Vred­nic es­te!

Romania Libera - Friday Edition - - Omul Anului -

Ce îl de­o­se­bește pe Pă­rin­te­le Pa­triarh Da­ni­el de cea mai ma­re par­te a per­so­na­li­tăți­lor pu­bli­ce de la noi es­te fo­rța de a du­ce la ca­păt un proi­ect de an­ver­gu­ră.

Se cu­nosc glu­me­le fă­cu­te în ce­ta­te cum că,da­că i s-ar da pe mână au­to­ri­ta­tea exe­cu­ti­vă în tre­bu­ri­le pu­bli­ce,P.F.Da­ni­el ar fa­ce ce nu s-a fă­cut în ul­ti­me­le de­ce­nii: spi­ta­le (câte­va proi­ec­te mari au fost înce­pu­te de de­ce­nii și aban­do­na­te),au­tos­tră­zi (avem puți­ne,scum­pe și une­ori se sur­pă înain­te de a fi ter­mi­na­te) șamd. Sunt toc­mai ma­ro­te­le prin ca­re es­te acu­za­tă ob­se­siv Bi­se­ri­ca de pro­gre­siști, ateis­ti și/sau ide­o­lo­gii LGBT.

„Ro­mânia li­be­ră” a con­si­de­rat că Pa­triar­hul Ro­mâni­ei es­te cel ca­re me­ri­tă să fie de­sem­nat ca „Omul anu­lui“în 2018,an în ca­re am mar­cat cu toții Cen­te­na­rul Ma­rii Uniri. Fă­ră re­a­li­za­rea Ca­te­dra­lei Ne­a­mu­lui, anul s-ar fi deșer­tat fă­ră să se fi im­pri­mat în ini­ma nați­u­nii un mo­ment de­o­se­bit, fi­ind vi­zi­bi­lă ten­ta­ti­va unor cer­curi de pu­te­re de a mi­mi­ma­li­za im­por­ta­nța aces­tui eveni­ment is­to­ric epo­cal, în ca­re toa­te pro­vin­ci­i­le ro­mânești ce erau în afa­ra gra­nițe­lor Re­ga­tu­lui Ro­mâni­ei de atunci – Ba­na­tul, Tran­sil­va­nia, Ba­sa­ra­bia și Bu­co­vi­na – au fost uni­te sub ace­lași ste­ag.

Ală­turi de cre­di­nța orto­do­xă, dra­gos­tea de ța­ră și apar­te­ne­nța la co­mu­ni­ta­tea lăr­gi­tă, a po­po­ru­lui, sunt pi­loni de sta­bi­li­ta­te in­de­zi­ra­bi­li unui es­ta­blis­hment cu pul­si­uni me­sia­ni­ce, ce se pre­gă­tește de asal­tul fi­nal împo­tri­va su­fle­tu­lui uman.

Ca­te­dra­la Ne­a­mu­lui a avut și va avea acest rol ese­nțial, de a înche­ga aces­te ener­gii iro­si­te ires­pon­sa­bil în ul­ti­me­le de­ce­nii, fi­ind con­ce­pu­tă ca un chi­vot în ca­re să se fi strâns însem­ne și par­ti­cu­la­ri­tăți spe­ci­fi­ce tu­tu­ror pro­vin­ci­i­lor ro­mânești, la o sca­ră pe ca­re nu­mai un sim­bol nați­o­nal o poa­te su­sți­ne. În acest sens, aș pro­pu­ne ca Mor­mântul Ostașu­lui Ne­cu­nos­cut, ca­re e pla­sat încă în pro­xi­mi­ta­tea unui mau­so­leu ateist-bo­lșe­vic, să fie adus aco­lo un­de ar tre­bui să-i fie lo­cul, în piața din fața Ma­rii Ca­te­dra­le.

Re­venind, PF Da­ni­el, Întâis­tă­tă­to­rul Bi­se­ri­cii, are acest simt al pre­ze­nței pe ca­re îl com­ple­te­a­ză cu ener­gia fap­tei. Des­pre fap­tul că es­te și un im­por­tant te­o­log, fi­ind uce­nic al ma­re­lui Pă­rin­te Stă­ni­loae, poa­te cel mai împli­nit te­o­log al se­co­lu­lui XX, las pe cei îndri­tu­iți să o fa­că. Cert es­te că în ca­drul con­tro­ver­sa­tu­lui Si­nod Pan-Or­to­dox din Cre­ta, de­le­gația BOR con­du­să de PF Da­ni­el a avut un rol im­por­tant în in­di­gu­i­rea unor ex­ce­se li­be­ra­le (fi­ind pre­gă­tit un ag­gi­or­na­men­to pe me­ri­dian or­to­dox du­pă eșe­cul Va­ti­can II) ca­re ar fi dus,cu si­gu­ra­nță,la pi­er­de­rea uni­tății eu­ha­ris­ti­ce. Aici s-a vă­zut an­ver­gu­ra Pa­triar­hu­lui Da­ni­el și a ie­rar­hi­lor noștri pre­ze­nți aco­lo. Iar aces­te cu­vin­te de su­sți­ne­re nu le-am au­zit ni­căi­eri altun­de­va de­cât de la mo­na­hii (ro­mâni și nu nu­mai) din Sfântul Mun­te Athos, a că­ror acri­vie în ches­ti­uni dog­ma­ti­ce es­te bi­ne­cu­nos­cu­tă. Spe­răm ca și ac­tua­le­le ten­si­uni între câte­va bi­se­rici au­to­ce­fa­le să fie so­luți­o­na­te cu tact și di­plo­mație de Pa­triar­hul ce­lei de-a do­ua bi­se­rici ca mă­ri­me din tot spați­ul or­to­dox al lu­mii.

