zo­na po­li­ti­că.

Într-un in­ter­viu în ex­clu­si­vi­ta­te pen­tru “Ro­mânia li­be­ră”, dr. Ni­co­lae Fo­tin, fos­tul preșe­din­te al ANMDM, aver­ti­ze­a­ză că ace­as­tă in­sti­tuție stra­te­gi­că es­te slă­bi­tă ad­mi­nis­tra­tiv și de­po­pu­la­tă de per­so­nal spe­cia­li­zat. Aces­ta su­sți­ne că a fă­cut nu­me­roa­se de­mer­suri că­tre au­to­ri­tăți pen­tru a re­zol­va aces­te pro­ble­me, însă fă­ră nici o fi­na­li­ta­te.

RL: Una din­tre pri­o­ri­tăți­le man­da­tu­lui Ro­mâni­ei la con­du­ce­rea Con­si­li­u­lui UE în do­me­ni­ul Să­nă­tății es­te ac­ce­sul egal la me­di­ca­men­te al pa­ci­e­nți­lor din spați­ul co­mu­ni­tar. Es­te doar un de­zi­de­rat?

Prof dr. Ni­co­lae Fo­tin: Ac­ce­sul egal la me­di­ca­men­te la ni­ve­lul tu­tu­ror sta­te­lor mem­bre ale UE a re­pre­zen­tat o pri­o­ri­ta­te a gru­pu­lui de lu­cru HMA (He­ads of Me­di­ci­nes Agen­ci­es) iniția­tă încă din 2017 și m-aș bu­cu­ra ca, pe pe­ri­oa­da Preșe­di­nți­ei CE deți­nu­te de Ro­mânia la înce­pu­tul anu­lui 2019, să se adop­te mă­su­ri­le le­gis­la­ti­ve și pro­ce­du­ra­le ne­ce­sa­re împli­ni­rii aces­tui de­zi­de­rat. Exis­tă încă mul­te me­di­ca­men­te au­to­ri­za­te cen­tra­li­zat, adi­că la ni­ve­lul UE, de ca­re pa­ci­e­nții ro­mâni, dar și cei din alte țări nu be­ne­fi­cia­ză în mod uni­tar la ni­ve­lul UE.

In­dus­tria me­di­ca­men­tu­lui, în lu­me, es­te una din ce­le mai bă­noa­se și de suc­ces afa­ceri, poa­te mai bă­noa­să de­cât o ban­că co­mer­cia­lă, ca­re mai are și pi­er­deri. Poa­te fo­rțez puțin no­ta, dar vre­au să trag un sem­nal de alar­mă asu­pra ne­ce­si­tății re­a­le de a avea în Ro­mânia or­ga­nis­me de su­pra­ve­ghe­re și con­trol, se­ri­oa­se, cu pro­fe­si­o­niști ca­re cred că să­nă­ta­tea po­pu­lați­ei nu es­te un moft. Anual in­tră în bu­ge­tul sta­tu­lui, în me­die, 15 mi­li­oa­ne eu­ro din ac­ti­vi­tăți­le des­fășu­ra­te de spe­cia­liștii Age­nți­ei, iar ace­as­tă su­mă ar pu­tea fi cres­cu­tă mult în con­diții de ca­pa­ci­ta­te ad­mi­nis­tra­ti­vă nor­ma­lă.“

Age­nția Nați­o­na­lă a Me­di­ca­men­tu­lui și Dis­po­zi­ti­ve­lor Me­di­ca­le es­te una din­tre ce­le mai im­por­tan­te au­to­ri­tăți cu rol-cheie

în pro­te­ja­rea să­nă­tății pu­bli­ce. Ați fost preșe­din­te­le Age­nți­ei, cu­noașteți foar­te bi­ne lu­cru­ri­le din inte­ri­or, cum cre­deți că se poa­te re­a­li­za o re­or­ga­ni­za­re efi­ci­en­tă a in­sti­tuți­ei pen­tru înde­pli­ni­rea aces­tei mi­si­uni?

