Lu­mea co­pi­i­lor

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Do­do Ni­ţă

Va­li Ivan a pu­bli­cat nu­me­roa­se ben­zi de­se­na­te în pre­sa na­ţi­o­na­lă,fi­ind unul din­tre cei mai im­por­tan­ţi au­tori de BD „po­li­ti-co­mi­ce“(ca­re sa­ti­ri­ze­a­ză mo­ra­vu­ri­le po­li­ti­ce ale vre­mu­ri­lor noas­tre) din Ro­mânia. În 2005, anul cen­te­na­ru­lui dis­pa­ri­ţi­ei lui Ju­les Ver­ne,Va­li Ivan pu­bli­ca la Edi­tu­ra Egmont, în pre­mi­e­ră mon­dia­lă, al­bu­mul „Cinci săp­tă­mâni în ba­lon“,du­pă ro­ma­nul cu ace­la­şi ti­tlu.

Va­li Ivan s-a năs­cut pe 30.12.1961 la Tur­nu Mă­gu­re­le. A ab­sol­vit Insti­tu­tul Po­li­teh­nic din Bu­cu­rești în 1989 și a lu­crat mai mul­ţi ani ca in­gi­ner la C.F.R. A de­bu­tat cu ca­ri­ca­turi în 1990, în pa­gi­ni­le zia­ru­lui Drep­ta­tea, un­de va pu­bli­ca și pri­mul său se­rial de ben­zi de­se­na­te, „Ispră­vi­le lui Zâmbă­ri­că”, zil­nic, vre­me de 3 luni (1992).

A mai pu­bli­cat ca­ri­ca­turi în Eveni­men­tul Zi­lei și Expres Ma­ga­zin (1994), Ro­mânia li­be­ră (1996), Ade­vă­rul (1997-2002), TV-Ma­nia și Ga­ze­ta Spor­tu­ri­lor (19982000), Jur­na­lul Na­ţi­o­nal (din 2002). În pre­zent, es­te gra­fi­cian la co­ti­dia­nul „Ro­mânia li­be­ră”.

Va­li Ivan a pu­bli­cat nu­me­roa­se ben­zi de­se­na­te în pre­sa na­ţi­o­na­lă, fi­ind unul din­tre cei mai im­por­tan­ţi au­tori de BD „po­li­ti-co­mi­ce” (ca­re sa­ti­ri­ze­a­ză mo­ra­vu­ri­le po­li­ti­ce ale vre­mu­ri­lor noas­tre) din Ro­mânia:

1996 – „Ulti­mul bo­lșe­vic”, „Ju­ra­sik Cirk” etc., oca­zi­o­nal, în Ro­mânia li­be­ră;

1998 – „Zbor dea­su­pra unui cu­ib de curci”, o mi­ni­re­tros­pec­ti­vă co­mi­că (pe câte do­uă pa­gini de re­vis­tă) a pri­mi­lor doi ani ai re­gi­mu­lui po­li­tic din tim­pul preșe­din­te­lui Emil Con­stan­ti­nes­cu, în săp­tă­mâna­lul Ca­pi­tal;

1998-1999 – „Te­le­no­ve­la”, se­rial BD săp­tă­mânal, sa­ti­ri­zând re­gi­mul Emil Con­stan­ti­nes­cu, în re­vis­ta TV-Ma­nia;

2003 – „Go­ro­be­ţii”, se­rial BD sa­ti­ri­zând re­gi­mul Ion Ili­es­cu ( II ) în Jur­na­lul Na­ţi­o­nal;

din 2004 - BD săp­tă­mâna­le re­flec­tând eveni­men­te­le mar­can­te ale ac­tua­li­tă­ţii (ex­ce­len­tă cro­ni­că gra­fi­că a vre­mu­ri­lor noas­tre) în Jur­na­lul Na­ţi­o­nal.