Da­că ar fi să re­marc și lu­cru­ri­le ce ar tre­bui să fie mai bi­ne împli­ni­te,cred că dia­lo­gul Prea Fe­ri­ci­rii Sa­le cu so­ci­e­ta­tea ro­mânes­că ar tre­bui să fie des­chis, să nu se re­zu­me pre­pon­de­rent la trus­tul de pre­să afe­rent Pa­triar­hi­ei. E drept că mass-me­dia a avut în ul­ti­mii ani un rol stra­te­gic, ese­nțial, în de­mo­la­rea încre­de­rii ro­mâni­lor în Bi­se­ri­că, însă fi­e­ca­re spațiu sin­cer de co­mu­ni­ca­re ar tre­bui ac­ce­sat fă­ră sus­pi­ci­u­ne. Es­te și ce­ea ce i-am co­mu­ni­cat și vred­ni­cu­lui de po­me­ni­re Pa­triarh Te­oc­tist, ai că­rui con­si­li­eri îl ți­neau într-o înstrăi­na­re me­dia­ti­că față de ple­ro­ma Bi­se­ri­cii, cre­zând că îl pro­te­je­a­ză de „rău­ta­tea zi­lei“. În ul­ti­mii săi ani însă a iz­bu­tit să-și înfrângă neîncre­de­rea me­dia­ti­că și îmi aduc amin­te cu emoție de in­ter­vi­ul de la Pa­la­tul Pa­triar­hi­ei fă­cut cu înțe­lep­tul Pa­triarh – ce a stat la cârma Bi­se­ri­cii în anii grei din ulti­mul de­ce­niu al ti­ra­ni­ei ateis­te și în pe­ri­oa­da tul­bu­re a tran­ziți­ei – pen­tru o te­le­vi­zi­u­ne co­mer­cia­lă.

Dum­ne­zeu a vrut ca pe tro­nul ar­hi­e­resc să-i ur­me­ze P.F. Da­ni­el, iar acum, du­pă 11 ani de păs­to­ri­re, pu­tem să con­chi­dem că Pa­triar­hul BOR a reușit să su­pli­neas­că nea­jun­su­ri­le gă­si­te, să re­nu­nțe la anu­mi­te cu­tu­me an­chi­lo­za­te, să răz­be­as­că într-o lu­me cen­tri­fu­ga­lă și să ți­nă uni­ta­tea Bi­se­ri­cii, chiar da­că gru­pus­cu­le in­ter­ne au mi­zat pe seg­men­ta­rea cre­din­ci­oși­lor din sin­gu­ra Bi­se­ri­ca au­to­ce­fa­lă orto­do­xă în ca­re nu a exis­tat o schis­mă ma­jo­ră în ulti­mul se­col – ches­ti­u­ne ca­re iri­tă ad­ver­sa­rii Orto­do­xi­ei.

Anul vi­i­tor, de­di­cat de Întâis­tă­tă­to­rul BOR Sa­tu­lui Ro­mânesc, ara­tă o pre­o­cu­pa­re față de un su­bi­ect oco­lit de tot spec­trul po­li­tic și de in­te­li­ghe­nția noas­tră,de­zas­trul de­po­pu­lă­rii din cau­za lip­sei de per­spec­ti­ve a lo­cu­i­to­ri­lor săi. Sa­tul,acest iz­vor de Tra­diție și fac­tor de pe­re­ni­ta­te în tot spați­ul nați­o­nal (fă­ră re­zis­te­nța și pu­te­rea lor de îndu­ra­re în te­ri­to­ri­i­le ocu­pa­te,așa cum a fost Tran­sil­va­nia timp de se­co­le, ele­men­tul ro­mânesc ar fi dis­pă­rut),punctează o agen­dă ca­re ara­tă că sin­gu­ra in­sti­tuție co­nec­ta­tă la pro­ble­me­le re­a­le ale ță­rii, pe ca­re le cu­noaște și înce­ar­că să le re­zol­ve du­pă pu­teri și cu aju­to­rul lui Dum­ne­zeu, a ră­mas Bi­se­ri­ca Orto­do­xă Ro­mână.

Întă­rit de cu­vin­te­le Mântu­i­to­ru­lui – „În lu­me ne­ca­zuri ve­ţi avea; dar îndrăz­ni­ţi. Eu am bi­ru­it lu­mea“(Ioan, 16;33) – PF Da­ni­el, Pa­triar­hul Orto­do­xi­ei ro­mânești,va tre­bui să își du­că pe mai de­par­te Cru­cea grea a res­pon­sa­bi­li­tății mi­si­ei da­te de Pro­nie.Tre­bu­ie însă să știe și să sim­tă că nu es­te sin­gur, că Tru­pul Mis­tic al lui Hris­tos, prin mă­du­la­re­le sa­le,va fi într-o per­ma­nen­tă sta­re de ve­ghe ac­ti­vă.

FOTO: AGERPRES

IULIAN CAPSALI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.