Am lu­crat în ANMDM din 2009, di­nain­te ca ace­as­tă in­sti­tuție să fie „re­or­ga­ni­za­tă” din in­sti­tuție ca­re se au­to­fi­na­nța și avea un grad ma­re de in­de­pen­de­nță, spe­ci­fic de alt­fel or­ga­ni­zați­i­lor cu rol de su­pra­ve­ghe­re și con­trol, într-una ca­re de­pin­dea de bu­ge­tul de stat. La acea da­tă de­ci­zia de a de­ve­ni „bu­ge­tari“a fost lua­tă fă­ră a se eva­lua re­zul­ta­tul asu­pra ac­ti­vi­tății aces­teia („fă­ră im­pact” a fost me­nți­u­nea din ac­tul nor­ma­tiv), iar im­pac­tul ime­diat la ni­ve­lul age­nți­ei a fost ple­ca­rea că­tre me­di­ul pri­vat a pes­te 70 spe­cia­liști. Ple­ca­rea aces­to­ra, în pri­mul rând ca ur­ma­re a re­du­ce­rii ni­ve­lu­lui de sa­la­ri­za­re, a fost re­si­mți­tă de toți ac­to­rii în ra­port de ca­re age­nția avea un rol con­sfi­nțit prin le­ge. Ast­fel, înce­pând cu pa­ci­e­nții ca­re au tre­bu­it să se con­frun­te cu lip­sa ac­ce­su­lui la me­di­ca­men­te în timp op­tim, con­ti­nuând cu in­dus­tria far­ma­ceu­ti­că, lo­ca­lă sau nu, cu alte au­to­ri­tăți, cum ar fi EMA, MS și CNAS și alții ac­tori im­pli­cați, s-a pro­dus o bul­ver­sa­re „fă­ră im­pact“aș nu­mi-o cu umor, ca­re a con­dus la sta­rea ac­tua­lă de ca­pa­ci­ta­te ad­mi­nis­tra­ti­vă re­du­să, cu tim­pi de aștep­ta­re mari și ex­per­ti­ză in­su­fi­ci­en­tă pe do­me­ni­i­le-cheie.

Să nu cre­deți că, de-a lun­gul vre­mii, nu au exis­tat pro­pu­neri de re­or­ga­ni­za­re. O să mă re­fer doar la ce­le din man­da­tul meu, deși au exis­tat de­mer­suri și ale preșe­di­nți­lor ca­re mi-au pre­ce­dat. Înce­pând cu sfârși­tul anu­lui 2015, oda­tă cu pre­lua­rea man­da­tu­lui, am inițiat o ana­li­ză a ac­ti­vi­tății age­nți­ei, ge­ne­ra­tă mai ales de ne­voia de a o re­po­pu­la cu spe­cia­liștii ab­so­lut ne­ce­sari. Re­zul­ta­te­le aces­tei ana­li­ze au fost tran­smi­se atât că­tre Mi­nis­te­rul Să­nă­tății, cât și că­tre Gu­ver­nul Ro­mâni­ei și Ca­bi­ne­tul Prim-Mi­nis­tru­lui de la acea vre­me, prin­tr-un me­mo­ran­dum. Re­zul­ta­tul? Ur­ma­re a so­li­ci­tă­rii noas­tre pri­vind ne­ce­si­ta­tea im­pli­că­rii Gu­ver­nu­lui în con­so­li­da­rea ad­mi­nis­tra­ti­vă a age­nți­ei, de­blo­ca­rea pos­tu­ri­lor și re­gândi­rea mo­du­lui în ca­re se fi­na­nțe­a­ză ace­as­ta, am „be­ne­fi­ciat” de un con­trol al Cor­pu­lui de Con­trol al PM pen­tru o pe­ri­oa­dă de pes­te 6 luni, în con­tex­tul în ca­re Age­nția ur­ma să se pre­gă­te­as­că și să fie au­di­ta­tă în ca­drul Acor­du­lui de Re­cu­noaște­re Mu­tua­lă de că­tre FDA și He­al­th Ca­na­da. Ra­por­tul a fost fi­na­li­zat de că­tre Cor­pul de Con­trol un­de­va la sfârși­tul anu­lui 2017, fă­ră a se lua în con­si­de­ra­re, în vreun fel, pro­pu­ne­ri­le noas­tre și so­li­ci­ta­rea de aju­tor pen­tru întă­ri­rea fun­cți­o­na­li­tății in­sti­tuți­ei. Între timp, a avut loc și au­di­tul re­a­li­zat de că­tre ce­le do­uă pres­ti­gi­oa­se in­sti­tuții enu­nța­te an­te­ri­or, ca­re s-a încheiat, spre bu­cu­ria noas­tră, cu re­cu­noaște­rea ANMDM ca au­to­ri­ta­te de re­gle­men­ta­re în do­me­ni­ul me­di­ca­men­tu­lui ca­re res­pec­tă stan­dar­de echi­va­len­te ca și toa­te ce­le­lal­te au­to­ri­tăți de re­fe­ri­nță, și ace­as­ta în si­tuația în ca­re ANMDM fun­cți­o­na în con­diții, să zi­cem, de aus­te­ri­ta­te lo­gis­ti­că.