În 2005, anul cen­te­na­ru­lui dis­pa­ri­ţi­ei lui Ju­les Ver­ne, Va­li Ivan pu­bli­că la edi­tu­ra Egmont, în pre­mi­e­ră mon­dia­lă, al­bu­mul „Cinci săp­tă­mâni în ba­lon”, du­pă ro­ma­nul cu ace­lași ti­tlu. Al­bu­mul, pre­fa­ţat de Ion Ho­ba­na și vândut în 10.000 de exem­pla­re, re­pre­zin­tă o adap­ta­re fi­de­lă și o ex­ce­len­tă tran­spu­ne­re în ben­zi de­se­na­te a ro­ma­nu­lui ju­les­ver­nian. A apă­rut în con­di­ţii gra­fi­ce de ex­cep­ţie.

În 2006, în edi­ţia de du­mi­ni­că a Jur­na­lu­lui Na­ţi­o­nal, apa­re se­ria­lul BD „Clan­ţă”. Per­so­na­jul prin­ci­pal es­te un fel de an­ti­e­rou al tim­pu­lui nos­tru, ne­pot al lui Bu­lă și văr cu Su­că al lui Nea Mă­rin (Amza Pel­lea). Prin ochii aces­tui sim­pa­tic băiat de car­ti­er de­fi­le­a­ză sce­ne de via­ţă din Ro­mânia se­co­lu­lui 21, așa cum es­te ea, tris­tă, dar ade­vă­ra­tă. No­roc cu umo­rul ne­bun al lui Va­li Ivan, ca­re ne fa­ce să înghi­ţim ha­pu­ri­le ama­re de zi cu zi cu zâmbe­tul pe bu­ze. Pen­tru că puști­ul Clan­ţă fa­ce ce știe mai bi­ne ori­ce ro­mân în zi­ua de azi haz de ne­caz.

În mi­ca lu­me a be­de­fi­li­lor, Clan­ţă și-a cu­ce­rit o jus­ti­fi­ca­tă re­pu­ta­ţie, așa încât el a fost mas­co­ta Sa­lo­nu­lui Inter­na­ţi­o­nal al Ben­zii De­se­na­te de la Bu­cu­rești, în 2006, și chiar a fi­gu­rat – fapt ra­ri­sim pen­tru un per­so­naj BD ro­mânesc - pe pli­cu­ri­le poșta­le edi­ta­te de Rom­fi­la­te­lia în 2006, cu oca­zia Sa­lo­nu­lui BD de la Sa­la Dal­les, și în 2007, cu oca­zia Sa­lo­nu­lui BD de la Hor­nu (Bel­gia), un­de Va­li Ivan a fost in­vi­tat de onoa­re, ală­turi de alţi au­tori ro­mâni.

La cinci ani de la apa­ri­ţia lui Clan­ţă în pa­gi­ni­le Jur­na­lu­lui Na­ţi­o­nal, au­to­rul ofe­ră o no­uă via­ţă sim­pa­ti­cu­lui său per­so­naj, adu­nându-i pe­ri­pe­ţi­i­le în pa­gi­ni­le unui al­bum de ben­zi de­se­na­te.

Să mai no­tăm un fapt im­por­tant: Va­li Ivan es­te sin­gu­rul ar­tist ro­mân ca­re a de­se­nat o co­per­tă a re­vis­tei De­le­ga­ţia Va­lo­nia - Bru­xel­les la Bu­cu­rești (în 2007).

În anul 2009, cu­nos­cu­tul gra­fi­cian își sur­prin­de ci­ti­to­rii cu un nou se­rial de ben­zi de­se­na­te, re­a­li­za­te re­a­list de ace­as­tă da­tă: „Ian­cu Jia­nu - Sub sem­nul cu­ra­ju­lui”. El de­se­nea­ză con­vin­gă­tor aven­tu­ri­le ce­le­bru­lui hai­duc ol­te­an, de­mon­strând că s-a do­cu­men­tat foar­te bi­ne în pri­vin­ţa veșmin­te­lor, ar­me­lor, clă­di­ri­lor din se­co­lul XIX. Pen­tru sce­na­ri­ul al­bu­mu­lui a fo­lo­sit ca ba­ză do­cu­men­ta­ră ro­ma­nul „Hai­du­cul” al Bu­cu­rei Dum­bra­vă. Ban­da de­se­na­tă a apă­rut vre­me de un an, în pa­gi­ni­le edi­ţi­i­lor de we­ek-end ale co­ti­dia­nu­lui Jur­na­lul Na­ţi­o­nal.

