Io­han­nis, în răz­boi cu PSD

Romania Libera - Friday Edition - - Politică -

Preșe­din­te­le Klaus Io­han­nis a înce­put anul afișând o ati­tu­di­ne de înțe­le­ge­re față de PSD.Io­han­nis a ac­cep­tat-o, fă­ră ezi­ta­re, pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă pen­tru pos­tul de pre­mi­er.„Am de­cis să dau PSD încă o șan­să și să de­sem­nez per­soa­na pro­pu­să de ei, pe Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă“, a fost de­cla­rația șe­fu­lui sta­tu­lui, ca­re i-a de­ran­jat pe su­sți­nă­to­rii săi. Pe par­cur­sul anu­lui, însă, am­pu­ta­rea atri­buți­i­lor pre­zi­de­nția­le prin di­fe­ri­te le­gi vo­ta­te de PSD l-a de­ter­mi­nat pe șe­ful sta­tu­lui să ia­să din le­tar­gie. În pri­ma fa­ză,el a încer­cat să se fo­lo­se­as­că de neînțe­le­ge­ri­le din PSD. Ast­fel, el l-a pro­pus pen­tru șe­fia SIE pe Ga­bri­el Vla­se, mem­bru PSD, însă din ta­bă­ra lui Mi­hai Tu­do­se, nu a lui Li­viu Drag­nea. Cum Li­viu Drag­nea ce­ru­se șe­fia SIE pen­tru PSD, so­cial-de­mo­crații nu au avut înco­tro și au tre­bu­it să ac­cep­te pro­pu­ne­rea. Spre sfârși­tul anu­lui, Klaus Io­han­nis a de­venit din ce în ce mai dur în re­lația cu PSD, re­fu­zând une­le pro­pu­neri pen­tru mi­nis­te­re veni­te din par­tea so­cial-de­mo­crați­lor. Io­han­nis a cri­ti­cat în spe­cial afir­mați­i­le lui Li­viu Drag­nea prin ca­re îi ce­rea Vi­o­ri­căi Dăn­ci­lă să re­zol­ve pro­ble­ma am­nis­ti­ei și grați­e­rii. În ce­le din ur­mă, preșe­din­te­le chiar a par­ti­ci­pat la șe­di­nța de gu­vern din 20 de­cem­brie, pen­tru a se opu­ne or­do­na­nței pri­vind „ta­xa pe lă­co­mie“. „Nu va fi ni­ci­un fel de pa­ce cu Gu­ver­nul. Co­la­bo­ra­rea mea cu PSD a atins un mi­nim is­to­ric“, a afir­mat Klaus Io­han­nis la o întâlni­re in­for­ma­lă cu pre­sa. Gu­ver­nul însă a or­ga­ni­zat a do­ua zi o șe­di­nță în ca­re a apro­bat or­do­na­nța, în ab­se­nța preșe­din­te­lui, ca­re nu a mai par­ti­ci­pat și la ace­as­tă șe­di­nță. Lângă Vi­o­ri­ca Dăn­ci­lă a fost pus un scaun, ca­re a ră­mas gol, un­de era nu­me­le preșe­din­te­lui Io­han­nis.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.