Inves­ti­ţia Pri­mă­ri­ei Sec­to­ru­lui 5 s-a us­cat du­pă câte­va zi­le

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Lau­re­nțiu Mușoiu

Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 5 a plan­tat ga­zon între li­ni­i­le de tram­vai la sfârși­tul toam­nei. Cum era pre­vi­zi­bil, ga­zo­nul s-a us­cat, iar de in­ves­tiția din bani pu­blici s-a ales pra­ful.

Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 5 a încheiat un par­te­ne­riat cu So­ci­e­ta­tea de Tran­sport Bu­cu­rești (STB), fos­ta Re­gie Au­to­no­mă de Tran­sport Bu­cu­rești (RATB), pen­tru a plan­ta ga­zon pe tra­se­e­le tram­vai­e­lor.

Admi­nis­trația lo­ca­lă a ales să plan­te­ze ga­zo­nul spre sfârși­tul toam­nei și, cum pro­ba­bil era de aștep­tat, în mul­te lo­curi aces­ta s-a us­cat. Ast­fel că de in­ves­tiția Pri­mă­ri­ei Sec­to­ru­lui 5 s-a ales pra­ful. Acum, cos­tu­ri­le de re­plan­ta­re a ga­zo­nu­lui vor fi su­por­ta­te tot din bani pu­blici.

Proi­ec­tul „Ame­na­ja­rea li­ni­i­lor de tram­vai prin îni­er­ba­rea și in­sta­la­rea de sis­te­me de iri­gații“are la ba­ză un pro­to­col de co­la­bo­ra­re între Pri­mă­ria Sec­to­ru­lui 5 și So­ci­e­ta­tea de Tran­sport Bu­cu­rești STB SA, având ca obi­ect îni­er­ba­rea spați­u­lui afe­rent li­ni­i­lor de tram­vai și mon­ta­rea unui sis­tem de iri­gații ne­ce­sar întreți­ne­rii spați­u­lui ver­de – se me­nți­o­nea­ză într-un răs­puns ofi­cial al Pri­mă­ri­ei Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești (PMB) pen­tru „Ro­mânia li­be­ră“. Du­ra­ta pro­to­co­lu­lui es­te de un an, cu po­si­bi­li­ta­te de pre­lun­gi­re prin ac­te adiți­o­na­le, mai pre­ci­ze­a­ză Pri­mă­ria Ca­pi­ta­lei. „Prin HCGMB nr. 540/31.10.2017, Con­si­li­ul Ge­ne­ral al Mu­ni­ci­pi­u­lui Bu­cu­rești împu­ter­ni­cește Con­si­li­ul Lo­cal al Sec­to­ru­lui 5 de a ho­tă­rî cu pri­vi­re la aso­ci­e­rea sau coo­pe­ra­rea cu Regia Au­to­no­mă de Tran­sport Bu­cu­rești (în pre­zent, So­ci­e­ta­tea de Tran­sport Bu­cu­rești) pen­tru re­a­li­za­rea unor acți­uni, lu­crări, ser­vi­cii sau proi­ec­te de in­te­res pu­blic lo­cal – spo­ri­rea spați­i­lor ver­zi prin îni­er­ba­rea in­ter­va­lu­lui din­tre li­ni­i­le de tram­vai și întreți­ne­rea per­ma­nen­tă a aces­to­ra“, mai spe­ci­fi­că PMB, în su­bor­di­nea că­reia se află STB.

Arte­re­le pe ca­re a fost mon­tat ga­zo­nul sunt ur­mă­toa­re­le: Ca­lea 13 Sep­tem­brie, Ca­lea Fe­ren­tari, Ca­lea Ra­ho­vei, Șo­se­aua Ale­xan­dri­ei și Șo­se­aua Pro­gre­su­lui. Con­form pro­to­co­lu­lui me­nți­o­nat mai sus, toa­te cos­tu­ri­le pen­tru re­a­li­za­rea ame­na­jă­ri­lor pro­pu­se, pre­cum și întreți­ne­rea aces­to­ra ră­mân în sar­ci­na Pri­mă­ri­ei Sec­to­ru­lui 5. Pri­ma­rul sec­to­ru­lui 5, Da­ni­el Flo­rea, nu a pu­tut fi con­tac­tat te­le­fo­nic pen­tru a co­men­ta su­bi­ec­tul. Am adre­sat o so­li­ci­ta­re, în ba­za Le­gii 544 pri­vind li­be­rul ac­ces la in­for­mații de in­te­res pu­blic, prin ca­re am ce­rut Pri­mă­ri­ei Sec­to­ru­lui 5 să ne pre­ci­ze­ze su­ma plă­ti­tă pen­tru plan­ta­rea ga­zo­nu­lui, nu­me­le fir­mei ca­re s-a ocu­pat de lu­crări și ci­ne va su­por­ta cos­tu­ri­le înlo­cu­i­rii po­rți­u­ni­lor us­ca­te. Până la închi­de­rea ediți­ei ti­pă­ri­te, nu am pri­mit răs­puns. Vom pu­bli­ca punc­tul de ve­de­re al ad­mi­nis­trați­ei atunci când îl vom pri­mi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.