În 2010 va fi ti­pă­ri­tă sub for­mă de al­bum și, la Sa­lo­nul BD de la Bu­cu­rești, din ace­lași an, va pri­mi „Tro­feul San­du Flo­rea” pen­tru cea mai bu­nă ban­dă de­se­na­tă re­a­lis­tă. Pre­mi­ul i-a fost înmânat de însuși San­du Flo­rea, ce­le­brul cre­a­tor de ben­zi de­se­na­te ro­mâno-ame­ri­can, venit spe­cial de la New York.

Va­li Ivan va fi in­vi­tat de onoa­re al Sa­lo­nu­lui Inter­na­ţi­o­nal al Ben­zii De­se­na­te de la Con­stan­ţa, în anul 2011. Cu ace­as­tă oca­zie a de­se­nat afișul ma­ni­fes­tă­rii și a pre­zen­tat o ex­po­zi­ţie per­so­na­lă.

În de­cem­brie 2012 Va­li Ivan de­ma­re­a­ză o no­uă ru­bri­că în pa­gi­ni­le zia­ru­lui Ade­vă­rul (edi­ţia de we­e­kend), „Ope­re ilus­tra­te în ben­zi de­se­na­te”, adap­tând sub for­mă de BD lu­crări im­por­tan­te din li­te­ra­tu­ra ro­mână și mon­dia­lă. Gă­sim aici: „Noap­te de De­cem­brie”, du­pă Ale­xan­dru Ma­ce­don­ski, „Pro­fe­tul” de Ka­hlil Gi­bran, „Sher­lock Hol­mes”, du­pă Arthur Co­nan Doy­le, „Cinci săp­tă­mâni în ba­lon”, du­pă Ju­les Ver­ne.

Din anul 2016 cu­nos­cu­tul ca­ri­ca­tu­rist re­vi­ne în pa­gi­ni­le zia­ru­lui „Ro­mânia li­be­ră”. Și nu a venit cu mâna goa­lă, ci a adus cu el as­cu­ţi­tul său spi­rit cri­tic, cu ca­re dez­bra­că de apa­ren­ţe toa­tă cla­sa po­li­ti­că ro­mâneas­că de atâta amar de vre­me. Dar a adus și un nou se­rial de ben­zi de­se­na­te: „Via­ţa și fap­te­le par­la­men­ta­ru­lui Aris­to­tel Ho­ţes­cu”. Aces­ta apa­re, sub for­mă de stri­puri săp­tă­mâna­le, în edi­ţia „We­ek-end Plus” a pres­ti­gi­o­su­lui co­ti­dian.

În fi­ne, du­pă mai mult de doi ani de mun­că, Va­li Ivan in­tră pe pia­ţa in­ter­na­ţi­o­na­lă a ben­zii de­se­na­te cu un ro­man gra­fic în lim­ba en­gle­ză: „Sher­lock Hol­mes – The Mer­chant of Nu­kes”. De­se­nând im­pe­ca­bil în sti­lul re­a­list, au­to­rul mo­der­ni­ze­a­ză ce­le­brul per­so­naj și îl adu­ce în zi­le­le noas­tre. Evi­dent, în tra­di­ţia ro­ma­ne­lor de mis­te­re și sus­pans, îi opu­ne un per­so­naj ne­ga­tiv, pe in­te­li­gen­tul, dar ma­le­fi­cul The Bom­ber­man. Ro­ma­nul gra­fic are 111 pa­gini și poa­te fi achi­zi­ţi­o­nat de pe Ama­zon.

Pes­te do­uă zi­le Va­li Ivan, unul din­tre cei mai pro­li­fici și ino­va­tori au­tori ro­mâni de ben­zi de­se­na­te, ani­ver­se­a­ză vârsta de 57 de ani. Îi urăm cu ace­as­tă oca­zie un căl­du­ros „La mul­ţi ani!”.

Cri­ti­cul și is­to­ri­cul de ban­dă de­se­na­tă Do­do Ni­ţă re­vi­zi­te­a­ză pen­tru co­pi­ii de azi po­vești­le și per­so­na­je­le ca­re au fas­ci­nat ge­ne­ra­ţii între­gi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.