În con­text, simt ne­voia să vă spun că în anul 2016 am avut onoa­rea de a pri­mi și vi­zi­ta dl Gu­i­do Ra­si, di­rec­to­rul exe­cu­tiv al Age­nți­ei Eu­ro­pe­ne a Me­di­ca­men­tu­lui (EMA), iar unul din­tre punc­te­le atin­se la Mi­nis­te­rul Să­nă­tății și re­lua­te în 2017, la se­di­ul Age­nți­ei Eu­ro­pe­ne a Me­di­ca­men­tu­lui, a fost ne­ce­si­ta­tea con­so­li­dă­rii ad­mi­nis­tra­ti­ve a ANMDM, în spe­cial pe com­po­nen­ta de per­so­nal. Să știți că pe pe­ri­oa­da man­da­tu­lui meu in­ter­venți­i­le noas­tre scri­se re­fe­ri­toa­re la întă­ri­rea ca­pa­ci­tății ad­mi­nis­tra­ti­ve și de­pu­se de age­nție și la ni­ve­lul Mi­nis­te­ru­lui Să­nă­tății au ră­mas ne­so­luți­o­na­te. În anul 2017, în con­tex­tul Bre­xit-ului și al pre­gă­ti­rii can­di­da­tu­rii Ro­mâni­ei pen­tru mu­ta­rea se­di­u­lui EMA la Bu­cu­rești, am re­luat dis­cuți­i­le pri­vind ne­ce­si­ta­tea re­or­ga­ni­ză­rii și crește­rii nu­mă­ru­lui de spe­cia­liști ai ANMDM. Deși so­li­ci­ta­rea de a crește ca­pa­ci­ta­tea ad­mi­nis­tra­ti­vă venea in­clu­siv de la EMA și deși era su­sți­nu­tă și de mi­nis­trul Să­nă­tății de la acea vre­me, pro­pu­ne­ri­le noas­tre au ră­mas fă­ră răs­puns. Vă spun toa­te aces­tea nu ca pe niște pi­can­te­rii de cu­li­se, ci pen­tru a su­bli­nia fap­tul că nu pu­tem pri­vi uni­di­re­cți­o­nal, doar că­tre po­li­ti­ci­eni, lip­su­ri­le din admi­nis­trația cen­tra­lă. Ast­fel, s-a ajuns ca, în anul 2018, cu câte­va

DR. NI­CO­LAE FO­TIN, FOST PREȘE­DIN­TE AL AGE­NȚI­EI NAȚI­O­NA­LE A ME­DI­CA­MEN­TU­LUI ȘI DIS­PO­ZI­TI­VE­LOR ME­DI­CA­LE

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.