„Aţi încăr­cat băr­ci­le cu toa­tă mi­ze­ria lu­mii ca­re vi­ne să se bu­cu­re de Eldo­ra­do-ul so­cial fran­cez!“

Romania Libera - Friday Edition - - Externe - Ma­ri­us Ghi­le­zan

Afir­mă Jac­ques GUILLEMAIN, fost ofițer al Fo­rțe­lor Ae­ri­e­ne, pi­lot al com­pa­ni­ei ae­ri­e­ne fran­ce­ze, ieșit la pen­sie, într-o scri­soa­re adre­sa­tă pre­mi­e­ru­lui fran­cez Edo­uard Phi­lip­pe.

Du­pă ape­lul pre­mi­e­ru­lui fran­cez, Edo­uard Phi­lip­pe, la res­pon­sa­bi­li­ta­te, în ur­ma pro­tes­te­lor de mai mul­te săp­tă­mâni ale « ves­te­lor gal­be­ne” și a anun­ţu­lui pu­blic că ta­xa pe com­bus­ti­bil va fi sus­pen­da­tă pe timp de șa­se luni, că ta­ri­fe­le la elec­tri­ci­ta­te și ga­ze fi-vor înghe­ţa­te, că noi­le mă­suri de con­trol teh­nic a au­to­ve­hi­cu­le­lor se vor re­tra­ge, fos­tul ofi­ţer al for­ţe­lor ae­ri­e­ne, Jac­ques GUILLEMAIN, pi­lot ieșit la pen­sie, i-a adre­sat pre­mi­e­ru­lui o scri­soa­re ex­trem de du­ră.

„Frac­tu­ra so­cia­lă va de­zin­te­gra na­ţi­u­nea”

“Ne-aţi li­vrat un dis­curs jal­nic” – așa înce­pea epis­to­la. “În timp ce ța­ra se află în pra­gul ex­plo­zi­ei, iar frac­tu­ra so­cia­lă du­ce în cu­rând la frac­tu­ra de iden­ti­ta­te, pe ca­re toc­mai ați ne­gat-o, na­ţi­u­nea es­te în pe­ri­col de de­zin­te­gra­re.”

Pi­lo­tul a fost de pă­re­re că la aro­ga­nța Exe­cu­ti­vu­lui față de “ves­te­le gal­be­ne” s-a mai adău­gat o umi­li­nță fă­ră pre­ce­dent.

“Chiar cre­de­ţi că fâși­cu­ri­le arun­ca­te mi­li­oa­ne­lor de sus­ţi­nă­tori ai ves­te­lor gal­be­ne con­te­a­ză?” S-a între­bat re­to­ric Guillemain.

Pi­lo­tul era de pă­re­re că pro­tes­tul es­te sus­ţi­nut de zeci de mi­li­oa­ne de mun­ci­tori fran­ce­zi și pen­si­o­nari, ti­neri și bă­trâni, de dre­ap­ta și de stânga. El a de­plâns cu acest pri­lej stri­gă­tul de su­fe­ri­nță al unui întreg po­por aban­do­nat de o cas­tă do­mi­nan­tă, aro­gan­tă și dis­prețu­i­toa­re, ca­re de­vi­ne tot mai bo­ga­tă și la­să oa­me­nii să moa­ră.

Fran­ce­zii în fi­e­ca­re zi de 20 a lu­nii tre­bu­ie să ale­a­gă între a-și cum­pă­ra mânca­re și a plă­ti fac­tu­ri­le la încăl­zi­re sau ali­men­ta­rea cu com­bus­ti­bil. “Dar nu înțe­le­gi asta.”

“Aţi ri­si­pit moște­ni­rea tre­cu­tu­lui, când Fran­ţa a avut cel de-al 5-lea ni­vel de trai din lu­me!”

Coșu­ri­le zil­ni­ce sunt goa­le? S-a între­bat Guillemain, fos­tul pi­lot al com­pa­ni­ei ae­ri­e­ne fran­ce­ze i-a cer­tat pe re­pre­zen­tan­ţii exe­cu­ti­vu­lui că au ri­si­pit moște­ni­rea tre­cu­tu­lui, când Fra­nța a avut cel de-al 5-lea ni­vel de trai din lu­me, în ur­ma Sta­te­lor Uni­te, Lu­xem­bur­gu­lui, Elveți­ei și Sue­di­ei. „Astă­zi, “ves­te­le gal­be­ne” au fri­gi­de­rul gol” – a con­chis fos­tul ofi­ţer de ca­ri­e­ră.

“Ci­ne a adus mi­li­oa­ne de imi­gra­nți fă­ră di­plo­mă sau ni­cio ca­li­fi­ca­re? Cei mai mu­lți din­tre ei nu reușesc să se in­te­gre­ze într-o eco­no­mie mo­der­nă și efi­ci­en­tă. Ei vor ali­men­ta flu­xul asis­ta­ţi­lor so­cia­li?” – au fost sim­ple între­bări re­to­ri­ce.

Imi­gran­ţii chel­tu­ie 22% din bu­ge­tul asis­ta­ţi­lor so­cia­li

“Igno­ra­ţi sau nu știți, dar con­form INSEE, doar 4% din bu­ge­tul aju­toa­re­lor de stat sunt îndrep­ta­te că­tre na­ti­vi, iar 22% că­tre imi­gran­ţii afri­cani.”

„Imi­gra­rea “low-cost” es­te mai scum­pă în ter­meni so­cia­li de­cât con­tri­bu­ţia sa în PIB” – a mai spus pi­lo­tul pen­si­o­nar.

“Ea doar să­ră­cește ța­ra prin ali­ni­e­rea aces­teia.”

Guillemain, ase­me­nea unui ana­list, a stu­diat com­po­zi­ţia for­ţei de mun­că. Așa a des­co­pe­rit că ra­ta de ocu­pa­re a lo­cal­ni­ci­lor es­te de 85%, iar cea a imi­gra­nți­lor de doar 65%.

“Dis­cur­sul dom­ni­ei voas­tre a fost doar o aco­pe­ri­re a cau­ze­lor re­a­le ale ne­pu­ti­nței de a sa­tis­fa­ce re­ven­di­că­ri­le ves­te­lor gal­be­ne. Imi­grația să­ra­ci­lor ne-a dis­trus,” a spus ferm Guillemain.

Imi­gra­ţia cos­tă Fran­ţa 100 de mi­li­oa­ne de eu­ro pe an

Cos­tu­ri­le pu­bli­ce – con­form apre­ci­e­ri­lor cri­ti­cu­lui – pen­tru imi­gra­ţie e de 100 de mi­liar­de pe an, ci­fră ca­re nu a fost ni­ci­o­da­tă ofi­cial ne­ga­tă.

Ves­te­le gal­be­ne plă­tesc 1.038 mi­liar­de pe im­po­zi­te. „Un­de se îndre­ap­tă sur­plu­sul?”

„Con­trar dis­cur­su­lui dvs ni­ve­lul de trai a scă­zut cu 440 de eu­ro înce­pând cu anul 2008.”

Ase­me­nea unui cu­nos­că­tor al fi­nan­ţe­lor, Guillemain i-a amin­tit pre­mi­e­ru­lui că, timp de 40 de ani, Fra­nța a împru­mu­tat mi­liar­de ca să me­nți­nă ni­ve­lul de trai. Fran­ţa a plă­tit 40 de mi­liar­de do­bânzi cre­di­to­ri­lor ex­terni. “2 punc­te din PIB! Mai mult de­cât crește­rea eco­no­mi­că de 1,6%!”

Pac­tul pen­tru mi­gra­ţie – un pro­sop ONU ca­re va tri­mi­te fran­ce­zii la moar­te

„Di­fi­cil să tre­ce­ţi prin aces­tea, în si­tua­ţia în ca­re aţi încăr­cat băr­ci­le cu toa­tă mi­ze­ria lu­mii ca­re vi­ne să se bu­cu­re de Eldo­ra­do-ul so­cial.”

Coșu­ri­le zil­ni­ce sunt goa­le? “Închi­deți fron­ti­e­re­le în loc să mer­geți la Mar­ra­ke­ch să sem­nați Pac­tul pen­tru mi­grație, un pro­sop ONU ca­re va apos­ti­la man­da­tul de tri­mi­te­re a fran­ce­zi­lor la moar­te - prin le­ga­li­za­rea imi­grați­ei ile­ga­le și acor­da­rea sta­tu­tu­lui de re­fu­giat mi­gra­nți­lor eco­no­mici,” i-a mai re­co­man­dat pre­mi­e­ru­lui.

“Nu mai plă­tiți pen­sii de 830 de eu­ro străi­ni­lor (1.300 pen­tru un cu­plu) ce­lor ca­re nu au con­tri­bu­it sau nu au lu­crat ni­ci­o­da­tă în Fra­nța!” a fost de pă­re­re Guillemain.

Pen­tru fi­e­ca­re ma­ro­can na­tu­ra­li­zat, gu­ver­nul chel­tu­ie 50.000 de eu­ro

Pi­lo­tul i-a mai re­a­min­tit pri­mu­lui mi­nis­tru fran­cez că în timp ce sub­ven­ţia pen­tru un agri­cul­tor es­te de 350 de eu­ro pe lu­nă, pen­tru un om ca­re lu­cre­a­ză 15 ore pe zi fă­ră săr­bă­tori, 50 000 de eu­ro pe an se acor­dă pen­tru fi­e­ca­re ma­ro­can na­tu­ra­li­zat.

“Bani, pen­tru imi­grația în ma­să, vor exis­ta me­reu. Ves­te­le gal­be­ne vor plă­ti. Cel puțin asta aţi cre­zut până la re­vol­ta lor.”

To­to­da­tă, fos­tul ofi­ţer i-a mai re­co­man­dat bat­jo­co­ri­tor să atra­gă toa­tă Afri­ca. “Dar poa­te nu știți că un mi­liard de afri­cani pro­duc mai puțin în PIB, în fi­e­ca­re an, de­cât ves­te­le noas­tre gal­be­ne, ca­re sunt sânge­le nați­u­nii.”

Mem­brii mișcă­rii “ves­te­le gal­be­ne” sunt mun­ci­tori, ță­rani, asis­ten­te me­di­ca­le, po­lițiști, șo­feri de ca­mi­oa­ne, co­mer­cia­nți.

“Aceștia sunt cei ca­re au fă­cut din Fra­nța a 5-a pu­te­re eco­no­mi­că din lu­me pe ca­re o dis­tru­geți cu imi­gra­rea ce­lor să­raci to­tal inu­ti­li.”

În Afri­ca, PIB-ul pe cap de lo­cu­i­tor es­te în me­die de 1.000 de eu­ro pe an. “Și sun­te­ţi sur­prins, dom­nu­le prim mi­nis­tru, de fap­tul ca tsu­na­mi-ul mi­gra­to­ri­lor crește?”

„Po­li­ti­ca dum­nea­voas­tră e jal­ni­că, va dis­tru­ge Fra­nța.”

„Mânia ves­te­lor gal­be­ne împo­vă­ra­te cu ta­xe es­te din cau­za voas­tră.” Sunt doar câte­va acu­za­ţii. Dar lis­ta con­ti­nuă.

Pre­mi­e­ru­lui Edo­uard Phi­lip­pe i se im­pu­tă moar­tea ce­lor pa­tru fran­ce­zi și su­te­le de ră­niți.

“Pră­buși­rea ni­ve­lu­lui șco­lar și is­la­mi­za­rea șco­lii sunt din vi­na voas­tră.”

Pen­tru te­ro­ris­mul ca­re a ucis 250 de per­soa­ne și a ră­nit o mie din 2015 încoa­ce es­te vi­no­vat tot gu­ver­nul.

Mini-ca­li­fa­te­le, în vi­zo­rul fos­tu­lui pi­lot

“Explo­zia mini-ca­li­fa­te­lor ca­re in­va­de­a­ză su­bur­bi­i­le es­te vi­na voas­tră.”

„Frac­tu­ra iden­ti­tății și dis­lo­ca­rea nați­u­nii, e vi­na tot a voas­tră.”

Greșe­a­la co­lec­ti­vă a ori­că­rei cas­te es­te sen­ti­men­tul de dis­pre­ţu­i­re, a mai fost de pă­re­re fos­tul ofi­ţer. „De toa­te re­le­le, de toa­te plă­gi­le, sun­teți toți res­pon­sa­bi­li, de­oa­re­ce sin­gu­ra voas­tră ob­se­sie es­te de a pro­mo­va glo­ba­li­za­rea și mul­ti­cul­tu­ra­lis­mul in­di­fe­rent de prețul plă­tit de lo­cal­nici.”

“Emma­nuel MACRON es­te în sluj­ba Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne și a cor­po­ra­ţi­i­lor,” a mai com­ple­tat fos­tul ofi­ţer pa­tri­ot.

To­tot­da­tă, GUILLEMAIN a mai de­plâns că lup­ta gu­ver­nan­ţi­lor se îndre­ap­tă împo­tri­va ade­vă­ra­ţi­lor pa­tri­o­ţi ca­re apă­ră iden­ti­ta­tea na­ţi­o­na­lă.

Su­pă­rat că drep­tu­ri­le fran­ce­zi­lor de a pro­tes­ta au fost li­mi­ta­te, Guillemain i-a mai amin­tit pri­mu­lui mi­nis­tru că un imi­grant poa­te vi­o­la o fa­tă de 15 ani și poa­te scă­pa pe mo­tiv “că nu cu­noaște le­gi­le”!

Gu­ver­nan­ţii au vă­zut na­ziști sub ves­te­le gal­be­ne. Ni­cio pro­bă de zvas­ti­că sau altce­va

Mi­nis­trul de in­ter­ne CASTANER a vă­zut doar neo-na­ziștii în “ves­te­le gal­be­ne”. O ve­de­re proas­tă, a re­mar­cat cri­ti­cul. “Din­tre cei 400 de pro­tes­ta­tari ares­tați, nu exis­tă nici un cap ras cu ta­tuaj cu zvas­ti­că.”

I-a cri­ti­cat și co­la­bo­ra­to­rii ca­re au jig­nit mișca­rea “ves­te­lor gal­be­ne.” “Un­de te-ai dus să gă­sești nu­li­tăți ca­re nu înțe­leg ni­mic?”

În con­clu­zie, in­di­fe­rent de mă­su­ri­le pe ca­re le luați, “Emma­nuel Macron nu se va mai întoar­ce la po­por. L-a dis­prețu­it și l-a in­sul­tat prea mult.”

„S-a ter­mi­nat, di­vo­rțul es­te fi­nal” – a con­chis Guillemain ca­re s-a mai între­bat da­că Macron e în toa­te min­ţi­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.